Słupsk: WYKONANIE PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU


Numer ogłoszenia: 155514 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia , ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psmslupsk.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (oddzielenie deszczówki od kanalizacji). Szczegółowo przedmiot zamówienia (zakres robót) określa dokumentacja: PROJEKT BUDOWLANY opracowany przez MGM Biuro Projektowe spółka cywilna, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 5, Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioruRobót Budowlanych opracowana przez mgr inż. Małgorzatę Mikołajczyk oraz Przedmiar Robót sporządzony przez MGM Biuro Projektowe spółka cywilna 76-200 Słupsk ul. Tuwima 5 Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności. Roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący spełnienie warunków i wymagań określonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich. Nazwy własne, które występują w SIWZ określają wymagany minimalny standard jakości materiałów ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 24.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał minimum dwie roboty budowlane o podobnym zakresie, każda o wartości odpowiadającej robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone np. m. in. protokoły odbioru robót.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • POTENCJAŁ KADROWY. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależą do Polskiej (właściwej) Izby Inżynierów Budownictwa: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował wymaganym potencjałem kadrowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • POTENCJAŁ EKONOMICZNO - FINANSOWY. Wykonawca musi wykazać, że: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada opłaconą polisę ,a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadkach, gdy: 3.1. nastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o zapis zawarty w rozdz. VII niniejszej SIWZ, 3.2. nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektorzy nadzoru, jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownik budowy/robót, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje określone w SIWZ, 3.3. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, 3.4. nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o zapis zawarty w rozdz. XV niniejszej SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psmslupsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku ul. Szczecińska 106 76-200 Słupsk pokój 10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Państwowa szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku ul. Szczecińska 106 76-200 Słupsk pokój 10.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


{Dane ukryte}: WYKONANIE PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU


Numer ogłoszenia: 231832 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 155514 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Szczecińska 106, 76-200 {Dane ukryte}, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (oddzielenie deszczówki od kanalizacji). Szczegółowo przedmiot zamówienia (zakres robót) określa dokumentacja: PROJEKT BUDOWLANY opracowany przez MGM Biuro Projektowe spółka cywilna, 76-200 {Dane ukryte}, ul. Tuwima 5, Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioruRobót Budowlanych opracowana przez mgr inż. Małgorzatę Mikołajczyk oraz Przedmiar Robót sporządzony przez MGM Biuro Projektowe spółka cywilna 76-200 {Dane ukryte} ul. Tuwima 5 Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX Spółka Jawna, J. Wiśniewski, M. Zieliński, {Dane ukryte}, 76-200 {Dane ukryte}, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 156319,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61174,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  61174,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  87877,81


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@psm.slupsk.pl
tel: 59 8432861, 8432109
fax: 598 432 199
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15551420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 86 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psmslupsk.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku ul. Szczecińska 106 76-200 Słupsk pokój 10
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX Spółka Jawna, J. Wiśniewski, M. Zieliński
Słupsk
2012-07-03 61 174,00