Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PRZEBUDOWA JEZDNI, SIECI TELETECHNICZNEJ, URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH, PRZYKANALIKÓW ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKANALIKOWEGO, ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090526/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R.: BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSCOWOŚCIACH: PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO. ODCINEK II.


Numer ogłoszenia: 154337 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.silesia-region.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA JEZDNI, SIECI TELETECHNICZNEJ, URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH, PRZYKANALIKÓW ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKANALIKOWEGO, ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090526/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R.: BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSCOWOŚCIACH: PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO. ODCINEK II..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
PRZEBUDOWA JEZDNI, SIECI TELETECHNICZNEJ, URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH, PRZYKANALIKÓW ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKANALIKOWEGO, ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090526/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R.: BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSCOWOŚCIACH: PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO. ODCINEK II. Roboty polegać będą na wykonaniu robót: - nawierzchniowych, - teletechnicznych, - energetycznych, - kanalizacyjnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.60-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - podczas realizacji ww. zadania stwierdzono potrzebę wykonania następujących robót: 1. Korekty przebudowy jezdni w odcinkach prostych i na łukach poziomych od km 11+419,40 do km 12+498,60 Projekt techniczny przewidywał na odcinku od km 11+419,40 do km 12+498,60 realizację ścieżki rowerowej po lewej stronie i chodnika po prawej stronie oraz częściową rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni. Pierwotne opracowanie projektowe powodowało pozostawienie pierwotnej osi i spadku poprzecznego o szer. od 1 m do 2 m z jednoczesnym wytworzeniem drugiej osi nowozaprojektowanej [zał. Nr 1]. Takie rozwiązanie nie zapewniało prawidłowego odwodnienia, oraz zgodnego z przepisami komfortu poruszania się pojazdów z zachowaniem bezpieczeństwa. W świetle powyższego Autorskie Biuro Projektów otrzymało polecenie wykonania nowego opracowania zapewniającego prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 2. Przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych własności TP.SA od km 12+212 do km 12+368 Projekt techniczny dotyczący przebudowy napowietrznej linii teletechnicznej przewidywał jej zmianę na odcinku od km 12+212 do km 12+368 od słupa nr 111 do słupa nr 94, w tym rozwiązaniu podlegało przebudowie trzy słupy - o nr 96; 97 i 109. To rozwiązanie w trakcie wytyczenia w terenie wykazało błędy powodujące zawężenie chodnika po prawej stronie DW nr 791 nawet do szer. 1,20 m w wyniku braku przestawienia słupów linii teletechnicznej. W świetle powyższego Autorskie Biuro Projektów opracowało korektę przebiegu linii napowietrznej w wyniku, której należy dodatkowo przestawić siedem słupów uzyskując dzięki temu wyznaczoną projektem szerokość chodnika 2,00 m. Korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 3. Przebudowy urządzeń energetycznych 3.1. kabel YAKY 4x240 na M-1 Projekt techniczny przewidywał demontaż istniejącego podwieszenia kabla typu YAKY 4x240mm2 od obiektu mostowego na czas budowy, na odległość umożliwiającą budowę nowego mostu i ponowne podwieszenie kabla z rurą na nowym obiekcie M-1. To rozwiązanie okazało się nie adekwatne do zaistniałej sytuacji, gdyż wystąpiła konieczność usunięcia skorodowanej rury osłonowej i zaszła potrzeba przecięcia kabla. Wymogi techniczne obligują do wykonania wstawki [wydłużenia] nowego odcinka kabla ułożonego w rurze osłonowej zabudowanej na obiekcie mostowym i w bezpośredniej bliskości oraz zmufowanie go z kablem istniejącym w odległościach od obiektu, pozwalających na prawidłowe wykonanie robót łączenia kabli. Korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 3.2. rury osłonowe Powyższe roboty dodatkowe wynikają z pisma ENION, Rejonu Dystrybucji Myszków ZECz/RD-2/ZS/SM/952/07 z dnia 14.02.2007r. uzgadniającego pozytywnie projekt MOSTY K-ce, Przebudowy Urządzeń Elektroenergetycznych, z uwagą dotyczącą konieczności zabezpieczenia rurami osłonowymi dwudzielnymi istniejących linii kablowych niskiego napięcia i średniego napięcia w miejscach kolizji z budową