Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości


Numer ogłoszenia: 157386 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.92.84.80-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium - dotyczy części 1÷3


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć fotografie lub dokładne rysunki oferowanych produktów wraz z opisem zawierającym m.in. parametry i rodzaj materiału użytego do ich wykonania oraz sposób montażu w gruncie. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd i rozwiązania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

[Numeracja punktów zgodna z SIWZ] 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących oświadczeń: 6.2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); 6.3 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). 6.4 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone w ich imieniu przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o: - 20% wartości umowy określonej dla Wydziału Gospodarki Komunalnej (dla części 1,2,3). 4. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian zawartej umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 6 do SIWZ. 6. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2014r. 7. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto dla części 1÷3 określonego zgodnie z SIWZ. 7. Gwarancja i rękojmia za wady: nie krótsza niż 36 miesięcy od daty odbioru..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze ze stali ocynkowanej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze ze stali ocynkowanej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  34.92.84.80-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze betonowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze betonowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  34.92.84.80-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze na psie nieczystości.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze na psie nieczystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  34.92.84.80-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 157466 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
157386 - 2014 data 09.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.16).

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o: - 20% wartości umowy określonej dla Wydziału Gospodarki Komunalnej (dla części 1,2,3). 4. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian zawartej umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 6 do SIWZ. 6. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2014r. 7. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto dla części 1÷3 określonego zgodnie z SIWZ. 7. Gwarancja i rękojmia za wady: nie krótsza niż 36 miesięcy od daty odbioru...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o: - 20% wartości umowy określonej dla Wydziału Gospodarki Komunalnej (dla części 1,2,3). 4. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian zawartej umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 6 do SIWZ. 6. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2014r. 7. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto dla części 1÷3 określonego zgodnie z SIWZ. 7. Gwarancja i rękojmia za wady: 36 miesięcy od daty odbioru..


Łódź: Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości


Numer ogłoszenia: 154833 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 157386 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa 10 sztuk ulicznych koszy na śmieci wykonanych ze stali ocynkowanej wraz z montażem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.92.84.80-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze ze stali ocynkowanej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SMM Aleksandra Matuszczak, Lisowice 16/1, 55-311 Kostomłoty, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26672,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31462,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  31462,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31462,50


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości


Numer ogłoszenia: 159823 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 157386 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.92.84.80-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze betonowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz i Paradowski Sp.J., ul. Reinera 6, 78-600 Drawsko Pomorskie, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 107136,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97946,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  97946,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110995,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-05-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15738620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 180 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze ze stali ocynkowanej SMM Aleksandra Matuszczak
Lisowice 16/1, 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie
2014-07-16 31 462,00
Dostawa koszy ulicznych i na psie nieczystości - kosze betonowe STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz i Paradowski Sp.J.
ul. Reinera 6, 78-600 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
2014-07-23 97 946,00