Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych


Numer ogłoszenia: 153039 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.12.70-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować, co najmniej 5 lekarzami psychiatrii oraz co najmniej 5 psychologami albo specjalistami psychoterapii uzależnień, wpisanymi na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Łodzi - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.) niezależnie od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4 III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III..4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.06.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wartość szacunkowa zamówienia wynosi dla: Części I - 16 200,00 zł, Części II - 16 200,00 zł, Części III - 16 200,00 zł, Części IV - 16 200,00 zł, Części V - 16 200,00 zł..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.12.12.70-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.12.12.70-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.12.12.70-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.12.12.70-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.12.12.70-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych


Numer ogłoszenia: 192415 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 153039 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.12.70-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Turska-Koeppe, ul. Julianowska 5/7 m. 20, 91-427 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Jerzy Wojciech Tomczak, ul. Kołłątaja 9 m. 1, 91-427 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Marek Staniaszek, ul. Wierzbowa 42a m. 30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Sławomira Sitek, Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Zbigniew Poseł, ul. Bratysławska 3 m. 19, 94-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Ludmiła Kulikowska-Kubiak, ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Pankonin, Natolin 175, 92-701 Natolin, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 ŁÓdź, kraj/woj. łódzkie.
 • Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5 m. 19, 94-048 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Wioletta Kopydłowska, Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Małgorzata Bogus-Smak, ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.
 • Tomasz Kajl, ul. Ossowskiego 5 m. 23, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71 m. 10, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kacperska , ul. Babickiego 7 m. 13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Szubański, ul. Kominiarska 18 m. 47, 91-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Turska - Koeppe, ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Jerzy Wojciech Tomczak, ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Marek Staniaszek, ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Sławomira Sitek, ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Zbigniew Poseł, ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Ludmiła Kulikowska-Kubiak, ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Pankonin , Natolin 175, 92-701 Natolin, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Wioletta Kopydłowska, ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Małgorzata Bogus-Smak, ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , kraj/woj. łódzkie.
 • Tomasz Kajl, ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kacperska, ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Szubański, ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Turska - Koeppe, ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Jerzy Wojciech Tomczak, ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Marek Staniaszek, ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Sławomira Sitek, ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Zbigniew Poseł, ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Ludmiła Kulikowska-Kubiak, ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Pankonin , Natolin 175, 92-701 Natolin, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Wioletta Kopydłowska, ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Małgorzata Bogus-Smak, ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , kraj/woj. łódzkie.
 • Tomasz Kajl, ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kacperska, ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Szubański, ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Turska - Koeppe, ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Jerzy Wojciech Tomczak, ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Marek Staniaszek, ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Sławomira Sitek, ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Zbigniew Poseł, ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Ludmiła Kulikowska-Kubiak, ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Pankonin , Natolin 175, 92-701 Natolin , kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Wioletta Kopydłowska, ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Małgorzata Bogus-Smak, ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , kraj/woj. łódzkie.
 • Tomasz Kajl, ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71 m.1, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kacperska, ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Szubański, ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Turska - Koeppe, ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Jerzy Wojciech Tomczak, ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Marek Staniaszek, ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Sławomira Sitek, ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Zbigniew Poseł, ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Ludmiła Kulikowska-Kubiak, ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Pankonin , Natolin 175, 92-701 Natolin, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź , kraj/woj. łódzkie.
 • Wioletta Kopydłowska, ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Małgorzata Bogus-Smak, ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , kraj/woj. łódzkie.
 • Tomasz Kajl, ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kacperska, ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Szubański, ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16080,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15303920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 191 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Grażyna Turska-Koeppe
ul. Julianowska 5/7 m. 20, 91-427 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Jerzy Wojciech Tomczak
ul. Kołłątaja 9 m. 1, 91-427 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Marek Staniaszek
ul. Wierzbowa 42a m. 30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Sławomira Sitek
Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Zbigniew Poseł
ul. Bratysławska 3 m. 19, 94-032 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Ludmiła Kulikowska-Kubiak
ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Piotr Pankonin
Natolin 175, 92-701 Natolin, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Agnieszka Kazimierczak
ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 ŁÓdź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Czesław Michalczyk
ul. Hubala 5 m. 19, 94-048 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Wioletta Kopydłowska
Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Małgorzata Bogus-Smak
ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Tomasz Kajl
ul. Ossowskiego 5 m. 23, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Dagmara Gawłowska
ul. Studzińskiego 71 m. 10, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Agnieszka Kacperska
ul. Babickiego 7 m. 13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Widzew Piotr Szubański
ul. Kominiarska 18 m. 47, 91-310 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Grażyna Turska - Koeppe
ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Jerzy Wojciech Tomczak
ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Marek Staniaszek
ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Sławomira Sitek
ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Zbigniew Poseł
ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Ludmiła Kulikowska-Kubiak
ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Piotr Pankonin
Natolin 175, 92-701 Natolin, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Agnieszka Kazimierczak
ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Czesław Michalczyk
ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Wioletta Kopydłowska
ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Małgorzata Bogus-Smak
ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Tomasz Kajl
ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Dagmara Gawłowska
ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Agnieszka Kacperska
ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Górna Piotr Szubański
ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Grażyna Turska - Koeppe
ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Jerzy Wojciech Tomczak
ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Marek Staniaszek
ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Sławomira Sitek
ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Zbigniew Poseł
ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Ludmiła Kulikowska-Kubiak
ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Piotr Pankonin
Natolin 175, 92-701 Natolin, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Agnieszka Kazimierczak
ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Czesław Michalczyk
ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Wioletta Kopydłowska
ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Małgorzata Bogus-Smak
ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Tomasz Kajl
ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Dagmara Gawłowska
ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Agnieszka Kacperska
ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Polesie Piotr Szubański
ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Grażyna Turska - Koeppe
ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Jerzy Wojciech Tomczak
ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Marek Staniaszek
ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Sławomira Sitek
ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Zbigniew Poseł
ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Ludmiła Kulikowska-Kubiak
ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Piotr Pankonin
Natolin 175, 92-701 Natolin , woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Agnieszka Kazimierczak
ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Czesław Michalczyk
ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Wioletta Kopydłowska
ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Małgorzata Bogus-Smak
ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Tomasz Kajl
ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Dagmara Gawłowska
ul. Studzińskiego 71 m.1, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Agnieszka Kacperska
ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Śródmieście Piotr Szubański
ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Grażyna Turska – Koeppe
ul. Julianowska 5/7 m 120, 91-473 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Jerzy Wojciech Tomczak
ul. Kołłątaja 9 m 1, 91-427 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Marek Staniaszek
ul. Wierzbowa 42a m.30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Sławomira Sitek
ul. Mielczarskiego 28/30 m.41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Zbigniew Poseł
ul. Bratysławska 3 m 19, 94-032 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Ludmiła Kulikowska-Kubiak
ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Piotr Pankonin
Natolin 175, 92-701 Natolin, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Agnieszka Kazimierczak
ul. Czarnkowska 9/13 m.41, 91-013 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Czesław Michalczyk
ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź , woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Wioletta Kopydłowska
ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Małgorzata Bogus-Smak
ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki , woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Tomasz Kajl
ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Dagmara Gawłowska
ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Agnieszka Kacperska
ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00
Usługi wykonywania badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Delegatura Łódź-Bałuty Piotr Szubański
ul. Kominiarska 18 m.47, 91-310 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-14 1 072,00