chodnika i ścieżki rowerowej na terenie Żarek Letnisko. Roboty związane z zabezpieczeniem kabli nie zostały ujęte w przedmiarze robót. (przedmiar obejmuje zakres robót zawarty w projekcie, nie uwzględnia uwag ENIONU). Wprowadzenie opracowania projektowego z uwagami ENIONU zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 4. Przebudowy urządzeń energetycznych - przestawienie słupa oświetleniowego przy M-2 w km 14+138 Projekt techniczny dotyczący budowy muru oporowego przy obiekcie M-2 nie przewidywał przebudowy i związanego z tym przesunięcia słupa oświetleniowego będącego, jak i cała linia, własnością ENION. W trakcie wykonania muru oporowego okazało się, że słup oświetleniowy nr 55 zlokalizowany w km 14+138 strona lewa całą swą średnicą zlokalizowany jest w szerokości muru oporowego. Ta sytuacja powoduje ograniczenie zbrojenia i możliwość osłabienia przekroju muru oporowego, oraz stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników ciągu pieszo - rowerowego. Ponadto przedstawiciele ENIONU uznali, że słup oświetleniowy należy ustawić poza elementami konstrukcyjnymi obiektu M-2. Korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 5. Wykonanie dodatkowych studzienek, przykanalików i studni rewizyjnych na kanale deszczowym Projekt techniczny dotyczący budowy ciągu pieszo - rowerowego przewiduje odwodnienie poprzez studzienki wpadowe, przykanaliki studnie rewizyjne, do kanału deszczowego. W trakcie realizacji robót stwierdzono, że ten zaprojektowany rodzaj odwodnienia jest nie wystarczający, gdyż istnieje możliwość powstawania zastoisk wody wzdłuż krawężników w sporadycznych miejscach. Ta możliwość zobligowała do przeanalizowania ponownego projektu i opracowania przez projektanta dodatkowego rozwiązania pomocniczego polegającego na wykonaniu przebudowy DW nr 791 od km 10+515,45 do km 11+700,00 - Protokół Konieczności nr 1, w drugim przypadku zastosowano ściek przykrawężnikowy - Protokół Konieczności nr 6. Trzeci sposób, ze względu na brak możliwości korekty warstw nawierzchni [PK-nr 1] i budowy ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki wibroprasowanej [PK-nr 6], polega na budowie dodatkowych studzienek ściekowych, przykanalików, i studni rewizyjnych na kanale deszczowym. Wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia objętych tym protokółem jest niezbędne do usunięcia zastoisk wody przy krawędzi budowanego w ramach kontraktu ciągu pieszorowerowego i opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, uniemożliwi powstawanie zastoisk wody oraz da możliwość osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 6. Odwodnienie korpusu drogowego - budowa ścieku przykrawężnikowego Projekt techniczny dotyczący budowy ciągu pieszo - rowerowego przewidywał tylko odwodnienie poprzez studzienki wpadowe, przykanaliki studnie rewizyjne, do kanału deszczowego. W trakcie realizacji robót stwierdzono, że ten zaprojektowany rodzaj odwodnienia jest nie wystarczający, gdyż istnieje możliwość powstawania zastoisk wody wzdłuż krawężników. Ta możliwość zobligowała do przeanalizowania ponownego projektu i opracowaniu przez projektanta rozwiązania pomocniczego polegającego na wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki wibroprasowanej Powyższa korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, uniemożliwi powstawanie zastoisk wody oraz da możliwość osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 7. Rozbiórka i odtworzenie konstrukcji nawierzchni na przepuście P-1. Projekt techniczny przewidywał rozebranie nawierzchni i jej odtworzenie w rejonie przepustu P-1. Roboty rozbiórkowe nie zostały ujęte w 100% w przedmiarze do kosztorysu ofertowego, natomiast odtworzenie nawierzchni zostało ujęte tylko częściowo [dokładne wyliczenie w pozycjach kosztorysu inwestorskiego] w przedmiarze do kosztorysu ofertowego. To spowodowało niedoszacowanie robót w ofercie Wykonawcy. Przedmiotowe roboty i ich realizacja jest niezbędna do zakończenia kontraktu i osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych. Roboty wykazane powyżej nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie przygotowania Kontraktu, a ich wykonanie jest konieczna dla zrealizowania zadania podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG - BUD SP. Z O.O., Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: PRZEBUDOWA JEZDNI, SIECI TELETECHNICZNEJ, URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH, PRZYKANALIKÓW ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKANALIKOWEGO, ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090526/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R.: BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSCOWOŚCIACH: PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO. ODCINEK II.


