Siedlce: Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 148942 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach , ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.siedlce.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.Wymagania dotyczące artykułów: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokładnie ten towar, który wymieniony jest w zamówieniu lub równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane w formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik Nr 6 do SIWZ, załącznik Nr 1 do umowy). Oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe, bez śladów używania uszkodzenia, pełnowartościowe. Wszystkie artykuły należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie cenę jednostkową netto oraz wartości netto i wartość brutto artykułów. Dostawy realizowane będą w formie zamówień cząstkowych (świadczeń częściowych) zgodnie z dyspozycją - zamówieniem Zamawiającego. W zapotrzebowaniu określony będzie wymagany termin realizacji zamówienia cząstkowego. Koszty transportu, dostarczania towaru oraz obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywać będzie na Wykonawcy. W momencie dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego (Sądu Rejonowego w Siedlcach , przy ul B-pa Świrskiego 17), będzie on sprawdzany pod względem zarówno ilościowym jak i jakościowym. Towar niezgodny z wymaganiami Zamawiającego nie będzie przyjmowany..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 30.19.28.00-9, 30.19.70.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni , czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (dostawy) (potwierdzone dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie) polegające na dostawie artykułów biurowych - zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, zrealizowanych w ramach jednej umowy o wartości minimum 50 tys. zł brutto każda, z podaniem dat wykonania i odbiorców tych dostaw


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.siedlce.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także w siedzibie Sądu Rejonowego w Siedlcach pod adresem: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok.102.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17 , 08-110 Siedlce, pok. 102 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Siedlce: Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 174464 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 148942 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Świrskiego 17, {Dane ukryte}, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące artykułów: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokładnie ten towar, który wymieniony jest w zamówieniu lub równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane w formularzu asortymentowo - cenowym .Oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe, bez śladów używania uszkodzenia, pełnowartościowe. Wszystkie artykuły należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie cenę jednostkową netto oraz wartości netto i wartość brutto artykułów. Dostawy realizowane będą w formie zamówień cząstkowych (świadczeń częściowych) zgodnie z dyspozycją - zamówieniem Zamawiającego. W zapotrzebowaniu określony będzie wymagany termin realizacji zamówienia cząstkowego. Koszty transportu, dostarczania towaru oraz obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywać będzie na Wykonawcy. W momencie dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego (Sądu Rejonowego w Siedlcach , przy ul B-pa Świrskiego 17), będzie on sprawdzany pod względem zarówno ilościowym jak i jakościowym. Towar niezgodny z wymaganiami Zamawiającego nie będzie przyjmowany..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 30.19.28.00-9, 30.19.70.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe REDIS, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 80506,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66236,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  59248,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66236,31


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl , beata.jonska@siedlce.sr.gov.pl
tel: 0-25 64 00 807
fax: 0-25 64 00 710
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14894220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.siedlce.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także w siedzibie Sądu Rejonowego w Siedlcach pod adresem: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok.102
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192000-1 Wyroby biurowe
30192800-9 Etykiety samoprzylepne
30197000-6 Drobny sprzęt biurowy
30197644-2 Papier kserograficzny
30199230-1 Koperty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach Przedsiębiorstwo Handlowe REDIS
Siedlce
2010-06-18 66 236,00