Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 10+550 DO KM 14+880 NA ODCINKU HUCISKO-KROCZYCE zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO (UMOWA NR WD/P/150508/1/1 Z DNIA 22.06.2015 R.).


Numer ogłoszenia: 153105 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 10+550 DO KM 14+880 NA ODCINKU HUCISKO-KROCZYCE zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO (UMOWA NR WD/P/150508/1/1 Z DNIA 22.06.2015 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 792 na odcinku Hucisko - Kroczyce. Celem przeprowadzenia remontu nawierzchni DW 792 jest przywrócenie jej do stanu pierwotnego, z zachowaniem istniejących parametrów technicznych w postaci geometrii. Przeprowadzony remont poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu. W ramach remontu przewidziano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy, wykonanie chodników i zjazdów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.05.2015 r. nr BZP 115060-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. roboty pomiarowe, wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie (krawężniki na ławie betonowej, obrzeża, nawierzchnie chodników), pobocza, zjazdy, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome. Zamówienie uzupełniające obejmują remont nawierzchni DW 792 polegający na wymianie konstrukcyjnych warstw bitumicznych na odcinku od km 10+550 do km 14+880. W ramach zamówień uzupełniających dla zadania przewidziano także wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, dostosowanie wysokościowe nawierzchni zjazdów do posesji do nowo ułożonej warstwy ścieralnej oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Zakres prac remontowych obejmuje: Jezdnia: 1. Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio 4 cm. 2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni po frezowaniu mieszanką mineralno bitumiczną zmiennej grubości. 3. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową po frezowaniu 4. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P PMB25/55-80 o grubości 10 cm, zgodnie z WT ZDW 5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-80 o grubości 8 cm zgodnie z WT ZDW 6. Wykonanie oczyszczenia i skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej zgodnie z WT ZDW 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA11S PMB45/80-80 o grubości 4 cm zgodnie z WT ZDW Niweletę jezdni remontowanych odcinków drogi należy wykonać jak w stanie istniejącym z ewentualnym wprowadzeniem korekt wysokościowych mających na celu likwidację lokalnych zaniżeń lub wybrzuszeń. Szew podłużny na całej długości warstwy ścieralnej należy uszczelnić taśmą bitumiczną polimeroasfaltową 40x10 mm. W ten sam sposób należy zabezpieczyć szwy poprzeczne. Pobocza: 1. Ścinka poboczy na szerokości średniej grubości 5 cm 2. Ułożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego gr. 15 cm uzyskanego podczas frezowania nawierzchni jezdni. Należy zastosować destrukt przekruszony i przesiany do frakcji 0-31,5 mm. 3. Skropienie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i posypanie grysem frakcji 5/8 mm. Należy zastosować grys o jasnej barwie celem optycznego odróżnienia pobocza od jezdni. Zjazdy: Odtworzenie nawierzchni zjazdów istniejących z kostki brukowej lub bitumicznych w takiej samej technologii. Na pozostałych zjazdach zastosować nawierzchnię z destruktu 0-31,5 mm o gr. 30 cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową i posypaniem grysem 5/8 mm o jasnej barwie. Nawierzchnie wszystkich zjazdów znajdujących się w zakresie remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej należy dostosować wysokościowo do wyremontowanej nawierzchni jezdni. Oznakowanie docelowe pionowe i poziome: Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego przed rozpoczęciem robót i jego odtworzenie (linia segregacyjna i krawędziowe) w technologii oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, zgodnie z WT ZDW. Oznakowanie tymczasowe: Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wszystkie elementy oznakowania tymczasowego przewidziane w projekcie tymczasowej organizacji ruchu dostarczy i będzie utrzymywać Wykonawca robót. Z uwagi na pozyskanie środków finansowych i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na dalszym odcinku posiada liczne spękania siatkowe, podłużne i poprzeczne, dużą ilość nierówności oraz lokalnie występujące koleiny, także widoczne liczne łaty świadczące o wykonywanych remontach cząstkowych nawierzchni koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Ponadto lokalnie występujące zawyżone pobocza uniemożliwiają sprawny odpływ wody poza jezdnię. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu i przyczyni się do sprawnego odprowadzenia wód z pasa drogowego. Remont zapewni poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Remont odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w województwie śląskim, na granicy powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego na odcinku Hucisko - Kroczyce. Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 2 618 442,19 zł (netto) co stanowi 39,83% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 10+550 DO KM 14+880 NA ODCINKU HUCISKO-KROCZYCE zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO (UMOWA NR WD/P/150508/1/1 Z DNIA 22.06.2015 R.).


