Tarnowskie Góry: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ GCR/29/ZP/2013


Numer ogłoszenia: 149908 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka , ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3901206, faks 032 3901353.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.repty.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ GCR/29/ZP/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Prognozowana ilość dostarczanej energii w okresie trwania umowy wynosi 1,3 Gwh, Moc umowna - łącznie 530,0 kW. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 pkt. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.) realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art.5 ust.3 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej i dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 3. Załącznik nr 1 do SIWZ ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera zestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z określeniem grupy taryfowej, mocy umownej oraz prognozowanego rocznego zużycia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a) oświadczenie o posiadaniu podpisanych umów z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej); b) formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2; c) wypełniony i zaparafowany formularz cenowy załącznik nr 3; d) wypełniony i zaparafowany projekt umowy z uwzględnieniem postanowień załącznika nr 8;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a). wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (zał. nr 7); b). pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków;c). pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień oraz oświadczeń woli, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie;d)oświadczenie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5. ustawy Pzp, albo informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. (załącznik nr 6).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.repty.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry Sekcja zamówień publicznych pok. A 15.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.04.2013 godzina 12:00, miejsce: SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry Sekcja zamówień publicznych pok. A 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji nastąpi: a)dla przyłącza nr 1 ( kotłownia): od dnia 1 grudnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2014r., b)dla przyłącza nr 2 ( szpital): od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której Zamawiający dotychczas kupował energię elektryczną..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tarnowskie Góry: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ GCR/29/ZP/2013


Numer ogłoszenia: 252498 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 149908 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3901206, faks 032 3901353.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ GCR/29/ZP/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Prognozowana ilość dostarczanej energii w okresie trwania umowy wynosi 1,3 Gwh, Moc umowna - łącznie 530,0 kW. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 pkt. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.) realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art.5 ust.3 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej i dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 3. Załącznik nr 1 do SIWZ ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera zestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z określeniem grupy taryfowej, mocy umownej oraz prognozowanego rocznego zużycia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 444544,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  513936,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  513936,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  513936,39


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@repty.pl
tel: 323 901 206
fax: 323 901 353
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14990820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 614 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.repty.pl
Informacja dostępna pod: SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry Sekcja zamówień publicznych pok. A 15
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ GCR/29/ZP/2013 TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o. o.
Gliwice
2013-07-01 513 936,00