Wrocław: Konserwacja urządzeń dźwigowych na obiektach RZGW Wrocław


Numer ogłoszenia: 14632 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu , ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378800, faks 071 3285048.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rzgw.wroc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Administracja Rządowa Niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja urządzeń dźwigowych na obiektach RZGW Wrocław.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: Konserwacja 48 urządzeń dźwigowych na obiektach należących do RZGW Wrocław obejmujących dźwigniki oraz suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, rusztowania przyścienne ręczne oraz czyszczarki krat. 2.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pt: Konserwacja 48 urządzeń dźwigowych na obiektach należących do RZGW Wrocław obejmujących dźwigniki oraz suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, rusztowania przyścienne ręczne oraz czyszczarki krat. 2a. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera: Zał. nr 03 - Kosztorys ofertowy. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż : a. 1 miesiąc dla konserwacji co 30 dni licząc od daty przeglądu b. 2 miesiące dla konserwacji co 60 dni licząc od daty przeglądu c. 3 miesiące dla konserwacji co 90 dni licząc od daty przeglądu.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia tj.: Wykaz wykonanych usług konserwacyjnych o podobnym (co do wielkości i zróżnicowania konserwowanych obiektów) zakresie jak w niniejszym zamówieniu, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat na łączną kwotę nie mniejsza niż 50.000 zł brutto popartych odpowiednimi dowodami ich należytego wykonania. Do powyższego wykazu Wykonawca obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku złożenia wykazu wykonanych usług, w którym wartości wykazanych usług wyrażone będą w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym tj.: Wykonawca winien wykazać dysponowanie samochodem zdolnym do przemieszczenia pomiędzy obiektami wymienionymi w zakresie zamówienia osoby mającej wykonywać konserwacje przez cały okres świadczonej usługi - oświadczenie Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami i podmiotami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej jednym pracownikiem z uprawnieniami kategorii E i M1 do konserwacji dźwignic posiadający zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic z zakresu suwnice ręczne i z napędem, dźwigi towarowe, dźwigi osobowe, wciągniki ręczne, żurawie słupowe, podnośniki koszowe, żurawie samojezdne, żurawiki załadunkowe, suwnice z trawersą. (kategoria uprawnień E1 i M1). Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości nie mniejszej niż 15 tys. zł W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca winien wykazać: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie nie mniejszej niż 50 tys. zł. W przypadku złożenia polisy, w której wysokość ubezpieczenia Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu mogą spełniać powyższy warunek łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami. Należy wypełnić załączony wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 01 do niniejszej SIWZ oraz załączniki: 1a - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1b - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 1c - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 1d - Oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia (jeżeli dotyczy) 1e - Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 lit. d Ustawy Pzp. Oferta cenowa winna być podana w wypełnionym formularzu ofertowym. Formularz ofertowy oraz załącznik nr 1a oraz 1e należy przedstawić w oryginale. Załącznik nr 1b, 1c oraz 1d (jeżeli dotyczy) do Formularza ofertowego należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Upoważnienie (pełnomocnictwo) dla osoby (lub osób) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) do reprezentowana Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (przypadku Wykonawców występujących wspólnie) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wyceniona Tabela Kosztorys ofertowy Wykonawca winien go opracować w układzie zgodnym z układem tabeli Kosztorys ofertowy stanowiącym zał. nr 03 niniejszej SIWZ. Dokument ten winien posiadać datę sporządzenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument należy przedstawić w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Zamówienia . 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi a w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 2. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 3. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. II. Zmianę sposobu spełnienia świadczenia 1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaplanowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania; e) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. III. Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ofercie dostarczonej przez wykonawcę; b) zmiany osób do nadzorowania robót. IV. Pozostałe zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. i inne, które nie będą ingerować w określenie przedmiotu zamówienia. V. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wroclaw.rzgw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław; pok. 16 SIWZ MOŻNA WYKUPIĆ OSOBIŚCIE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU Opłata: 7,99 zł..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław; pok. 13.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wrocław: Konserwacja urządzeń dźwigowych na obiektach RZGW Wrocław


Numer ogłoszenia: 59870 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 14632 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378800, faks 071 3285048.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Administracja Rządowa Niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja urządzeń dźwigowych na obiektach RZGW Wrocław.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: Konserwacja 48 urządzeń dźwigowych na obiektach należących do RZGW Wrocław obejmujących dźwigniki oraz suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, rusztowania przyścienne ręczne oraz czyszczarki krat. 2.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pt: Konserwacja 48 urządzeń dźwigowych na obiektach należących do RZGW Wrocław obejmujących dźwigniki oraz suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, rusztowania przyścienne ręczne oraz czyszczarki krat..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID -SERVICE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89820,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57410,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  57410,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102080,75


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. ul. Norwida  34, 50950   Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@rzgw.wroc.pl
tel: 713 378 800
fax: 713 285 048
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1463220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 331 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rzgw.wroc.pl
Informacja dostępna pod: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław; pok. 16 SIWZ MOŻNA WYKUPIĆ OSOBIŚCIE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU Opłata: 7,99 zł.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Konserwacja urządzeń dźwigowych na obiektach RZGW Wrocław ZID -SERVICE Sp. z o. o.
Warszawa
2014-02-20 57 410,00