Otwock: Dostawa materiałów biurowych


Numer ogłoszenia: 15655 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych , ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 273 16 04, faks 22 273 16 53.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ncbj.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych w roku 2015. Zamówienie składa się z dwóch części: I część - artykuły biurowe, Zamawiający wymaga w części I, aby artykuły biurowe były nie gorszej jakości niż opisane. Artykuły te mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I określa wykaz materiałów biurowych stanowiący załącznik Nr 1a do SIWZ. II część - tonery i tusze W przypadku tuszy i tonerów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył je w oryginalnych opakowaniach producentów wskazanych w ofercie. Tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe i nie regenerowane, tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładu do drukarek atramentowych, a także nowe opakowania nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Tonery i tusze mają być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszy). Oferowane tusze i tonery muszą posiadać maksymalną pojemność (wydajność) identyczną jak produkty występujące pod logo producenta urządzeń drukujących opisanych w załączniku 1b do SIWZ. W przypadku zaoferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II określa załącznik Nr 1b do SIWZ 2. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Ilości podane w wykazie artykułów biurowych stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ oraz w wykazie tonerów i tuszy stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na materiały biurowe będzie odbiegać od ilości wskazanych w wykazie. Wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych materiałów biurowych oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych materiałów biurowych, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert, w formie dopuszczonej ustawą PZP (art. 45 ust.6) - - dla części I - w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). - dla części II - w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - odnośnie części I postępowania - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw artykułów biurowych o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda. - odnośnie części II postępowania - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw tonerów i/lub tuszy o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji jednostkowego zamówienia - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie - ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ncbj.gov.pl/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 Budynek nr 28, pokój nr 114.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 Budynek nr 28, pokój nr 114.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zakupy realizowane będą m.in. w ramach projektów: 1. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Budowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej Ośrodka w Świerku ze środków przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 3. Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Otwock: Dostawa materiałów biurowych.


Numer ogłoszenia: 43952 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 15655 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 273 16 04, faks 22 273 16 53.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych w roku 2015. Zamówienie składa się z dwóch części: I część - artykuły biurowe, Zamawiający wymaga w części I, aby artykuły biurowe były nie gorszej jakości niż opisane. Artykuły te mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I określa wykaz materiałów biurowych stanowiący załącznik Nr 1a do SIWZ. II część - tonery i tusze W przypadku tuszy i tonerów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył je w oryginalnych opakowaniach producentów wskazanych w ofercie. Tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe i nie regenerowane, tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładu do drukarek atramentowych, a także nowe opakowania nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Tonery i tusze mają być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszy). Oferowane tusze i tonery muszą posiadać maksymalną pojemność (wydajność) identyczną jak produkty występujące pod logo producenta urządzeń drukujących opisanych w załączniku 1b do SIWZ. W przypadku zaoferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II określa załącznik Nr 1b do SIWZ 2. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Ilości podane w wykazie artykułów biurowych stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ oraz w wykazie tonerów i tuszy stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na materiały biurowe będzie odbiegać od ilości wskazanych w wykazie. Wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych materiałów biurowych oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych materiałów biurowych, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: 1. Wzmocn. potencjału innow. ośr. w Świerku w zakresie rozwoju techn. wykorzystujących promieniowanie jonizujące współfin. przez UE ze środków Eur. Fund. Rozw.Reg. w ramach Reg. Prog. Oper. Woj. Maz. 2007-2013 2. Bud. Parku Nauk.-Techn. wraz z modernizacją infrastr. towarzyszącej Ośr. w Świerku ze środków przez UE z j.w. 3. Centr. Informat. w Świerku: infrast. i usługi dla energetyki współfin. przez UE ze środków Eur. Fund. Rozw.w ramach Pr. Oper. Innow. Gosp..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
artykuły biurowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Partner XXI Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35580,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42585,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  42585,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42585,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Tonery i tusze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 59689,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72526,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  72526,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72526,95


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Andrzeja Sołtana 7, 05400 Otwock
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: ncbj@ncbj.gov.pl
tel: 22 273 16 04
fax: 22 273 16 53
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-02-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 1565520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-02-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 321 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.ncbj.gov.pl
Informacja dostępna pod: Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 Budynek nr 28, pokój nr 114
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192000-1 Wyroby biurowe
30197630-1 Papier do drukowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
artykuły biurowe Partner XXI Sp. z o.o.
Zabrze
2015-02-27 42 585,00
Tonery i tusze JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2015-02-27 72 526,00