Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostaw prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin: 1.Remont chodnika, krawężników, zjazdów i ścieku przykrawężnikowego w m. Ząbki, droga nr 634, UM Ząbki 2.Budowa chodnika, przebudowa zjazdów w m. Radzymin, droga nr 635, UM Radzymin z podziałem na 2 części - nr postępowania 075/10


Numer ogłoszenia: 152974 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostaw prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin: 1.Remont chodnika, krawężników, zjazdów i ścieku przykrawężnikowego w m. Ząbki, droga nr 634, UM Ząbki 2.Budowa chodnika, przebudowa zjazdów w m. Radzymin, droga nr 635, UM Radzymin z podziałem na 2 części - nr postępowania 075/10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin: 1.Remont chodnika, krawężników, zjazdów i ścieku przykrawężnikowego w m. Ząbki, droga nr 634, UM Ząbki 2.Budowa chodnika, przebudowa zjazdów w m. Radzymin, droga nr 635, UM Radzymin z podziałem na 2 części - nr postępowania 075/10.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.42.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: część I - 3 500,00 zł część II - 5 000,00 zł 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii ogólnej. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 09.06.2010 r., do godz. 1000. 5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6.Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: Dla części 1 zamówienia: 1) zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na dostawę prefabrykatów betonowych o wartości minimum 240 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, że zamówienie to zostało wykonane należycie. Dla części 2 zamówienia: 1) zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na dostawę prefabrykatów betonowych o wartości minimum 314 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, że zamówienie to zostało wykonane należycie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony. 2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 - 2.3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 3.1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; Zmiany, o których mowa w lit b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit b) lub c), jeżeli zakładane w okresie amortyzacji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie. 3.2. Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 3.3. Zmiany organizacji spełniania świadczenia a) Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy c) Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa 4. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i przez wykonawcę. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; d) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych e) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w siwz.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, p. 205, 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, w Kancelarii Ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w m. Ząbki w pasie drogi wojewódzkiej 634 na odcinku po stronie lewej od km 18+153 do km 18+862 dł. odc. 0,709 km i po stronie prawej od km 18+462 do km 18+862 dł. odc. 0,400 km.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kostka brukowa betonowa gr. 6 cm typu HOLLAND czerwona (m2) - 3209, kostka brukowa betonowa gr. 8 cm typu HOLLAND szara (m2) - 1199, Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm (mb) - 552, Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm (mb) - 1199.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 635 na odcinku po stronie lewej od km 0+039 do km 1+650 dł. odc. 1,611 km i po stronie prawej od km 0+074 do km 0+351 dł. odc. 0,351 km w m. Radzymin Al. Jana Pawła II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (prostokątna)typu HOLLAND szara (m2) - 1929, kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (prostokątna)typu HOLLAND czarna (m2) - 1286, kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (prostokątna)typu HOLLAND szara (m2) - 2154, Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm (mb) - 3262, Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm (mb) - 1124.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 160534 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
152974 - 2010 data 01.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1..

 • W ogłoszeniu jest:
  III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: część I - 3 500,00 zł część II - 5 000,00 zł 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii ogólnej. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 09.06.2010 r., do godz. 1000. 5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6.Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: część I - 3 500,00 zł część II - 5 000,00 zł 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii ogólnej. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 14.06.2010 r., do godz. 1000. 5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6.Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, w Kancelarii Ogólnej..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, w Kancelarii Ogólnej..


Warszawa: Dostawę prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin: 1.Remont chodnika, krawężników, zjazdów i ścieku przykrawężnikowego w m. Ząbki, droga nr 634, UM Ząbki 2.Budowa chodnika, przebudowa zjazdów w m. Radzymin, droga nr 635, UM Radzymin z podziałem na 2 części - nr postępowania 075/10


Numer ogłoszenia: 181043 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 152974 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin: 1.Remont chodnika, krawężników, zjazdów i ścieku przykrawężnikowego w m. Ząbki, droga nr 634, UM Ząbki 2.Budowa chodnika, przebudowa zjazdów w m. Radzymin, droga nr 635, UM Radzymin z podziałem na 2 części - nr postępowania 075/10.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawę prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin: 1.Remont chodnika, krawężników, zjazdów i ścieku przykrawężnikowego w m. Ząbki, droga nr 634, UM Ząbki 2.Budowa chodnika, przebudowa zjazdów w m. Radzymin, droga nr 635, UM Radzymin z podziałem na 2 części.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.42.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w m. Ząbki w pasie drogi wojewódzkiej 634 na odcinku po stronie lewej od km 18+153 do km 18+862 dł. odc. 0,709 km i po stronie prawej od km 18+462 do km 18+862 dł. odc. 0,400 km


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna, ul. Marecka 48, Zielonka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 454573,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  151813,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  151813,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  158574,14


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 635 na odcinku po stronie lewej od km 0+039 do km 1+650 dł. odc. 1,611 km i po stronie prawej od km 0+074 do km 0+425 dł. odc. 0,351 km w m. Radzymin Al. Jana Pawła II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna, ul. Marecka 48, Zielonka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 454573,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  189971,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  189971,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  203755,37


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15297420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, p. 205, 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w m. Ząbki w pasie drogi wojewódzkiej 634 na odcinku po stronie lewej od km 18+153 do km 18+862 dł. odc. 0,709 km i po stronie prawej od km 18+462 do km 18+862 dł. odc. 0,400 km M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna
ul. Marecka 48, Zielonka, woj. Polska
2010-07-08 151 813,00
Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 635 na odcinku po stronie lewej od km 0+039 do km 1+650 dł. odc. 1,611 km i po stronie prawej od km 0+074 do km 0+425 dł. odc. 0,351 km w m. Radzymin Al. Jana Pawła II M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna
ul. Marecka 48, Zielonka, woj. Polska
2010-07-08 189 971,00