Gorlice: Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach


Numer ogłoszenia: 15800 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach , ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3524002, faks 018 3524002 w. 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pzdgorlice.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach roku 2014 Zadanie 1 Dostawa pospółki naturalnej w ilości 200 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 170 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 2 Dostawa tłucznia 31,5-63 w ilości 200 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 170 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 3 Dostawa mieszanki 0-31,5 w ilości 200 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 170 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 4 Dostawa klińca 4-31,5 w ilości 150 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 120 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 5 Dostawa mieszanki 0-63 w ilości 150 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 120 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 6 Dostawa grysu 5-16 w ilości 30 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 20 ton i w Uściu Gorlickim - 10 ton. Zadanie 7 Dostawa piasku płukanego w ilości 170 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy. Zadanie 8 Dostawa soli drogowej w ilości 60 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy. Zadanie 9 Dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 2-4 w ilości 150 ton. Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy. Zadanie 10 Dostawa masy mineralno-asfaltowej workowanej typu QPR 2000 lub równoważna w ilości 25 ton. Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 - 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) Część 2 - 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) Część 3 - 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) Część 4 - 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100) Część 5 - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) Część 6 - 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) Część 7 - 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100) Część 8 - 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) Część 9 - 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100) Część 10 - 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto zmawiającego: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, PEKAO Bank Pekao S.A. O Gorlice Nr 93 1240 4748 1111 0000 4871 5418 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (przelew) należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego przy ul. Słoneczna 7 (Dziennik podawczy). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego (Dziennik podawczy) wymaga się, aby wykonawca złożył wadium w odrębnej kopercie oznaczonej określeniem wadium. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno zabezpieczać złożoną ofertę w okresie związania ofertą tj.30 dni, licząc od terminu wskazanego w pkt.5, co musi wynikać z treści złożonego dokumentu. Uwaga ! W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin skutecznego wniesienia wadium, przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego ! 5. TERMIN WNIESIENIA WADIUM W KAŻDEJ FORMIE: do dnia 23.01.2014 r. do godz. 09.30 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy w zakresie terminu wykonania poszczególnych etapów, jak i całego zadania w przypadku : 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń); 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 4) wystąpienie siły wyższej; 5) niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót; 2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian ceny brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pzdgorlice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice pok. nr 4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice pok. nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gorlice: Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.


Numer ogłoszenia: 20955 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 15800 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3524002, faks 018 3524002 w. 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 2 Dostawa tłucznia 31,5-63 w ilości 200 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 170 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 3 Dostawa mieszanki 0-31,5 w ilości 200 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 170 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 4 Dostawa klińca 4-31,5 w ilości 150 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 120 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 5 Dostawa mieszanki 0-63 w ilości 150 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 120 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 7 Dostawa piasku płukanego w ilości 170 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy. Zadanie 8 Dostawa soli drogowej w ilości 60 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa tłucznia 31,5-63


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9756,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10186,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10186,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13284,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa mieszanki 0-31,5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Debica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8943,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9194,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9194,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12546,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa klińca 4-31,5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7317,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7824,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7824,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10332,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa mieszanki 0-63


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6707,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6895,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  6895,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9409,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa piasku płukanego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4837,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5390,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  5390,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7109,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa soli drogowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21951,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16435,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  16435,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21402,00


 • Waluta:
  PLN.


Gorlice: Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach


Numer ogłoszenia: 33338 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 15800 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3524002, faks 018 3524002 w. 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 10 Dostawa masy mineralno-asfaltowej workowanej typu QPR 2000 lub równoważna w ilości 25 ton. Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
10   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.01.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp.z o.o., ul. I.Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19987,50


 • Waluta:
  PLN.


Gorlice: Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.


Numer ogłoszenia: 38518 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 15800 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3524002, faks 018 3524002 w. 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i mostów będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 Dostawa pospółki naturalnej w ilości 200 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 170 ton i w Uściu Gorlickim - 30 ton. Zadanie 6 Dostawa grysu 5-16 w ilości 30 ton Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy - 20 ton i w Uściu Gorlickim - 10 ton. Zadanie 9 Dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 2-4 w ilości 150 ton. Dostawa do siedziby Służby Liniowej w Libuszy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa pospółki naturalnej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. CARBON-GORLICE Emil Zastępa, {Dane ukryte}, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6504,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7134,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7134,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa grysu 5-16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. CARBON-GORLICE Emil Zastępa, {Dane ukryte}, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1463,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1918,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1918,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1989,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 2-4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. CARBON-GORLICE Emil Zastępa, {Dane ukryte}, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7317,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9594,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9594,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9963,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Michalusa 18, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: pzdgorlice@pzdgorlice.pl,
tel: 18 3524002,
fax: 18 3524002 w. 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 1580020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 342 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pzdgorlice.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice pok. nr 4
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa tłucznia 31,5-63 Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-02-03 10 186,00
Dostawa mieszanki 0-31,5 Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Debica
2014-02-03 9 194,00
Dostawa klińca 4-31,5 Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-02-03 7 824,00
Dostawa mieszanki 0-63 Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-02-03 6 895,00
Dostawa piasku płukanego Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-02-03 5 390,00
Dostawa soli drogowej Firma Handlowo Transportowa WANIK Anna Dudek
Dębica
2014-02-03 16 435,00
Dostawa pospółki naturalnej F.H.U. CARBON-GORLICE Emil Zastępa
Gorlice
2014-02-03 7 134,00
Dostawa grysu 5-16 F.H.U. CARBON-GORLICE Emil Zastępa
Gorlice
2014-02-03 1 918,00
Dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 2-4 F.H.U. CARBON-GORLICE Emil Zastępa
Gorlice
2014-02-03 9 594,00