Numer ogłoszenia: 164681 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 154337 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA JEZDNI, SIECI TELETECHNICZNEJ, URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH, PRZYKANALIKÓW ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKANALIKOWEGO, ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090526/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R.: BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSCOWOŚCIACH: PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO. ODCINEK II..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PRZEBUDOWA JEZDNI, SIECI TELETECHNICZNEJ, URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH, PRZYKANALIKÓW ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKANALIKOWEGO, ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090526/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R.: BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSCOWOŚCIACH: PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO. ODCINEK II. Roboty polegać będą na wykonaniu robót: - nawierzchniowych, - teletechnicznych, - energetycznych, - kanalizacyjnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - BUD SP. Z O.O., Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1037024,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  917160,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  917160,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  917160,12


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - podczas realizacji ww. zadania stwierdzono potrzebę wykonania następujących robót: 1. Korekty przebudowy jezdni w odcinkach prostych i na łukach poziomych od km 11+419,40 do km 12+498,60 Projekt techniczny przewidywał na odcinku od km 11+419,40 do km 12+498,60 realizację ścieżki rowerowej po lewej stronie i chodnika po prawej stronie oraz częściową rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni. Pierwotne opracowanie projektowe powodowało pozostawienie pierwotnej osi i spadku poprzecznego o szer. od 1 m do 2 m z jednoczesnym wytworzeniem drugiej osi nowozaprojektowanej [zał. Nr 1]. Takie rozwiązanie nie zapewniało prawidłowego odwodnienia, oraz zgodnego z przepisami komfortu poruszania się pojazdów z zachowaniem bezpieczeństwa. W świetle powyższego Autorskie Biuro Projektów otrzymało polecenie wykonania nowego opracowania zapewniającego prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 2. Przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych własności TP.SA od km 12+212 do km 12+368 Projekt techniczny dotyczący przebudowy napowietrznej linii teletechnicznej przewidywał jej zmianę na odcinku od km 12+212 do km 12+368 od słupa nr 111 do słupa nr 94, w tym rozwiązaniu podlegało przebudowie trzy słupy - o nr 96; 97 i 109. To rozwiązanie w trakcie wytyczenia w terenie wykazało błędy powodujące zawężenie chodnika po prawej stronie DW nr 791 nawet do szer. 1,20 m w wyniku braku przestawienia słupów linii teletechnicznej. W świetle powyższego Autorskie Biuro Projektów opracowało korektę przebiegu linii napowietrznej w wyniku, której należy dodatkowo przestawić siedem słupów uzyskując dzięki temu wyznaczoną projektem szerokość chodnika 2,00 m. Korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 3. Przebudowy urządzeń energetycznych 3.1. kabel YAKY 4x240 na M-1 Projekt techniczny przewidywał demontaż istniejącego podwieszenia kabla typu YAKY 4x240mm2 od obiektu mostowego na czas budowy, na odległość umożliwiającą budowę nowego mostu i ponowne podwieszenie kabla z rurą na nowym obiekcie M-1. To rozwiązanie okazało się nie adekwatne do zaistniałej sytuacji, gdyż wystąpiła konieczność usunięcia skorodowanej rury osłonowej i zaszła potrzeba przecięcia kabla. Wymogi techniczne obligują do wykonania wstawki [wydłużenia] nowego odcinka kabla ułożonego w rurze osłonowej zabudowanej na obiekcie mostowym i w bezpośredniej bliskości oraz zmufowanie go z kablem istniejącym w odległościach od obiektu, pozwalających na prawidłowe wykonanie robót łączenia kabli. Korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 3.2. rury osłonowe Powyższe roboty dodatkowe wynikają z pisma ENION, Rejonu Dystrybucji Myszków ZECz/RD-2/ZS/SM/952/07 z dnia 14.02.2007r. uzgadniającego pozytywnie projekt MOSTY K-ce, Przebudowy Urządzeń Elektroenergetycznych, z uwagą dotyczącą konieczności zabezpieczenia rurami osłonowymi dwudzielnymi istniejących linii kablowych niskiego napięcia i średniego napięcia w miejscach kolizji z budową chodnika i ścieżki rowerowej na terenie Żarek Letnisko. Roboty związane z zabezpieczeniem kabli nie zostały ujęte w przedmiarze robót. (przedmiar obejmuje zakres robót zawarty w projekcie, nie uwzględnia uwag ENIONU). Wprowadzenie opracowania projektowego z uwagami ENIONU zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 4. Przebudowy urządzeń energetycznych - przestawienie słupa oświetleniowego przy M-2 w km 14+138 Projekt techniczny dotyczący budowy muru oporowego przy obiekcie M-2 nie przewidywał przebudowy i związanego z tym przesunięcia słupa oświetleniowego będącego, jak i cała linia, własnością ENION. W trakcie wykonania muru oporowego okazało się, że słup oświetleniowy nr 55 zlokalizowany w km 14+138 strona lewa całą swą średnicą zlokalizowany jest w szerokości muru oporowego. Ta sytuacja powoduje ograniczenie zbrojenia i możliwość osłabienia przekroju muru oporowego, oraz stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników ciągu pieszo - rowerowego. Ponadto przedstawiciele ENIONU uznali, że słup oświetleniowy należy ustawić poza elementami konstrukcyjnymi obiektu M-2. Korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, oraz osiągnięcie przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 5. Wykonanie dodatkowych studzienek, przykanalików i studni rewizyjnych na kanale deszczowym Projekt techniczny dotyczący budowy ciągu pieszo - rowerowego przewiduje odwodnienie poprzez studzienki wpadowe, przykanaliki studnie rewizyjne, do kanału deszczowego. W trakcie realizacji robót stwierdzono, że ten zaprojektowany rodzaj odwodnienia jest nie wystarczający, gdyż istnieje możliwość powstawania zastoisk wody wzdłuż krawężników w sporadycznych miejscach. Ta możliwość zobligowała do przeanalizowania ponownego projektu i opracowania przez projektanta dodatkowego rozwiązania pomocniczego polegającego na wykonaniu przebudowy DW nr 791 od km 10+515,45 do km 11+700,00 - Protokół Konieczności nr 1, w drugim przypadku zastosowano ściek przykrawężnikowy - Protokół Konieczności nr 6. Trzeci sposób, ze względu na brak możliwości korekty warstw nawierzchni [PK-nr 1] i budowy ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki wibroprasowanej [PK-nr 6], polega na budowie dodatkowych studzienek ściekowych, przykanalików, i studni rewizyjnych na kanale deszczowym. Wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia objętych tym protokółem jest niezbędne do usunięcia zastoisk wody przy krawędzi budowanego w ramach kontraktu ciągu pieszorowerowego i opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, uniemożliwi powstawanie zastoisk wody oraz da możliwość osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 6. Odwodnienie korpusu drogowego - budowa ścieku przykrawężnikowego Projekt techniczny dotyczący budowy ciągu pieszo - rowerowego przewidywał tylko odwodnienie poprzez studzienki wpadowe, przykanaliki studnie rewizyjne, do kanału deszczowego. W trakcie realizacji robót stwierdzono, że ten zaprojektowany rodzaj odwodnienia jest nie wystarczający, gdyż istnieje możliwość powstawania zastoisk wody wzdłuż krawężników. Ta możliwość zobligowała do przeanalizowania ponownego projektu i opracowaniu przez projektanta rozwiązania pomocniczego polegającego na wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki wibroprasowanej Powyższa korekta opracowania projektowego zapewni prawidłowość rozwiązania, uniemożliwi powstawanie zastoisk wody oraz da możliwość osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych realizowanego Kontraktu. 7. Rozbiórka i odtworzenie konstrukcji nawierzchni na przepuście P-1. Projekt techniczny przewidywał rozebranie nawierzchni i jej odtworzenie w rejonie przepustu P-1. Roboty rozbiórkowe nie zostały ujęte w 100% w przedmiarze do kosztorysu ofertowego, natomiast odtworzenie nawierzchni zostało ujęte tylko częściowo [dokładne wyliczenie w pozycjach kosztorysu inwestorskiego] w przedmiarze do kosztorysu ofertowego. To spowodowało niedoszacowanie robót w ofercie Wykonawcy. Przedmiotowe roboty i ich realizacja jest niezbędna do zakończenia kontraktu i osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych. Roboty wykazane powyżej nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie przygotowania Kontraktu, a ich wykonanie jest konieczna dla zrealizowania zadania podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15433720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.silesia-region.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEBUDOWA JEZDNI, SIECI TELETECHNICZNEJ, URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH, PRZYKANALIKÓW ORAZ STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE ŚCIEKU PRZYKANALIKOWEGO, ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: DROG - BUD SP. Z O.O.
Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2010-06-24 917 160,00