Numer ogłoszenia: 159857 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 153105 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 10+550 DO KM 14+880 NA ODCINKU HUCISKO-KROCZYCE zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO (UMOWA NR WD/P/150508/1/1 Z DNIA 22.06.2015 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 792 na odcinku Hucisko - Kroczyce. Celem przeprowadzenia remontu nawierzchni DW792 jest przywrócenie jej do stanu pierwotnego, z zachowaniem istniejących parametrów technicznych w postaci geometrii. Przeprowadzony remont poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu. W ramach remontu przewidziano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy, wykonanie chodników i zjazdów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2618442,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3220000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3220000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3220000,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.05.2015 r. nr BZP 115060-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. roboty pomiarowe, wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie (krawężniki na ławie betonowej, obrzeża, nawierzchnie chodników), pobocza, zjazdy, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome. Zamówienie uzupełniające obejmują remont nawierzchni DW 792 polegający na wymianie konstrukcyjnych warstw bitumicznych na odcinku od km 10+550 do km 14+880. W ramach zamówień uzupełniających dla zadania przewidziano także wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, dostosowanie wysokościowe nawierzchni zjazdów do posesji do nowo ułożonej warstwy ścieralnej oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Zakres prac remontowych obejmuje: Jezdnia: 1. Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio 4 cm. 2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni po frezowaniu mieszanką mineralno bitumiczną zmiennej grubości. 3. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową po frezowaniu 4. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P PMB25/55-80 o grubości 10 cm, zgodnie z WT ZDW 5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-80 o grubości 8 cm zgodnie z WT ZDW 6. Wykonanie oczyszczenia i skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej zgodnie z WT ZDW 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA11S PMB45/80-80 o grubości 4 cm zgodnie z WT ZDW Niweletę jezdni remontowanych odcinków drogi należy wykonać jak w stanie istniejącym z ewentualnym wprowadzeniem korekt wysokościowych mających na celu likwidację lokalnych zaniżeń lub wybrzuszeń. Szew podłużny na całej długości warstwy ścieralnej należy uszczelnić taśmą bitumiczną polimeroasfaltową 40x10 mm. W ten sam sposób należy zabezpieczyć szwy poprzeczne. Pobocza: 1. Ścinka poboczy na szerokości średniej grubości 5 cm 2. Ułożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego gr. 15 cm uzyskanego podczas frezowania nawierzchni jezdni. Należy zastosować destrukt przekruszony i przesiany do frakcji 0-31,5 mm. 3. Skropienie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i posypanie grysem frakcji 5/8 mm. Należy zastosować grys o jasnej barwie celem optycznego odróżnienia pobocza od jezdni. Zjazdy: Odtworzenie nawierzchni zjazdów istniejących z kostki brukowej lub bitumicznych w takiej samej technologii. Na pozostałych zjazdach zastosować nawierzchnię z destruktu 0-31,5 mm o gr. 30 cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową i posypaniem grysem 5/8 mm o jasnej barwie. Nawierzchnie wszystkich zjazdów znajdujących się w zakresie remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej należy dostosować wysokościowo do wyremontowanej nawierzchni jezdni. Oznakowanie docelowe pionowe i poziome: Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego przed rozpoczęciem robót i jego odtworzenie (linia segregacyjna i krawędziowe) w technologii oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, zgodnie z WT ZDW. Oznakowanie tymczasowe: Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wszystkie elementy oznakowania tymczasowego przewidziane w projekcie tymczasowej organizacji ruchu dostarczy i będzie utrzymywać Wykonawca robót. Z uwagi na pozyskanie środków finansowych i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na dalszym odcinku posiada liczne spękania siatkowe, podłużne i poprzeczne, dużą ilość nierówności oraz lokalnie występujące koleiny, także widoczne liczne łaty świadczące o wykonywanych remontach cząstkowych nawierzchni koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Ponadto lokalnie występujące zawyżone pobocza uniemożliwiają sprawny odpływ wody poza jezdnię. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu i przyczyni się do sprawnego odprowadzenia wód z pasa drogowego. Remont zapewni poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Remont odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w województwie śląskim, na granicy powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego na odcinku Hucisko - Kroczyce. Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 2 618 442,19 zł (netto) co stanowi 39,83% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15310520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 10+550 DO KM 14+880 NA ODCINKU HUCISKO-KROCZYCE zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO (UMOWA NR WD/P/ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O.
ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, woj. śląskie
2015-11-03 3 220 000,00