Łódź: zakup jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych


Numer ogłoszenia: 148387 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 17.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. 3.Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w specyfikacji w części V. 6. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych dostaw na zakup jednorazowych zestawów do zbiegów chirurgicznych w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - o wartości odpowiadającej 50% ceny: Pakiet 1 poz. 1 - min. 2 dostawy zestawów jałowych do cewnikowania, każda na kwotę co najmniej-900,00 PLN, Pakiet 1 poz. 2 - min. 2 dostawy zestawów obłożeń podstawowych, każda na kwotę co najmniej - 14 050,00 PLN, Pakiet 1 poz. 3 - min. 2 dostawy na sterylną kieszeń na narzędzia, każda na kwotę co najmniej - 92,00 PLN, Pakiet 1 poz. 4 - min. 2 dostawy na sterylną kieszeń na narzędzia, każda na kwotę co najmniej - 660,00PLN, Pakiet 1 poz. 5 - min. 2 dostawy na sterylną kieszeń na narzędzia, każda na kwotę co najmniej - 230,00 PLN, Pakiet 1 poz. 6 - min. 2 dostawy na sterylną serwetę przylepną dużą, każda na kwotę co najmniej - 1 480,00 PLN, Pakiet 1 poz. 7 - min. 2 dostawy na sterylną torbę izolującą, każda na kwotę co najmniej - 2 700,00 PLN, Pakiet 1 poz. 8 - min. 2 dostawy na sterylną serwetę na przewód kamery, każda na kwotę co najmniej - 2 390,00 PLN, Pakiet 1 poz. 9 - min. 2 dostawy na sterylną taśmę samoprzylepną, każda na kwotę co najmniej - 110,00 PLN, Pakiet 1 poz. 10 - min. 2 dostawy sterylną serwetę na stół Mayo, każda na kwotę co najmniej - 24 320,00 PLN, Pakiet 1 poz. 11 - min. 2 dostawy na sterylny rękaw na ramię, każda na kwotę co najmniej - 1 480,00 PLN, Pakiet 1 poz. 12 -min. 2 dostawy na sterylną serwetę z otworem przylepnym, każda na kwotę co najmniej-320,00 PLN, Pakiet 1 poz. 13 - min. 2 dostawy na sterylną serwetę z przylepnym wcięciem U , każda na kwotę co najmniej -702,00 PLN, Pakiet 1 poz. 14 - min. 2 dostawy na serwetę do angigrafii, każda na kwotę co najmniej - 8 860,00 PLN, Pakiet 1 poz. 15 - min. 2 dostawy na serwetę chirurgiczną, każda na kwotę co najmniej - 2 680,00 PLN, Pakiet 2 - min. 2 dostawy zestawów do zabiegów chirurgicznych, każda na kwotę co najmniej - 11 470,00 PLN, Pakiet 3 - min. 2 dostawy zestawów do zabiegów chirurgicznych, każda na kwotę co najmniej - 42 660,00 PLN z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty dotyczące ww. dostaw.; W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1 dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 2 wymaga się, aby oferowane w pakiecie 1 poz. 1 i 2 - obłożenia jałowe jednorazowe z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, ogramaturze min 60 g/m2, I klasa palności. Użyty klej repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej; 3 wymaga się aby oferowane w Pakiecie 2 pozycji 1,2 i 3 - obłożenia jałowe jednorazowe z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, o gramaturze min 60 g/m2, I klasa palności, klej repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej; 4 wymaga się aby oferowane w Pakiecie 3 pozycji 1,2 i 3 - obłożenia jałowe jednorazowe z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, gramaturze min 60 g/m2, I klasa palności, klej repozycjonowalny, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej; 5 aktualny katalog - dla oferowanego sprzętu, dopuszcza się katalog w języku angielskim


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Jakość (ocena techniczna) - 15


