Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Organizacja wydarzenia artystycznego Przestrzeń Muzyki Live


Numer ogłoszenia: 147173 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja wydarzenia artystycznego Przestrzeń Muzyki Live.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest promocja Łodzi jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 poprzez organizację wydarzenia artystycznego Przestrzeń Muzyki Live, w dniach 18- 19 czerwca 2010 r. na terenie Stadionu START..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit.c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający może udzielić zamowienia w trybie z wolnej reki w przypadku udzielania zamowienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej. Wydarzenie Przestrzeń Muzyki Live, które odbędzie się w dniach 18-19 czerwca w Łodzi na Stadionie START to wyjątkowy cykl koncertów promujących polską niezależną scenę muzyczną.Koncerty promują miasto Łódź - Kandydata do tytułu Europejska Stolica Kultury 2010, jako miejsce przyjazne niezależnej scenie muzycznej oraz centrum muzyczne Polski. Koncerty plenerowe Przestrzeń Muzyki Live w Łodzi będą pierwszym letnim festiwalem w Polsce, co dodatkowo zwróci uwagę mediów oraz fanów muzyki na ideę imprezy oraz na Łódź, jako miasto ważnych wydarzeń kulturalnych. Projekt koncertów Przestrzeń Muzyki Live powstał na bazie portalu www.przestrzenmuzyki.pl. Portal jest skierowany do młodych artystów, którzy poprzez możliwość zaprezentowania własnych dokonań otrzymują szansę dotarcia do szerokiego grona odbiorców muzyki, producentów, wytwórni płytowych i klubów muzycznych. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Agencja Promocyjna Nefilim Gabriel Kiszka, Chomeciska Małe, 22-417 Stary Zamość, kraj/woj. lubelskie.


Łódź: organizacja wydarzenia artystycznego Przestrzeń Muzyki Live


Numer ogłoszenia: 244926 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 147173 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
organizacja wydarzenia artystycznego Przestrzeń Muzyki Live.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
organizacja wydarzenia artystycznego Przestrzeń Muzyki Live w dniach 18-19.06.2010 w ramach promocji Łodzi jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Klutury 2016.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja promocyjna Nefilim Gabriel Kiszka, Chomęciska Małe 81, 22-417 Stary Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65573,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65573,77


 • Oferta z najniższą ceną:
  65573,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65573,77


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z jednym wykonawcą w zakresie działalności twórczej i artystycznej. Wydarzenie Przestrzeń muzyki live to wyjątkowy cykl koncertów promujących polską niezależną scenę muzyczną. Koncerty promują Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016- miasto przyjazne niezależnej scenie muzycznej oraz centrum muzyczne Polski. Projekt koncertów powstał na bazie portalu www.przestrzenmuzyki.pl, który jest skierowany do młodych artystów. Mają oni możliwość zaprezentowania własnych dokonań- otrzymują szansę dotarcia do szerokiego grona odbiorców muzyki, producentó, wytwórni płytowych i klubów muzycznych. Okoliczności powyższe wypełniają przesłankę określoną w art. 67.1.1.c ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14717320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
organizacja wydarzenia artystycznego Przestrzeń Muzyki Live Agencja promocyjna Nefilim Gabriel Kiszka
Chomęciska Małe 81, 22-417 Stary Zamość, woj. lubelskie
2010-08-10 65 573,00