Bieruń: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 156502 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu , ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 2162173, 3289654, faks 32 2162173.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w 2013 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w 2013 roku na potrzeby własne Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, tj.: dla nieruchomości mieszczącej się w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 168. Zamawiający oświadcza, że ww. nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu (Decyzja z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany decyzji nr G.GN.7002-4/2009 r. z dnia 02.12.2009 r. o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Znak: G-GN.7002-4/2009). Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Energia elektryczna winna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Miejsce wykonania zamówienia: nieruchomość mieszcząca się w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 168, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1. Formularz ofertowy wykonawcy; 2. Formularz cenowy; 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.; 4. Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  a) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. b) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy: - Zmiana dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) strony dostosują cenę brutto do aktualnej stawki podatku VAT niezależnie czy ulega ona zmniejszeniu lub zwiększeniu. - Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy. - W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian. - W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń, pok. 3.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  29.04.2013 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168, sekretariat - pokój nr 11.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim. Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na nr: (32) 216-21-73. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 ustawy p.z.p.). 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Dorota Uzarek - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu Patrycja Pamuła - Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Telefon kontaktowy: (32) 216-21-73 Faks: (32) 216-21-73 3. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: PONIEDZIAŁEK: od 7:30 do 16:30 WTOREK - CZWARTEK: od 7:30 do 15:00 PIĄTEK: od 7:30 do 13:30 Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Bieruń: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w 2013 r.


  Numer ogłoszenia: 174336 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 156502 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 2162173, 3289654, faks 32 2162173.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w 2013 r..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w 2013 roku na potrzeby własne Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, tj.: dla nieruchomości mieszczącej się w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 168. Zamawiający oświadcza, że ww. nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu (Decyzja z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany decyzji nr G.GN.7002-4/2009 r. z dnia 02.12.2009 r. o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Znak: G-GN.7002-4/2009). Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Energia elektryczna winna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Miejsce wykonania zamówienia: nieruchomość mieszcząca się w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 168, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  30.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 48782,50 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   16744,92


  • Oferta z najniższą ceną:
   16744,92
   / Oferta z najwyższą ceną:
   16744,92


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń
  woj. śląskie
  Dane kontaktowe: email: zamowienia@pzdbierun.pl
  tel: 32 2162173, 3289654
  fax: 322 162 173
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-04-28
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 15650220130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-04-18
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 246 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl
  Informacja dostępna pod: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń, pok. 3
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
  65310000-9 Przesył energii elektrycznej
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w 2013 r. TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o.o.
  Gliwice
  2013-04-30 16 744,00