Ruda Śląska: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby AQUADROMU w Rudzie Śląskiej


Numer ogłoszenia: 159021 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. , ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, faks 32 797 32 71.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby AQUADROMU w Rudzie Śląskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby nowo wybudowanego obiektu AQUADROM w Rudzie Śląskiej. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo Energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 1 925,00 MWh..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: a) zmiany personalne, adresowe, formy prawnej Strony umowy (w następstwie sukcesji generalnej), b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, c) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym dotyczącym energii elektrycznej, d) zmiany terminu realizacji umowy określonego w par.... e) łącznej kwoty umowy w związku ze zmianami zużycia energii. 2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, c) z powodu działania siły wyższej


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie Zamawiającego: Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97 lok 4, 41-706 Ruda Śląska (w sekretariacie).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97 lok 4, 41-706 Ruda Śląska (w sekretariacie).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 274850 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
159021 - 2012 data 20.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, fax. 32 797 32 71.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97 lok 4, 41-706 Ruda Śląska (w sekretariacie).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97 lok 4, 41-706 Ruda Śląska (w sekretariacie).


Numer ogłoszenia: 279386 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
159021 - 2012 data 20.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, fax. 32 797 32 71.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97 lok 4, 41-706 Ruda Śląska (w sekretariacie).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97 lok 4, 41-706 Ruda Śląska (w sekretariacie).


Ruda Śląska: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby AQUADROMU w Rudzie Śląskiej


Numer ogłoszenia: 360994 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 159021 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, faks 32 797 32 71.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby AQUADROMU w Rudzie Śląskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby nowo wybudowanego obiektu AQUADROM w Rudzie Śląskiej. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo Energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 1 925,00 MWh.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 692769,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  885336,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  885336,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  885336,17


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda Śląska
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dbuzuk@parkwodny-rudaslaska.pl
tel: 32 797 32 70
fax: 32 797 32 71
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15902120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl
Informacja dostępna pod: w siedzibie Zamawiającego: Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Kłodnicka 97 lok 4, 41-706 Ruda Śląska (w sekretariacie)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji na potrzeby AQUADROMU w Rudzie Śląskiej TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2012-09-21 885 336,00