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2 i 3 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a.w przypadku zmiany cen urzędowych wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen; b.w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; c.stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; d.zmian kursu walut powyżej 10% w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą NBP; 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 23 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego w składzie: a) kompres gazowy 17-nitkowy 8-warstwowy 10 x 10 cm - 5 szt., b) nerka tekturowa - 1 szt., c) penseta plastikowa - 1 szt., d) pojemnik plastikowy - 1 szt., e) tupfer kula 17-nitkowy, 20 x 20 cm - 5 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw obłożeń podstawowy składający się z: a) serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150 cm - 1 szt., b) serweta przylepna 250 x 150 cm - 1 szt., c) serweta przylepna 183 x 183 cm - 1 szt., d) serweta przylepna 100 x 75 cm - 2 szt., e) serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm lub 78 x 144 cm - 1 szt., f) taśma samoprzylepna 10 x 55 cm - 1 szt., g) serwetki do rąk - 4 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna kieszeń na narzędzia 18 x 30 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna kieszeń na narzędzia 30x32cm lub 33 x 38 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna kieszeń na narzędzia 24 lub 24,5 cm x 46 lub 47cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta przylepna duża 240 x 150 lub 250 x 152 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna torba izolująca 49 x 49 cm lub 50 x 50 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta na przewód kamery 250 x 13 lub 16 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 1 poz.9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna taśma samoprzylepna 10 x 55 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta na stół operacyjny Mayo 145 x 80 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylny rękaw na ramię (pakowany po 2 szt.).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta z otworem przylepnym 75 x 75 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylna serweta z przylepnym wcięciem U 150 lub 152 cm x 250 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serweta do angiografii 300x180 cm jałowa - włóknina LD 24 z otworami i przylepcem 300x180 cm (dopuszcza się serwetę dwuwarstwową z włókniny typu SMS do angiografii o wym. 210 x 300 cm z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe i przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego - prawa lub lewa strona 60 x 300 cm).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serweta chirurgiczna z włókniny celulozowej laminowanej PE, jałowa, jednorazowego użytku o wymiarach 50x60 cm z otworem o średnicy 6 cm i kieszenią do przechowywania płynów (serweta jest nie tylko przeznaczona do zabiegu znieczulenia kanałowego).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do zabiegów na tarczycy; Zestaw obłożeń do zabiegów brzuszno-kroczowych ; Zestaw do małych zabiegów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do zabiegów na głowie i szyi ; Zestaw do laparotomii; Zestaw do kraniotomii; Sterylna serweta na głowę pacjenta 114 x 87 lub 90 cm; Serweta przylepna 100cm x 85cm; Serweta 75x75cm z przylepnym otworem 6x8 cm..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 85
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 15


Łódź: zakup jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych


Numer ogłoszenia: 220829 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 148387 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych - 23/ZP/2010.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego w składzie: a) kompres gazowy 17-nitkowy 8-warstwowy 10 x 10 cm - 5 szt., b) nerka tekturowa - 1 szt., c) penseta plastikowa - 1 szt., d) pojemnik plastikowy - 1 szt., e) tupfer kula 17-nitkowy, 20 x 20 cm - 5 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1678,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2802,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zestaw obłożeń podstawowy składający się z: a) serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150 cm - 1 szt., b) serweta przylepna 250 x 150 cm - 1 szt., c) serweta przylepna 183 x 183 cm - 1 szt., d) serweta przylepna 100 x 75 cm - 2 szt., e) serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm lub 78 x 144 cm - 1 szt., f) taśma samoprzylepna 10 x 55 cm - 1 szt., g) serwetki do rąk - 4 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  25750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Sterylna kieszeń na narzędzia 18 x 30 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 171,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Sterylna kieszeń na narzędzia 30x32cm lub 33 x 38 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1232,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1220,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1220,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Sterylna kieszeń na narzędzia 24 lub 24,5 cm x 46 lub 47cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 430,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  426,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  426,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Sterylna serweta przylepna duża 240 x 150 lub 250 x 152 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2749,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1637,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  1637,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1637,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Sterylna torba izolująca 49 x 49 cm lub 50 x 50 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Sterylna serweta na przewód kamery 250 x 13 lub 16 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4464,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2730,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2730,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Sterylna taśma samoprzylepna 10 x 55 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 199,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  192,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  192,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  750,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Sterylna serweta na stół operacyjny Mayo 145 x 80 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  44000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Sterylny rękaw na ramię (pakowany po 2 szt.)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A.,, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń,, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2757,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2670,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2670,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2670,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Sterylna serweta z otworem przylepnym 75 x 75 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 597,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  592,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  592,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Sterylna serweta z przylepnym wcięciem U 150 lub 152 cm x 250 cm


