Bytom: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, igłowych, tonerów do faxów oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, wkłady barwiące, bębny, rolki, taśmy).


Numer ogłoszenia: 154359 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 , Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2810271 do 79 w. 655, faks 032 2810270.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital4.bytom.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, igłowych, tonerów do faxów oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, wkłady barwiące, bębny, rolki, taśmy)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, wkłady barwiące, bębny, rolki, taśmy) do drukarek, kserokopiarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów z urządzeń drukująco-kopiujących..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 A do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 A do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 A do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 A do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 A do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku Wykonawców oferujących materiały równoważne, do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie producenta materiałów równoważnych potwierdzające, że Wykonawca oferujący równoważne materiały eksploatacyjne nie narusza patentów producentów urządzeń drukujących (Załącznik Nr 1 do SIWZ pkt 5) b) Certyfikaty potwierdzające, że zaoferowane materiały równoważne są wytwarzane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem zgodnego z wymogami norm: - ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, testowania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych, - ISO 14001:2004, c) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane materiały odpowiadają normom ISO/IEC 19752:2004 (tonery monochromatyczne), ISO/IEC 19798:2006 (tonery kolorowe) oraz ISO/IEC 24711:2006 i ISO/IEC 24712 (wkłady atramentowe); lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą ISO 9001:2008, 14001.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty: a) Wypełniony formularz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ); b) Wypełnione formularz cenowy (zał. Nr 1 A do SIWZ); c) Wypełniony załącznik Nr 3 do SIWZ (dot. podwykonawstwa); d) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopi potwierdzonej notarialnie. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne - do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: - Każdy z członków konsorcjum odrębnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; - Każdy z członków konsorcjum odrębnie musi udokumentować, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. - Łącznie powinny być spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4, ustawy pzp; f) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie. g) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin realizacji dostawy - 3


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Opis zmiany: a) zmiana umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, w tym w szczególności: obniżenie cen; b) ustawowa zmiana podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulega wartość brutto umowy (ceny jednostkowe i wartość netto pozostają bez zmian); c) zaoferowanie w wyniku postępu technologicznego produktów o lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego; d) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego; e) zmiana, której przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy; g) siła wyższa.; h) wydłużenie okresu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania całości asortymentu ujętego w umowie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://dzp.szpital4.bytom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4; Al. Legionów 10; 41-902 Bytom. Dział Zamówień Publicznych..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Główna SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4; Al. Legionów 10; 41-902 Bytom..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bytom: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, igłowych, tonerów do faxów oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, wkłady barwiące, bębny, rolki, taśmy).


Numer ogłoszenia: 173955 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 154359 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2810271 do 79 w. 655, faks 032 2810270.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, igłowych, tonerów do faxów oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, wkłady barwiące, bębny, rolki, taśmy)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, wkłady barwiące, bębny, rolki, taśmy) do drukarek, kserokopiarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów z urządzeń drukująco-kopiujących..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
TONERY


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Laser1 S.C. Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław, {Dane ukryte}, 25-518 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46378,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46270,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  46270,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  134216,45


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
TUSZE


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24039,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27173,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  27173,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41695,31


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
FAX


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2959,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3771,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  3771,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5662,92


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
ORYGINALNE TONERY I BĘBNY


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121951,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123719,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  123719,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141723,61


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
OPASKI, TAŚMY


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29876,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30602,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  30602,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30602,40


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Al. Legionów 10, 41-902 Bytom
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dzp@szpital4.bytom.pl
tel: 032 2810271 do 79 w. 655
fax: 322 810 270
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15435920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 97%
WWW ogłoszenia: www.szpital4.bytom.pl
Informacja dostępna pod: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4; Al. Legionów 10; 41-902 Bytom. Dział Zamówień Publicznych.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6 Wkłady drukujące
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
TONERY Laser1 S.C. Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław
Kielce
2015-11-26 46 270,00
TUSZE JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2015-11-26 27 173,00
FAX JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2015-11-26 3 771,00
ORYGINALNE TONERY I BĘBNY JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2015-11-26 123 719,00
OPASKI, TAŚMY JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2015-11-26 30 602,00