Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 152751-2015
PD Data publikacji 02/05/2015
OJ Dz.U. S 85
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/04/2015
DT Termin 09/06/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

02/05/2015    S85    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2015/S 085-152751

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok 55+328 do km 72+775 - nr postępowania 049/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok 55+328 do km 72+775, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 101 058,54 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
9.Wadium.
9.1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 35 017 PLN
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemnaście złotych złotych i zero groszy).
9.2.Wadium może być wniesione w następujących formach:
1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056.
(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
9.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
9.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona
zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia
o wycofaniu się.
9.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień
publicznych zostanie wykluczony z postępowania.
10.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
10.1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
10.2.Warunki, na jakich Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
określone są w Części V SIWZ, w punkcie 11.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną Dokumentację projektową nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, o którym mowa w punkcie 5.2. Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają
obowiązek ich posiadania;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy Pzp.
5.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 5.1. wykonawcy mogąspełnić
wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1.
W celu spełniania warunków, do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do krupy
kapitałowej;
7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego–
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
12. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takichzaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tychosób
lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 13 ppkt. 7, ppkt. 8, ppkt. 9, oraz ppkt. 12 składa dokument lubdokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo żeuzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt. 13 ppkt. 10 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla
dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
14. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
14.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny byćpoświadczone
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
14.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa pkt. 13.13. powinno być złożone w oryginale lub w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
14.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt. 3, 7, 8,9, 10, 11, 12 składa każdy
z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 13 ppkt. 4, 5, 6, 13 i 14 mogą być złożone przez
wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy lub budowy drogi o klasie
min. G, o długości co najmniej 12 km i o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. - po 1 projektancie z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane dla specjalności drogowej, mostowej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej (istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w specjalności sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu specjalnościach)
- po 1 projektancie sprawdzającym w każdej z w/w specjalności z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane (istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta sprawdzającego w specjalności sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane
w obu specjalnościach),
- min. 2 geodetami posiadającymi uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów projektowych,
Wymagania dotyczące doświadczenia personelu Każdy z projektantów i projektantów sprawdzających winien wykazać się doświadczeniem w opracowaniu, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych polegających na wykonaniu projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy lub budowy drogi o klasie min. G i o długości co najmniej 12 km w specjalności, w której posiada uprawnienia.
Zamawiający przez w/w stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowaniu projektu zgodnie w w/w wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektu branżowego.
Każdy z ww. geodetów winien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji geodezyjno – prawnej (podziały nieruchomości) o ilości min. 200 działek każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4.wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączenie dowodów, czy te usługi zostały wykonane należycie;
5.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
6.oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
13.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych
podmiotów w wykonaniu zamówienia;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Okres rękojmi. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
049/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.6.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.6.2015 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 208

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1.Wymagany termin realizacji Zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.
3. Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.4.2015
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 201326-2015
PD Data publikacji 11/06/2015
OJ Dz.U. S 111
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/06/2015
DT Termin 01/07/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL12

11/06/2015    S111    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2015/S 111-201326

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.5.2015, 2015/S 85-152751)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71220000

Usługi projektowania architektonicznego

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.6.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

9.6.2015 (10:30)

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 208

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.7.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.7.2015 (10:30)

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 208.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 323963-2015
PD Data publikacji 15/09/2015
OJ Dz.U. S 178
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/09/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

15/09/2015    S178    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2015/S 178-323963

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok 55+328 do km 72+775 – nr postępowania 049/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok 55+328 do km 72+775, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 776 120 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres rękojmi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
049/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 85-152751 z dnia 2.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.7.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 75A bud. B
10-460 Olsztyn
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 101 058,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 776 120 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Branża geodezyjna, branża środowiskowa, branża sanitarna, branża elektryczna, branża telekomunikacyjna, branża mostowa, branża gazowa, badania geotechniczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1.Wymagany termin realizacji Zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwośćudzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.
3. Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwajedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.9.2015

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 15275120151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 miesięcy
Wadium: 35017 ZŁ
Szacowana wartość* 1 167 233 PLN  -  1 750 850 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa art. spożywczych – kisiele / budynie / galaretki ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 75A bud. B, 10-460 Olsztyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2015-07-15 1 776 120,00