Katowice: Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do dwóch obiektów Delegatury NIK w Katowicach


Numer ogłoszenia: 160796 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach , ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 784 42 00, faks 32 784 42 30.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do dwóch obiektów Delegatury NIK w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do dwóch obiektów, znajdujących się w Katowicach przy ul. Powstańców 29 i 29A. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części i obejmuje: część nr 1 - budynek ul. Powstańców 29; cześć nr 2 - budynek ul. Powstańców 29A. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. Podstawowe dane o przedmiocie zamówienia: obiekty w trwałym zarządzie, przyłącza ze stacji ST K120 o napięciu znamionowym 0,4 kV, ilość punktów poboru 2. Planowane zużycie energii dla obiektu ul. Powstańców 29 w ilości 55 MWh, a dla obiektu przy ul. Powstańców 29 A w ilości 86 MWh. Grupy taryfowe odpowiednio C11 i C21, grupy przyłaczeniowe odpowiednio V i IV. Moc przyłączeniowa odpowiednio 40 kW i 230 kW. Realizacja zamówienia winna się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja GZE S.A z siedzibą w Gliwicach..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 10 % wartości brutto zamówienia dotyczącego części nr 1, w przypadku zużycia energii elektrycznej na poziomie wyższym niż przewidywany lub podłączenia nowych odbiorników energii.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-2, 65.31.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez weryfikację: 1.1 aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 1.2 posiadania (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisanej umowy z Operatorem Sysytemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub posiadanie (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Brak ww. dokumentów zostanie oceniony jako niespełnienie warunku, a Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oswiadczenie o posiadaniu (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisanej umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego. 2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. 6 W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w SIWZ w rozdziale IX (pkt od 3do 4) musza być podpisane przez wszystkich uczestników.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje mozliwość dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczącej możliwości przesunięcia przewidywanego terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia o okres nie dłuższy niz 30 dni.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, 40-039 Katowice ul. Powstańców 29, Kancelaria pok. A 206.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, 40-039 Katowice ul. Powstańców 29, Kancelaria pok. A 206.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do dwóch obiektów Delegatury NIK w Katowicach


Numer ogłoszenia: 205658 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 160796 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 784 42 00, faks 32 784 42 30.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do dwóch obiektów Delegatury NIK w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do dwóch obiektów, znajdujących się w Katowicach przy ul. Powstańców 29 i 29A. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części i obejmuje: część nr 1 - budynek ul. Powstańców 29; cześć nr 2 - budynek ul. Powstańców 29A. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. Podstawowe dane o przedmiocie zamówienia: obiekty w trwałym zarządzie, przyłącza ze stacji ST K120 o napięciu znamionowym 0,4 kV, ilość punktów poboru 2. Planowane zużycie energii dla obiektu ul. Powstańców 29 w ilości 55 MWh, a dla obiektu przy ul. Powstańców 29 A w ilości 86 MWh. Grupy taryfowe odpowiednio C11 i C21, grupy przyłaczeniowe odpowiednio V i IV. Moc przyłączeniowa odpowiednio 40 kW i 230 kW. Realizacja zamówienia winna się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja GZE S.A z siedzibą w Gliwicach...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71399,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69937,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  69937,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69937,81


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Powstańców, 40-039 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: heta1@nik.gov.pl
tel: 32 784 42 00
fax: 32 784 42 30
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16079620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
Informacja dostępna pod: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, 40-039 Katowice ul. Powstańców 29, Kancelaria pok. A 206
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do dwóch obiektów Delegatury NIK w Katowicach TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o
Gliwice
2012-06-15 69 937,00