Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - 7 pakietów


Numer ogłoszenia: 157793 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP , ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5841110, faks 022 5841109.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - 7 pakietów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - 7 pakietów.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Sposób oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem: 1) formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wymagana dokumentacja wyszczególniona poniżej) 2) merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi kryteriami Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy. Warunki , o których mowa w pkt. 1 - składane są w formie dokumentu: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY stanowiącego załącznik nr 2 do druku OFERTA ( vide: wzór OŚWIADCZENIA). 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, wymagane od dostawców lub wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce: 3.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: 4.1 Odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) wobec wykonawcy nie wszczęto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości. b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pktach a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4.2.W przypadku, gdy w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkcie 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Oprócz wymienionych oświadczeń i dokumentów , Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 5.1 Gwarancje jakości i wydajności.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie stosownego aneksu podpisanego przez obie strony w następującym zakresie oraz w sytuacjach opisanych poniżej tj.: 1) W zakresie zmiany numeru katalogowego produktu określonego w tabeli asortymentowo - cenowej pod warunkiem uprzedniego uzyskania od Wykonawcy pisemnego wniosku o dokonanie takiej zmiany wraz z jej uzasadnieniem oraz zaakceptowania jej przez Zamawiającego. 2) W zakresie zmiany cen, w przypadku udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany cen urzędowych, stawek podatkowych lub stawek celnych. 3) W zakresie przedłużenia okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 9 pkt. 1, w sytuacji niewykorzystania kwot, o których mowa w § 2, jednakże nie dłużej niż do czasu ich wyczerpania, tak aby zmiana terminu obowiązania umowy nie prowadziła do podwyższenia wartości przedmiotu niniejszej umowy. 4) W zakresie zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania produkcji itp., czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. zamiennik tj. asortyment równoważny lub biorównoważny, pod warunkiem, że spełni ona wszystkie wymogi zamawiającego w tym również cenę jednostkową, 5) W zakresie zakupu towaru o tych samych parametrach, tej samej lub niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta poprzez jej obniżenie lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o takiej samej lub niższej cenie, 6) W zakresie zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy m.in. takich jak: zmiana nazwy, zmiana formy prawnej, zmiana siedziby - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-orlowskiego.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, pokój D001.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2012 godzina 10:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, pokój D001.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Taśma OKI, tonery.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Taśma OKI, tonery- 15 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Atrament.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Atrament do drukarek - 12 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Folia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Folia do faksów - 6 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wałek tuszujący.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wałek tuszujący do metkownicy BLITZ trzyrzędowej - szt. 6.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Atrament, tusz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Atrmaent do drukarek, tusze do drukarek - 11 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Tonery.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tonery - 30 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Tusz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tusz ALISTOR RIMAGE - 2 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - 7 pakietów


Numer ogłoszenia: 266877 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 157793 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5841110, faks 022 5841109.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - 7 pakietów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów - 7 pakietów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Taśma OKI. tonery


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOL Maciej Olejniczak, {Dane ukryte}, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100913,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11764,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  11764,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22249,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Atrament


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mol Maciej Olenderek, {Dane ukryte}, 55-050 Sobótka, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14442,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3488,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  3488,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7186,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Folia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Laser1 Bis, {Dane ukryte}, 53-534 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7415,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1630,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1630,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4732,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
wałek tuszujący


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT POHOSKA KINGA, {Dane ukryte}, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 168,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  150,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  150,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  150,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Atrament, tusz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15794,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13035,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13035,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13351,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Tonery


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 145508,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89097,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  68172,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  100612,99


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Tusz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data SC Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4160,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4032,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3984,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4032,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl
tel: 225 841 110
fax: 225 841 109
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15779320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-orlowskiego.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, pokój D001
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Taśma OKI. tonery MOL Maciej Olejniczak
Sobótka
2012-12-17 11 764,00
Atrament Mol Maciej Olenderek
Sobótka
2012-12-17 3 488,00
Folia Laser1 Bis
Wrocław
2012-12-17 1 630,00
wałek tuszujący F.H.U. GRAWIT POHOSKA KINGA
Skoczów
2012-12-17 150,00
Atrament, tusz JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2012-12-17 13 035,00
Tonery JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2012-12-17 89 097,00
Tusz JM Data SC Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2012-12-17 4 032,00