Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Remont konserwatorski elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 159179 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady: kabli, reklam, krat z okien parteru, nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, 2. rozbiórkę komina nad sala gimnastyczną, 3. naprawę nadproży i zarysowań ścian, 4. oczyszczenie i naprawę tynków, 5. oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego i profili ciągnionych, 6. odtworzenie waz na attyce oraz napisu nad oknami sali gimnastycznej, 7. remont balkonów, 8. częściowa renowacja i odtworzenie krat okiennych, 9. wykonanie daszków nad drzwiami do pomieszczeń kuchennych, 10. remont studni przy oknach piwnic, 11. wykonanie nowej opaski wokół budynku, 12. remont stalowych drzwi piwnicznych, 13. renowacja i częściowe odtworzenie drzwi zewnętrznych 14. remont i przebudowa schodów zewnętrznych, 15. wymianę obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, ogniomurów, rynien i rur spustowych, 16. prace malarskie elewacji, 17. wymianę stolarki okiennej, drzwi balkonowych i parapetów, 18. wymiana oświetlenia nad drzwiami wejściowymi, 19. częściowa wymiana instalacji odgromowej, 20. montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.08.2014 r. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach: a) I etap: - rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy; - zakończenie - do dnia 31.12.2012 r.; Zakres prac I etapu: remont elewacji południowej oraz remont części elewacji wschodniej. b) II etap: - rozpoczęcie realizacji II etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2013, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok. Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu najpóźniej w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia; - zakończenie - do dnia 31.12.2013 r.; Zakres prac II etapu: remont elewacji północnej, remont pozostałej części elewacji wschodniej i remont części elewacji zachodniej (frontowej). c) III etap: - rozpoczęcie realizacji III etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2014, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok. Wykonawca przystąpi do realizacji III etapu najpóźniej w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia; - zakończenie - do dnia 16.08.2014 r.; Zakres prac III etapu: remont pozostałej części elewacji zachodniej (frontowej). Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: roboty budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie elewacji w maksymalnie trzech obiektach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków o łącznej wartości brutto min. 2 500 000 PLN i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zostały prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 PLN (dwa miliony PLN). Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień umowy, które muszą zostać udokumentowane w następującym zakresie: 1. zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa tylko w następujących przypadkach: a. zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego takich jak np.: strajk, pożar, odcięcie zasilania, brak wody, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi, b. warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, c. konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót, zgodnie z § 67, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.), d. konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, e. powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, f. zmiany dokumentacji. Terminy wykonania przedmiotu umowy mogą ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację robót, o której mowa powyżej. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin wykonania robót. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania robót w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robót zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do niniejszej umowy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy zostały wniesione w formie dokumentu z wyszczególnieniem daty zabezpieczenia, zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa po dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania i ubezpieczenia z uwzględnieniem wydłużonego terminu realizacji. 2. jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty dotychczas nie wykonane i nie zafakturowane wynagrodzenie netto określone w ust. 1 powiększone o kwotę obowiązującego podatku VAT. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do umowy. 3. wykonanie robót zamiennych nie powodujących zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji umowy: a. warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, b. konieczności wykonania robót wynikających z uzyskania dodatkowych uzgodnień, decyzji administracyjnych dodatkowych badań i ekspertyz, c. zmiany dokumentacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.08.2014 r. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach: a) I etap: - rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy; - zakończenie - do dnia 31.12.2012 r.; Zakres prac I etapu: remont elewacji południowej oraz remont części elewacji wschodniej. b) II etap: - rozpoczęcie realizacji II etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2013, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok. Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu najpóźniej w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia; - zakończenie - do dnia 31.12.2013 r.; Zakres prac II etapu: remont elewacji północnej, remont pozostałej części elewacji wschodniej i remont części elewacji zachodniej (frontowej). c) III etap: - rozpoczęcie realizacji III etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2014, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok. Wykonawca przystąpi do realizacji III etapu najpóźniej w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia; - zakończenie - do dnia 16.08.2014 r.; Zakres prac III etapu: remont pozostałej części elewacji zachodniej (frontowej).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Remont konserwatorski elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 238747 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 159179 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady: kabli, reklam, krat z okien parteru, nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, 2. rozbiórkę komina nad sala gimnastyczną, 3. naprawę nadproży i zarysowań ścian, 4. oczyszczenie i naprawę tynków, 5. oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego i profili ciągnionych, 6. odtworzenie waz na attyce oraz napisu nad oknami sali gimnastycznej, 7. remont balkonów, 8. częściowa renowacja i odtworzenie krat okiennych, 9. wykonanie daszków nad drzwiami do pomieszczeń kuchennych, 10. remont studni przy oknach piwnic, 11. wykonanie nowej opaski wokół budynku, 12. remont stalowych drzwi piwnicznych, 13. renowacja i częściowe odtworzenie drzwi zewnętrznych 14. remont i przebudowa schodów zewnętrznych, 15. wymianę obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, ogniomurów, rynien i rur spustowych, 16. prace malarskie elewacji, 17. wymianę stolarki okiennej, drzwi balkonowych i parapetów, 18. wymiana oświetlenia nad drzwiami wejściowymi, 19. częściowa wymiana instalacji odgromowej, 20. montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.08.2014 r. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach: a) I etap: - rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy - zakończenie - do dnia 31.12.2012 r. Zakres prac I etapu: remont elewacji południowej oraz remont części elewacji wschodniej. b) II etap: - rozpoczęcie realizacji II etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2013, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok. Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu najpóźniej w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia. - zakończenie - do dnia 31.12.2013 r. Zakres prac II etapu: remont elewacji północnej, remont pozostałej części elewacji wschodniej i remont części elewacji zachodniej (frontowej). c) III etap: - rozpoczęcie realizacji III etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2014, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok. Wykonawca przystąpi do realizacji III etapu najpóźniej w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia. - zakończenie - do dnia 16.08.2014 r. Zakres prac III etapu: remont pozostałej części elewacji zachodniej (frontowej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz dokumentach stanowiacych załączniki do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany Jan Kempa, Siedlików 72, 63-500 Ostrzeszów, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2811859,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2472275,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  2472275,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3950116,18


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15917920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 740 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont konserwatorski elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi Zakład Ogólnobudowlany Jan Kempa
Siedlików 72, 63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
2012-11-12 2 472 275,00