Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 NA ODCINKU OD KM 15+539,9 DO KM 17+100 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY DO GRANICY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA Z DNIA 21.07.2015R., NR WD/P/150407/2/1).


Numer ogłoszenia: 158403 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 NA ODCINKU OD KM 15+539,9 DO KM 17+100 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY DO GRANICY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA Z DNIA 21.07.2015R., NR WD/P/150407/2/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem remont odcinka drogi wojewódzkiej Nr 795 w miejscowości Szczekociny. Zamierzenie budowlane polegać będzie na remoncie drogi, remoncie istniejących zjazdów, oczyszczeniu rowów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.20.00-9, 45.23.31.20-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.04.2015 r. Nr e-Notice 2015 - 055811 oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2015/S 085-150701 z dnia 02.05.2015 r.), gdzie w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe pp. C i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY DO GRANICY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie przepustów, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennego, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie podbudowy bitumicznej, wykonanie krawężników, obrzeży, chodników nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, SMA11S, poboczy i zjazdów z destruktu oraz oznakowanie poziome i pionowe. Droga wojewódzka DW 795 to droga o charakterze międzywojewódzkim łącząca województwo śląskie z województwem świętokrzyskim. Stanowi ona połączenie dwóch miejscowości o dużym znaczeniu ponadlokalnym tj. Szczekocin i Włoszczowej. Bardzo istotnym dla charakteru drogi jest fakt, iż na przedmiotowym terenie jest słabo rozbudowana sieć dróg lokalnych co także stanowi o znaczeniu DW 795. Roboty w zadaniu podstawowym pn. Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowanych przez zarząd drogi - remont drogi wojewódzkiej nr 795 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 7+020 do km 17+100 na odcinku od skrzyżowania z DK 78 w m. Szczekociny do granicy woj. Śląskiego obejmują kompleksowy remont 795 na odcinku od km 7+020 do km 15+461 oraz remont częściowy na odcinku od km 15+461 do km 17+100 (chodniki, zjazdy i oczyszczenie rowów). Ze względu na ograniczone środki finansowe do kompleksowego remontu wybrano odcinek DW 795, będący w gorszym stanie technicznym, tj. od km 7+020 do km 15+461. Jednocześnie chcąc poprawić bezpieczeństwo komunikacji pieszej na odcinku od km 15+461 do km 17+100, zdecydowano się na remont istniejących chodników. Ponadto w celu polepszania odwodnienia drogi na odcinku od km 15+461 do km 17+100, przewidziano oczyszczenie i przeprofilowanie rowów przydrożnych. Na odcinku od km 15+461 do km 17+100 grubość warstw bitumicznych wynosi 8-12cm. Na jezdni występują spękania i deformacje co niekorzystnie wpływa na odwodnienie drogi. Zakres prac remontowych obejmie nową konstrukcję drogi, nowe szersze pobocza, zjazdy na pola, regulację wysokościową włazów, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz poboczy na przedmiotowym odcinku zlikwiduje problemy związane z odwodnieniem drogi, poprawi komfort życia mieszkańców w związku ze zmniejszeniem hałasu oraz wydłuży żywotność konstrukcji drogi. Z powodu bardzo złego stanu technicznego odcinka nawierzchni DW 795 zachodzi potrzeba wykonania wymiany konstrukcji nawierzchni, a także odtworzenia odwodnienia drogi. Przyjęta technologia wymiany pełnej konstrukcji nawierzchni jest racjonalna z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż zapewnia dłuższą trwałość nawierzchni w stosunku do remontów cząstkowych na pojedynczych łatach. Odcinek nawierzchni znajduje się w tak złym stanie technicznym, że wykonywanie bieżących zabiegów utrzymaniowych (remontów cząstkowych) jest nieuzasadnione ekonomicznie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym istnieje możliwość wykonania remontu drogi na wskazanym odcinku. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 2 403 204,96 zł (netto) co stanowi 9,26 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG-BUD SP. Z O.O., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 NA ODCINKU OD KM 15+539,9 DO KM 17+100 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY DO GRANICY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA Z DNIA 21.07.2015R., NR WD/P/150407/2/1).


