Łaziska Górne: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych


Numer ogłoszenia: 146818 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 032 2241088, 2241452, faks 032 2241420.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pgkim-laziska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych, niżej wymienionych obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TATAURON Dystrybucja GZE SA . Wszystkie kwoty zawarte w niniejszej Specyfikacji, jeśli nie zostało to odrębnie zaznaczone, są kwotami netto. 1.Przepompownia ścieków Chopina, 43-170 Łaziska Górne Moc umowna [kW]13,2 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne w stref [kWh] 2500 2.Przepompownia ścieków, 43-170 Łaziska Górne ul. Zacisze Moc umowna [kW] 13,2grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 2000 3.Przepompownia ścieków, 43-170 Łaziska Górne ul. Wyzwolenia Moc umowna [kW] 26,5 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 12000 4.Przepompownia ścieków P-1 Morcinka, 43-170 Łaziska Górne ul. Morcinka Moc umowna [ kW] 26,6 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 2500 5.Stawy Osadowe ERG, 43-170 Łaziska Górne ul. Chopina Moc umowna [kW]30,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 70000 6.Przepompownia ścieków Rybnicka, 43-170 Łaziska Górne ul. Rybnicka Moc umowna [kW] 33,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 30000 7.Przepompownia ścieków Przysiółki 43-170 Łaziska Górne ul. Przysiółki Moc umowna [kW] 26,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 10000 8.Przepompownia ścieków Modrzewiowa, 43-170 Łaziska Górne ul. Modrzewiowa Moc umowna [kW] 14,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 2500 9.Zaplecze techniczne, 43-170 Łaziska Górne, Energetyków Moc umowna [kW] 50,0 grupa taryfowa C21 Szacunkowa zużycie roczne [kWh] 135000 10.Oczyszczalnia ścieków Poręba, 43-170 Łaziska Górne ul. Poręba Moc umowna [kW] 40,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowa zużycie roczne [kWh] 80000 11.Oczyszczalnia ścieków Południowa, 43-170 Łaziska Górne ul. Południowa Moc umowna [kW] przyłącze 1 -240 przyłącze 2 -200 grupa taryfowa C23 Szacunkowa zużycie roczne [kWh] Szczyt przedpołudniowy / szczyt popoł. / pozostałe godz.: 202657/143597 /811787 12. Oczyszczalnia ścieków Morcinka, 43-170 Łaziska Górne ul. Bojowników / Morcinka Moc umowna [kW] 45,0 grupa taryfowa C23 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] Szczyt przedpołudniowy / szczyt popoł. / pozostałe godz.: 33061/ 24193/ 138469.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 15 000 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział Mikołów 69 1050 1634 1000 0007 0176 8699 z informacją na przelewie - wadium przetargowe Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. Znak sprawy: 4/2012/05/D Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), oryginały dokumentów należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Łaziskach Górnych 43-170, ul. Energetyków 5, uzyskując potwierdzenie złożenia na kserokopii dokumentów. Wnoszona przez Wykonawcę ubezpieczeniowa lub bankowa gwarancja zapłaty wadium musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz być płatna na pierwsze żądanie zamawiającego bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków poza oświadczeniem zamawiającego, iż wystąpiła którakolwiek z okoliczności określonych w pkt. 10.5 i 10.6. Zamawiający w szczególności nie dopuszcza możliwości pośrednictwa banku, który miałby poświadczać podpisy. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Poręczenie lub gwarancja, o którym mowa powyżej powinno być ważne przez okres ważności oferty, powinno dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez Zamawiającego w okresie trwania procedury udzielania zamówienia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz odpowiednie dokumenty winny być złożone w kasie Zamawiającego w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty. Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie ono na rachunku Zamawiającego, lub zostanie zdeponowane w kasie Zamawiającego (w razie wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz). 10.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.6. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie , iż posiada generalną umowę dystrybucyjną zawartą z TAURON Dystrybucja GZE SA Odpowiednio wypełniony Formularz oferty Odpowiednio wypełniony formularz cenowy Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy: Do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pgkim-laziska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Łaziska Górne , ul.Energetyków 5.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.05.2012 godzina 09:00, miejsce: miejsce: Siedziba Zamawiająego , Łaziska Górne ul.Energetyków 5..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łaziska Górne: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych


Numer ogłoszenia: 185960 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146818 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 032 2241088, 2241452, faks 032 2241420.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM GMINY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych, niżej wymienionych obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja GZE SA . Wszystkie kwoty zawarte w niniejszej Specyfikacji, jeśli nie zostało to odrębnie zaznaczone, są kwotami netto. 1.Przepompownia ścieków Chopina, 43-170 Łaziska Górne Moc umowna [kW]13,2 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne w stref [kWh] 2500 2.Przepompownia ścieków, 43-170 Łaziska Górne ul. Zacisze Moc umowna [kW] 13,2grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 2000 3.Przepompownia ścieków, 43-170 Łaziska Górne ul. Wyzwolenia Moc umowna [kW] 26,5 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 12000 4.Przepompownia ścieków P-1 Morcinka, 43-170 Łaziska Górne ul. Morcinka Moc umowna [ kW] 26,6 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 2500 5.Stawy Osadowe ERG, 43-170 Łaziska Górne ul. Chopina Moc umowna [kW]30,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 70000 6.Przepompownia ścieków Rybnicka, 43-170 Łaziska Górne ul. Rybnicka Moc umowna [kW] 33,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 30000 7.Przepompownia ścieków Przysiółki 43-170 Łaziska Górne ul. Przysiółki Moc umowna [kW] 26,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 10000 8.Przepompownia ścieków Modrzewiowa, 43-170 Łaziska Górne ul. Modrzewiowa Moc umowna [kW] 14,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] 2500 9.Zaplecze techniczne, 43-170 Łaziska Górne, Energetyków Moc umowna [kW] 50,0 grupa taryfowa C21 Szacunkowa zużycie roczne [kWh] 135000 10.Oczyszczalnia ścieków Poręba, 43-170 Łaziska Górne ul. Poręba Moc umowna [kW] 40,0 grupa taryfowa C11 Szacunkowa zużycie roczne [kWh] 80000 11.Oczyszczalnia ścieków Południowa, 43-170 Łaziska Górne ul. Południowa Moc umowna [kW] przyłącze 1 -240 przyłącze 2 -200 grupa taryfowa C23 Szacunkowa zużycie roczne [kWh] Szczyt przedpołudniowy / szczyt popoł. / pozostałe godz.: 202657/143597 /811787 12. Oczyszczalnia ścieków Morcinka, 43-170 Łaziska Górne ul. Bojowników / Morcinka Moc umowna [kW] 45,0 grupa taryfowa C23 Szacunkowe zużycie roczne [kWh] Szczyt przedpołudniowy / szczyt popoł. / pozostałe godz.: 33061/ 24193/ 138469..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 783821,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  545558,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  545558,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  547170,16


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zp@pgkim-laziska.pl
tel: 322241088
fax: 322241420
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14681820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 405 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pgkim-laziska.pl
Informacja dostępna pod: Łaziska Górne , ul.Energetyków 5
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-06-04 545 558,00