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A.,, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń,, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1313,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  830,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  830,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1050,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Serweta do angiografii 300x180 cm jałowa - włóknina LD 24 z otworami i przylepcem 300x180 cm (dopuszcza się serwetę dwuwarstwową z włókniny typu SMS do angiografii o wym. 210 x 300 cm z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe i przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego - prawa lub lewa strona 60 x 300 cm)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A.,, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16547,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22328,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Zestaw do zabiegów na tarczycy, Zestaw obłożeń do zabiegów brzuszno-kroczowych, Zestaw do małych zabiegów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PANEP S.R.O.,, {Dane ukryte}, Rosice k/Brna,, kraj/woj. Czechy.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21436,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20830,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20830,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20830,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Zestaw do zabiegów na głowie i szyi, Zestaw do laparotomii, Zestaw do kraniotomii, Sterylna serweta na głowę pacjenta 114 x 87 lub 90 cm, Serweta 75x75cm z przylepnym otworem 6x8 cm.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 104950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  104400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14838720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 17
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego w składzie: a) kompres gazowy 17-nitkowy 8-warstwowy 10 x 10 cm - 5 szt., b) nerka tekturowa - 1 szt., c) penseta plastikowa - 1 szt., d) pojemnik plastikowy - 1 szt., e) tupfer kula 17-nitkowy, 20 x 20 cm - TZMO S.A.
Toruń
2010-08-16 840,00
Zestaw obłożeń podstawowy składający się z: a) serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150 cm - 1 szt., b) serweta przylepna 250 x 150 cm - 1 szt., c) serweta przylepna 183 x 183 cm - 1 szt., d) serweta przylepna 100 x 75 cm - 2 szt., e) serweta na sto Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice
2010-08-16 25 750,00
Sterylna kieszeń na narzędzia 18 x 30 cm 3M Poland Sp. z o.o.,
Nadarzyn,
2010-08-16 600,00
Sterylna kieszeń na narzędzia 30x32cm lub 33 x 38 cm Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice
2010-08-16 1 220,00
Sterylna kieszeń na narzędzia 24 lub 24,5 cm x 46 lub 47cm Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice
2010-08-16 426,00
Sterylna serweta przylepna duża 240 x 150 lub 250 x 152 cm Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice
2010-08-16 1 637,00
Sterylna torba izolująca 49 x 49 cm lub 50 x 50 cm 3M Poland Sp. z o.o.,
Nadarzyn
2010-08-16 5 000,00
Sterylna serweta na przewód kamery 250 x 13 lub 16 cm Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.,
Zabrze
2010-08-16 2 730,00
Sterylna taśma samoprzylepna 10 x 55 cm Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice
2010-08-16 192,00
Sterylna serweta na stół operacyjny Mayo 145 x 80 cm Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice,
2010-08-16 44 000,00
Sterylny rękaw na ramię (pakowany po 2 szt.) TZMO S.A.,
Toruń,
2010-08-16 2 670,00
Sterylna serweta z otworem przylepnym 75 x 75 cm Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,
Pabianice,
2010-08-16 592,00
Sterylna serweta z przylepnym wcięciem U 150 lub 152 cm x 250 cm TZMO S.A.,
Toruń,
2010-08-16 830,00
Serweta do angiografii 300x180 cm jałowa - włóknina LD 24 z otworami i przylepcem 300x180 cm (dopuszcza się serwetę dwuwarstwową z włókniny typu SMS do angiografii o wym. 210 x 300 cm z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe i przezroczystym TZMO S.A.,
Toruń
2010-08-16 15 400,00
Zestaw do zabiegów na tarczycy, Zestaw obłożeń do zabiegów brzuszno-kroczowych, Zestaw do małych zabiegów PANEP S.R.O.,
Rosice k/Brna,
2010-08-16 20 830,00
Zestaw do zabiegów na głowie i szyi, Zestaw do laparotomii, Zestaw do kraniotomii, Sterylna serweta na głowę pacjenta 114 x 87 lub 90 cm, Serweta 75x75cm z przylepnym otworem 6x8 cm. 3M Poland Sp. z o.o.,
Nadarzyn,
2010-08-16 104 400,00