Numer ogłoszenia: 178941 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 158403 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 NA ODCINKU OD KM 15+539,9 DO KM 17+100 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY DO GRANICY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA Z DNIA 21.07.2015R., NR WD/P/150407/2/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem remont odcinka drogi wojewódzkiej Nr 795 w miejscowości Szczekociny. Zamierzenie budowlane polegać będzie na remoncie drogi, remoncie istniejących zjazdów, oczyszczeniu rowów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.20.00-9, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG-BUD SP. Z O.O., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2403204,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2955942,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  2955942,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2955942,10


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.04.2015 r. Nr e-Notice 2015 - 055811 oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2015/S 085-150701 z dnia 02.05.2015 r.), gdzie w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe pp. C i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 WRAZ Z ODWODNIENIEM OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY DO GRANICY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie przepustów, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennego, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie podbudowy bitumicznej, wykonanie krawężników, obrzeży, chodników nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, SMA11S, poboczy i zjazdów z destruktu oraz oznakowanie poziome i pionowe. Droga wojewódzka DW 795 to droga o charakterze międzywojewódzkim łącząca województwo śląskie z województwem świętokrzyskim. Stanowi ona połączenie dwóch miejscowości o dużym znaczeniu ponadlokalnym tj. Szczekocin i Włoszczowej. Bardzo istotnym dla charakteru drogi jest fakt, iż na przedmiotowym terenie jest słabo rozbudowana sieć dróg lokalnych co także stanowi o znaczeniu DW 795. Roboty w zadaniu podstawowym pn. Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowanych przez zarząd drogi - remont drogi wojewódzkiej nr 795 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 7+020 do km 17+100 na odcinku od skrzyżowania z DK 78 w m. Szczekociny do granicy woj. Śląskiego obejmują kompleksowy remont 795 na odcinku od km 7+020 do km 15+461 oraz remont częściowy na odcinku od km 15+461 do km 17+100 (chodniki, zjazdy i oczyszczenie rowów). Ze względu na ograniczone środki finansowe do kompleksowego remontu wybrano odcinek DW 795, będący w gorszym stanie technicznym, tj. od km 7+020 do km 15+461. Jednocześnie chcąc poprawić bezpieczeństwo komunikacji pieszej na odcinku od km 15+461 do km 17+100, zdecydowano się na remont istniejących chodników. Ponadto w celu polepszania odwodnienia drogi na odcinku od km 15+461 do km 17+100, przewidziano oczyszczenie i przeprofilowanie rowów przydrożnych. Na odcinku od km 15+461 do km 17+100 grubość warstw bitumicznych wynosi 8-12cm. Na jezdni występują spękania i deformacje co niekorzystnie wpływa na odwodnienie drogi. Zakres prac remontowych obejmie nową konstrukcję drogi, nowe szersze pobocza, zjazdy na pola, regulację wysokościową włazów, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz poboczy na przedmiotowym odcinku zlikwiduje problemy związane z odwodnieniem drogi, poprawi komfort życia mieszkańców w związku ze zmniejszeniem hałasu oraz wydłuży żywotność konstrukcji drogi. Z powodu bardzo złego stanu technicznego odcinka nawierzchni DW 795 zachodzi potrzeba wykonania wymiany konstrukcji nawierzchni, a także odtworzenia odwodnienia drogi. Przyjęta technologia wymiany pełnej konstrukcji nawierzchni jest racjonalna z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż zapewnia dłuższą trwałość nawierzchni w stosunku do remontów cząstkowych na pojedynczych łatach. Odcinek nawierzchni znajduje się w tak złym stanie technicznym, że wykonywanie bieżących zabiegów utrzymaniowych (remontów cząstkowych) jest nieuzasadnione ekonomicznie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym istnieje możliwość wykonania remontu drogi na wskazanym odcinku. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 2 403 204,96 zł (netto) co stanowi 9,26 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15840320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 NA ODCINKU OD KM 15+539,9 DO KM 17+100 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 W DROG-BUD SP. Z O.O.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2016-08-11 2 955 942,00