Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 OD DK 78 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZABRZE.


Numer ogłoszenia: 149835 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 OD DK 78 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZABRZE..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 OD DK 78 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZABRZE. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od DK 78 do granicy miasta na prawach powiatu Zabrze, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 20 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: a) pieniądz; b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancje bankowe; d) gwarancje ubezpieczeniowe; e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 08.08.2016 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy: a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, c) nazwę Beneficjenta, d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, f) okres obowiązywania, g) warunki wygaśnięcia, h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta. 10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi publicznej (projekt budowlany lub projekt wykonawczy) o długości drogi nie mniejszej niż 10 km w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. a) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6. I. ppkt. 1. SIWZ i w pkt. III.6) 3 ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: 1. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: minimum 6 lat od dnia uzyskania uprawnień, która pełniła funkcję projektanta przy sporządzaniu 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany albo projekt wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi publicznej o długości drogi nie mniejszej niż 8 km Wyjaśnienie: należy podać nazwę zadania z określeniem długości projektowanej drogi, nazwę i adres Inwestora, należy podać ilość lat doświadczenia od dnia uzyskania uprawnień i datę uzyskania uprawnień w Wykazie osób - załącznik do SIWZ. 2. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: minimum 6 lat od dnia uzyskania uprawnień, która pełniła funkcję projektanta przy sporządzaniu 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany albo projekt wykonawczy) budowy lub przebudowy obiektu mostowego o długości nie mniejszej niż 35 m Wyjaśnienie: należy podać nazwę zadania z określeniem długości projektowanego obiektu mostowego, nazwę i adres Inwestora, należy podać ilość lat doświadczenia od dnia uzyskania uprawnień i datę uzyskania uprawnień w Wykazie osób - załącznik do SIWZ. 3. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: minimum 5 lat od dnia uzyskania uprawnień Wyjaśnienie: należy podać ilość lat doświadczenia od dnia uzyskania uprawnień i datę uzyskania uprawnień w Wykazie osób - załącznik do SIWZ. 4. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) Doświadczenie: minimum 5 lat od dnia uzyskania uprawnień Wyjaśnienie: należy podać ilość lat doświadczenia od dnia uzyskania uprawnień i datę uzyskania uprawnień w Wykazie osób - załącznik do SIWZ. 5. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) Doświadczenie: minimum 5 lat od dnia uzyskania uprawnień Wyjaśnienie: należy podać ilość lat doświadczenia od dnia uzyskania uprawnień i datę uzyskania uprawnień w Wykazie osób - załącznik do SIWZ. 6. 1 osobą posiadającą (geodeta) Kwalifikacje: uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Doświadczenie: minimum 5 lat od uzyskania uprawnień z zakresu 1. Wyjaśnienie: należy podać ilość lat doświadczenia od dnia uzyskania uprawnień i datę uzyskania uprawnień w Wykazie osób - załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łączenie stanowisk Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. - W przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia); 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ; 4. Wycena usługi zawierająca wszystkie pozycje wymienione w Formularzu Oferty - załącznik nr 2a. 5. Zobowiązanie w oryginale na lub wg przykładowego wzoru Załącznika nr 10 i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta z zasobów innych podmiotów. 6. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.14 ppkt. 4) SIWZ. Uwaga: Termin wykonania zamówienia: 31.05.2017 r., z zastrzeżeniem oświadczenia Wykonawcy z p. I.1.B Formularza Ofertowego - załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.95
 • 2 - TERMIN SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO - 0.5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN Wynagrodzenie paragraf 5 Umowy 1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec odpowiednim zmianom. 2. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy. 3. W przypadku konieczności zmiany numeru rachunku Wykonawcy, na który ma być dokonywana płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie zmiany, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zmiana dokonana będzie w formie aneksu do Umowy. Zmiana Terminu paragraf 9 Umowy 1. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 pkt a) i a prim) Umowy, jeżeli opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności: a) w przypadku zwłoki Zamawiającego w zakresie przekazania Wykonawcy dokumentów wskazanych w OPZ niezbędnych do wykonania Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań, b) w przypadku przedłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w stosunku do terminów ustawowych, c) z przyczyn społecznych (protesty, listy, petycje itp.), d) w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do przygotowania Dokumentacji projektowej, e) z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania poszczególnych Opracowań, które można wykonywać tylko w danym okresie roku kalendarzowego, f) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych elementów, których wykonanie ma wpływ na terminy opracowania poszczególnych Opracowań, g) w przypadku zawieszenia realizacji Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy przez Zamawiającego zgodnie z paragrafem 17 Umowy. 2. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi jego zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 4. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania przez Wykonawcę poszczególnych Opracowań lub innych usług Wykonawcy stanowiących Przedmiot umowy, o których mowa paragrafie 1 ust. 1 pkt a prim). W takim przypadku Zamawiający wyda Wykonawcy stosowne polecenie na piśmie, które jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku z niezrealizowaniem przez Wykonawcę całego zakresu usług objętych Przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Zmiana osób lub adresów paragraf 14 Umowy, (Kontakty) Zmiana osób lub adresów wskazanych w ust. 1 lub 2 dla Zamawiającego następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy. Zmiana adresu wskazanego w ust. 2 i 3 dla Wykonawcy wymaga pisemnej zmiany Umowy w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego paragraf 17 Umowy 1. Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do zawieszania wykonania poszczególnych usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego Wykonawcy, najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia, a następnie podpisania przez Strony aneksu do Umowy. Wznowienie wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy wymaga pisemnego polecenia Zamawiającego. 2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 może jednorazowo nastąpić na maksymalny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączny okres zawieszenia wykonania Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 18 miesięcy. 3. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 6 miesięcy, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania poszczególnych usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy. 4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Wykonawca jest zobowiązany do wznowienia wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych. 5. W przypadku gdy Wykonawca nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 7. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2016 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14983520160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 296 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 65%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania