Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 149783 - 2011; data zamieszczenia: 27.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę , składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę oraz kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Do 50% wartości zamówienia podstawowego - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 12.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej 2 usługi polegające na opisie przedmiotu zamówienia, którym były roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie budynku, b) co najmniej 2 usługi związane z kontrolą robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie bądź remoncie budynku, których wartość brutto wynosiła łącznie min. 200 000 PLN


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1 - III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczącej zakończenia jej realizacji w przypadkach: - zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji dłuższym niż do dnia 30 listopada 2011 r. lub - zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych po 30 listopada 2011 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy, w następujących przypadkach: - nie zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. - braku środków finansowych na realizację robót budowlanych w zakresie przewidzianym opisem.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź (sekretariat pok. nr 8).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30 listopada 2011 r., z tym, że przygotowanie technicznego opisu prac należy wykonać w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 75 w Łodzi, przy al. Kościuszki 81.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji sanitariatów i obejmuje: wymianę istniejących posadzek - skucie i wyprofilowanie posadzki ułożenie terakoty; wymianę oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi; odnowienie powłok malarskich wraz naprawą tynków; wymianę glazury - skucie starej i ułożenie nowej; wymianę boksów kabinowych szt 10-montaż ścianek ustępowych systemowych wandaloodpornych; wymianę osprzętu sanitarnego: muszli małych- szt 10, muszli dużych- szt 2, wymianę brodzika z kabiną- szt 1, wymianę umywalek wraz z osprzętem- szt 14, wymianę instalacji wod-kan, c.o., c.w. ( grzejniki i inne) i elektrycznej oraz armatury; wymianę okien- szt 5. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 189 420,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane , w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia terenu i obejmuje: wyburzenie istniejących fragmentów ogrodzenia i starych przęseł ogrodzeniowych, wykonanie słupów zagłębionych w gruncie, wykonanie ogrodzenia z nowych elementów ( kątowników ), montaż bramy oraz furtki Długość ogrodzenia ok. 500 mb, wysokość 2,5 m. Konstrukcja ogrodzenia zostanie ustalona na etapie sporządzenia kosztów. Zakup mapy do celów lokalizacyjnych obciąża wykonawcę usługi. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 141 450,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji sali gimnastycznej i obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o., wymianę parkietu, naprawa tynków i malowanie sali. Powierzchnia sali 207 m2. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 380 070,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łodzi przy ul. Sterlinga 24.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji kondygnacji piwnicznej oraz klatek schodowych na odcinku parter - piwnica i obejmuje: wymianę istniejących posadzek w korytarzu i pomieszczeniach piwnicznych oraz na spocznikach klatek schodowych w poziomie piwnic i wejścia do budynku; odwilgocenie ok. 90 m2 ścian piwnicznych; naprawę tynków i odnowienie powłok malarskich w kondygnacji piwnicznej oraz na klatkach schodowych na odcinku: wejścia do budynku - piwnice, wraz z robotami elektrycznymi; wymiana 20 okien piwnicznych; wymiana drzwi: wejściowych do piwnic, wejściowych do poszczególnych pomieszczeń piwnicznych, wyjściowych na boisko. Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji piwnicznej wynosi ok. 300 m2. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 189 420,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 10 w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia dachowego i obejmuje: rozbiórkę starego pokrycia papowego i obróbek blacharskich oraz wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej na powierzchni 830 m2 z dociepleniem, wymianę rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek i naprawa kominów, wykonanie pasów pod i nadrynnowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 141 450,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 w Łodzi przy ul. Dzwonowej 18/20.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczenia natrysków w budynku i obejmuje: remont instalacji wewnętrznej wod - kan., montaż ścianek ustępowych systemowych wandaloodpornych, skucie i wyprofilowanie posadzki, ułożenie terakoty, uzupełnienie fragmentów skutej glazury, odnowienie powłok malarskich. Powierzchnia pomieszczenia natrysków 20 m2. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 27 600,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 28 w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji ciągów komunikacyjnych oraz koszy piwnicznych wraz z oknami w budynku i obejmuje: wymianę posadzek w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe); demontaż płyt boazeryjnych, wymianę tynków ściennych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów - w korytarzach i klatkach schodowych; wymianę drzwi do sal lekcyjnych z modernizowanych korytarzy; przemurowanie 3 uszkodzonych przyokiennych koszy piwnicznych wraz z wymianą okien. Łączna powierzchnia korytarzy w placówce wynosi ok. 1100 m2, wysokość korytarzy - 3,90 m. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 189 420,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i obejmuje: wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową; wymianę parapetów; wymianę lub naprawę zewnętrznych obróbek przyokiennych; naprawę ościeży okiennych (węgarki, tynki, odnowienie powłok malarskich ościeży, itp.). Wykonawca usługi zobowiązany jest do uzgodnienia przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 141 450,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 20a..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na przygotowaniu pomieszczenia oraz dostosowaniu instalacji c.o. i c.w. do nowego węzła cieplnego w budynku i obejmuje: montaż drzwi metalowych z zamkiem klasy C, doprowadzenie energii elektrycznej z tablicy głównej administracyjnej, wykonanie studzienki schładzającej i podłączenie do kanalizacji, malowanie pomieszczenia, wybudowanie centralnej instalacji c.w. i dostosowanie instalacji c.o. do nowego węzła. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 74 000,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 202 w Łodzi, przy ul. Sędziowskiej 8/10..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń kuchni w budynku i obejmuje remont pomieszczeń kuchni ( kuchnia o pow. ponad 100 m2 - parter, zmywalnia na II piętrze, obieralnia w piwnicy), w tym: wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji wewnętrznej wod - kan., c.o., remont instalacji wewn. elektrycznej, skucie, ułożenie glazury i terakoty, odnowienie powłok malarskich. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 189 420,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 26.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji sali gimnastycznej w budynku szkoły i obejmuje: wymianę stolarki okiennej, wymianę parkietu, remont instalacji c.o., naprawa tynków i malowanie sali. Powierzchnia sali 177 m2. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 237 390,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. Opis powinien być sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,w szczególności z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp, b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130,poz. 1389). W opisie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Opis niezbędnych robót wraz z wymaganymi rysunkami obejmować powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane i instalacyjne, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnego zakresu robót. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na modernizacji sali gimnastycznej w budynku i obejmuje: wymianę obróbek blacharskich na dachu, rynien, rur spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji oświetleniowej, remont instalacji c.o., wymianę parkietu, naprawa tynków i malowanie sali. Powierzchnia sali 274 m2. Kwota brutto przeznaczona na wykonanie robót budowlanych - 332 100,00 PLN..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.00.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 171105 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 149783 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. 2.Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6529,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16628,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 w Łodzi przy ul. Dzwonowej 18/20.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Budowlanych - Andrzej Zarzycki, ul. Bartoka 55 m. 80, 92-533 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2487,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 20a


