Warszawa: Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem zamawiającego.


Numer ogłoszenia: 152814 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie , ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.warszawapragapoludnie.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem zamawiającego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez agencję pracy tymczasowej usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu na okres 3 miesięcy, tj. od dnia 3 czerwca 2013 roku do dnia 30 sierpnia 2013 roku pracowników tymczasowych, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika - zamawiającego. Agencja pracy tymczasowej zatrudni na okres wskazany w ust. 1, na podstawie umowy o pracę, 34 osoby w celu wykonywania w sekretariatach pracodawcy użytkownika czynności w charakterze pomocnika urzędnika sądowego oraz 15 osób w celu wykonywania czynności w charakterze koordynatora pracy w referacie sędziego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.61.00.00-3, 79.62.10.00-3, 79.50.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uznany zostanie za spełniony poprzez złożenie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydanego przez Marszałka województwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji zatrudnienia z dnia 26.01.2009r. ( Dz. U. Nr 17, poz. 91) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy udokumentują zrealizowanie należycie w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, zrealizowanej w ramach jednej umowy - polegającej na skierowaniu minimum 20 pracowników tymczasowych do pracy biurowej na okres minimum 3 miesięcy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek uznany zostanie za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek uznany zostanie za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek uznany zostanie za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawcy udokumentują zrealizowanie należycie w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 150 000 zł brutto, zrealizowanej w ramach jednej umowy - polegającej na skierowaniu minimum 20 pracowników tymczasowych do pracy biurowej na okres minimum 3 miesięcy.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy ( wg załącznika nr 2 do siwz );dokumenty wymienione w Rozdziale VI swiz; dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) - dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum); pełnomocnictwo, jedynie w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy; dowód, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy jedynie wykonawcy, który polega na zasobach podmiotów trzecich.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru tj. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonywaną usługę - w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie odpowiednio zrewaloryzowane z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych potrzebami zamawiającego, liczba zatrudnionych pracowników tymczasowych może ulec ograniczeniu, po wcześniejszym, co najmniej10-dniowym zawiadomieniu wykonawcy przez zamawiającego. Ograniczenie liczby zatrudnionych pracowników tymczasowych nie upoważnia wykonawcy do jakiegokolwiek odszkodowania, w tym do zapłaty za zmniejszoną liczbę zatrudnionych pracowników tymczasowych. W przypadku ograniczenia przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A Oddział Gospodarczy, pokój 747.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A Oddział Gospodarczy, pokój 747.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem zamawiającego.


Numer ogłoszenia: 199244 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 152814 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem zamawiającego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez agencję pracy tymczasowej usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu na okres 3 miesięcy, tj. od dnia 3 czerwca 2013 roku do dnia 30 sierpnia 2013 roku pracowników tymczasowych, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika - zamawiającego. Agencja pracy tymczasowej zatrudni na ww. okres, na podstawie umowy o pracę, 34 osoby w celu wykonywania w sekretariatach pracodawcy użytkownika czynności w charakterze pomocnika urzędnika sądowego oraz 15 osób w celu wykonywania czynności w charakterze koordynatora pracy w referacie sędziego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.61.00.00-3, 79.62.10.00-3, 79.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FALLWORK Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 60-808 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  430437,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  430437,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  483843,13


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-05-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15281420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl.
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A Oddział Gospodarczy, pokój 747
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79500000-9 Dodatkowe usługi biurowe
79610000-3 (6) Zapewnianie usług personelu
79621000-3 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem zamawiającego. FALLWORK Sp. z o.o.
Poznań
2013-05-22 430 437,00