Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., NR WI/P/140530/1/1).


Numer ogłoszenia: 146753 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., NR WI/P/140530/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie konstrukcji nawierzchni ul. Zjednoczenia po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych na długości ok. 300 m oraz w celu ujednolicenia nawierzchni ciągu komunikacyjnego DW 938..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.52-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.21-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.08.2014 r. (przekazanie do e-Notice), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.08.2014 r. pod Nr 2014/S 154-275878), gdzie w punkcie VI.3) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe, roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienie korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu przebudowy ul. Zjednoczenia, po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych, w celu ujednolicenia nawierzchni ciągu komunikacyjnego DW 938 w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice. Zakres robót obejmuje między innymi: a. wykonanie konstrukcji nawierzchni ul. Zjednoczenia, b. wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, c. wykonanie konstrukcji nawierzchni poboczy, d. odtworzenie wpustów ulicznych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Technologia wykonania robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zjednoczenia, zakłada możliwość prowadzenia robót w wykopie otwartym. Odtworzenie prawidłowego odwodnienia nawierzchni, stan nawierzchni oraz istniejąca konstrukcja drogi uzasadnia konieczność wykonania nowej konstrukcji drogi wraz z chodnikami oraz poboczami. Przedmiot zamówienia stanowi powtórzenie tego samego rodzaju robót co realizowanych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM:LIDER: M-SILNICE A.S. HUSOVA 1697 530 03 PARDUBICE REP.CZESKA ODDZI. W POLSCE PARTNER: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE, UL. CIESZYŃSKA 7, 44-334 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, kraj/woj. śląskie.


Katowice: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., NR WI/P/140530/1/1).


Numer ogłoszenia: 154737 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146753 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., NR WI/P/140530/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie konstrukcji nawierzchni ul. Zjednoczenia po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych na długości ok. 300 m oraz w celu ujednolicenia nawierzchni ciągu komunikacyjnego DW 938..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.52-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM:LIDER:M-SILNICE A.S. HUSOVA 1697,530 03 PARDUBICE REP.CZESKA OD.W POLSCE,PARTNER:PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE SP. Z O.O, UL. CIESZYŃSKA 7, 44-334 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 815345,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  999184,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  999184,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  999184,50


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.08.2014 r. (przekazanie do e-Notice), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.08.2014 r. pod Nr 2014/S 154-275878), gdzie w punkcie VI.3) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe, roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienie korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu przebudowy ul. Zjednoczenia, po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych, w celu ujednolicenia nawierzchni ciągu komunikacyjnego DW 938 w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice. Zakres robót obejmuje między innymi: a. wykonanie konstrukcji nawierzchni ul. Zjednoczenia, b. wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, c. wykonanie konstrukcji nawierzchni poboczy, d. odtworzenie wpustów ulicznych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Technologia wykonania robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zjednoczenia, zakłada możliwość prowadzenia robót w wykopie otwartym. Odtworzenie prawidłowego odwodnienia nawierzchni, stan nawierzchni oraz istniejąca konstrukcja drogi uzasadnia konieczność wykonania nowej konstrukcji drogi wraz z chodnikami oraz poboczami. Przedmiot zamówienia stanowi powtórzenie tego samego rodzaju robót co realizowanych

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14675320150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘ KONSORCJUM:LIDER:M-SILNICE A.S. HUSOVA 1697,530 03 PARDUBICE REP.CZESKA OD.W POLSCE,PARTNER:PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE SP. Z O.O
UL. CIESZYŃSKA 7, 44-334 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, woj. śląskie
2015-10-22 999 184,00