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5749,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 202 w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 8/10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Budowlany Józef Grygiel, ul. Żwirki 24, 90-528 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8189,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5289,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5289,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8500,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 174801 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 149783 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją placówek oświatowych w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składającego się w szczególności z: a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, b) ewentualnych projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego. 2. Kontrola wykonywania, odbiór robót budowlanych oraz udział w przeglądzie pogwarancyjnym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 75 w Łodzi przy al. Kościuszki 81


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9039,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5590,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łodzi przy ul. Sterlinga 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9138,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 10 w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6929,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 28 w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9288,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6979,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10398,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko, ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14268,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6650,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6650,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14978320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 176 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 12
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-20 2 550,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-20 7 600,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 w Łodzi przy ul. Dzwonowej 18/20. Zakład Usług Budowlanych - Andrzej Zarzycki
ul. Bartoka 55 m. 80, 92-533 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-20 1 800,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 20a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-20 3 000,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 202 w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 8/10 Zakład Remontowo - Budowlany Józef Grygiel
ul. Żwirki 24, 90-528 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-20 5 289,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 75 w Łodzi przy al. Kościuszki 81 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-24 4 200,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łodzi przy ul. Sterlinga 24 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-24 4 200,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 10 w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-24 2 550,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 28 w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-24 4 200,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-24 3 550,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 26 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-24 4 750,00
Przygotowanie technicznego opisu prac oraz kontrola wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR I. Karaczko
ul. Pomorska 290/292, 92-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-24 6 650,00