Cieszyn: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie - Etap II A. Budynek stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków.


Numer ogłoszenia: 162756 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie , ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 8512877, faks 033 8520138.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psmcieszyn.ox.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie - Etap II A. Budynek stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Etap prac II A obejmuje tylko pomieszczenia nr nr 40,41,42,43,46,47 na parterze i nr nr 13, 14 + klatka schodowa boczna (na strych) na piętrze. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) roboty remontowo-budowlane : - wyburzenia, demontaże, skucie elementów budowlanych - tynki, stolarka drzwiowa, podłogi, posadzek, rozbiórki stropów drewnianych belkowych, - wykonanie nowych stropów WPS, fragment żelbetowy, - roboty murarskie odtworzeniowe - uzupełnienia ścian, otworów, ścianek działowych, wykonanie nadproży, naprawy elementów murowych, - roboty izolacyjne p.wilgociowe, cieplne, p.dźwiękowe, - montaż stolarki drzwiowej indywidualnie wykonywanej, montaż drzwi p.poż., - wykonanie tynków wewnętrznych cem.-wap. ścian, częściowo odgrzybienie i wykonanie tynków renowacyjnych, licowanie ścian płytkami, okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na ruszcie metalowym, - podłogi i posadzki - cementowe, parkiet, płytki z kamieni sztucznych, - roboty malarskie i inne wykończeniowe, b) instalacje elektryczne : (patrz załącznik INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE I WYJAŚNIENIA do dokumentacji projektowej, SIWZ, organizacji robót ) : - oświetleniowa i gniazd wtykowych, telefoniczna, komputerowa, domofon, AZART, instalacja sygnalizacji pożaru, demontaże i prace pomocnicze. c) wewnętrzna instalacja wod.-kan. i hydrantowa, d) wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, e) inne prace wg dokumentacji projektowej (i uzgodnień z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji prac), przedmiaru robót, Założeń wyjściowych do kosztorysowania (załączone do SIWZ), prace i czynności wynikające z norm i przepisów szczegółowych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.42.00-2, 45.31.12.00-2, 45.31.21.00-8, 45.31.43.00-4, 45.32.00.00-9, 45.40.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami o następujących kwalifikacjach: - posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); - posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); - spełniającymi wymogi dotyczące prowadzenia robót będących przedmiotem niniejszego przetargu, a wynikających z Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162. poz. 1568 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich , restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów (oświadczeń, zaświadczeń, referencji itd.) załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podobnych zamówień, rozumianych jako wykonanie w ramach jednego lub kilku różnych zamówień, podobnych do określonego w niniejszym przetargu zakresu prac budowlanych i instalacyjnych, przy czym nie wymaga się wykonania wszystkich bez wyjątku spośród w.w. zakresów prac. Suma wartości tych prac nie może być niższa niż 80% wartości oferowanej ceny brutto. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów (oświadczeń, zaświadczeń, referencji itd.) załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) oraz spełniający wymagania dodatkowe:


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 4; 2. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik nr 6; 3. Oświadczenia podwykonawców o gotowości współpracy przy realizacji zamówienia - załącznik nr 6a; W sprawie zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców, w celu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawa wynikające z art. 647 {1}, §1 - §4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 4. Wykonawca załączy do oferty kosztorys uproszczony przygotowany wg wzoru zamawiającego (załączniki nr 7a, 7b, 7c , 7d, 7e do SIWZ), lub własny kosztorys uproszczony zgodny z dostarczonym przez Zamawiającego w SIWZ (zgodny opis robót , podane odniesienia do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, podobny układ kolumn, podane identyczne ilości przedmiarowe i jednostki miar, podane ceny jednostkowe, wyliczona wartość robót) - załączniki nr 7a, 7b, 7c, 7d, 7e oraz wypełni załącznik KOSZTORYS OFERTOWY - TABELA ZBIORCZA - załączniki nr 7, 5. Parafowany Wzór umowy - załącznik nr 8; 6. Oświadczenie o odpadach - załącznik nr 9; 7. Podpisane Założenia wyjściowe do kosztorysowania - załącznik nr 10;


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem. 2. W przypadku wstrzymania prac przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (Konserwatora Zabytków) lub wprowadzenia istotnych zmian w zakresie prac, wynikających z zaleceń konserwatorskich bądź zmian projektowych, których konieczność wykonania ujawniona zostanie po rozpoczęciu robót i potwierdzona przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania lub zwrotu kosztów ewentualnie poniesionych przez Wykonawcę w związku z planowaniem wykonania robót, od których Zamawiający odstąpił. W takim przypadku strony dokonają, w terminie 21 dni rozliczenia prac wykonanych do dnia ich wstrzymania. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona niezbędne prace zabezpieczające przerwaną budowę, za dodatkową odpłatnością.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psmcieszyn.ox.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn, tel. (0/prefix/33) 85 20 138..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.07.2011 godzina 12:00, miejsce: - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn, Sekretariat Ip..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Cieszyn: wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie - Etap II A. Budynek stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków.


Numer ogłoszenia: 216140 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 162756 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 8512877, faks 033 8520138.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie - Etap II A. Budynek stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont obejmuje zakresem pomieszczenia nr nr: 40, 41, 42, 43, 46, 47 na parterze oraz nr nr 13, 14 + klatka schodowa boczna (na strych) na piętrze wg oznaczeń w Projekcie budowla-nym architektury z częścią formalno-prawną. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) roboty remontowo-budowlane : - wyburzenia, demontaże, skucie elementów budowlanych - tynki, stolarka drzwiowa, podłogi, posadzek, rozbiórki stropów drewnianych belkowych, - wykonanie nowych stropów WPS, fragment żelbetowy, - roboty murarskie odtworzeniowe - uzupełnienia ścian, otworów, ścianek działowych, wyko-nanie nadproży, naprawy elementów murowych, - roboty izolacyjne p.wilgociowe, cieplne, p.dźwiękowe, - montaż stolarki drzwiowej indywidualnie wykonywanej, montaż drzwi p.poż., - wykonanie tynków wewnętrznych cem.-wap. ścian, częściowo odgrzybienie i wykonanie tyn-ków renowacyjnych, licowanie ścian płytkami, okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na ruszcie metalowym, - podłogi i posadzki - cementowe, parkiet, płytki z kamieni sztucznych, - roboty malarskie i inne wykończeniowe, b) instalacje elektryczne : - oświetleniowa i gniazd wtykowych, telefoniczna, komputerowa, domofon, AZART, instala-cja sygnalizacji pożaru, demontaże i prace pomocnicze. c) wewnętrzna instalacja wod.-kan. i hydrantowa, d) wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, e) inne prace wg dokumentacji projektowej (i uzgodnień z inspektorem nadzoru w trakcie reali-zacji prac), przedmiaru robót, Założeń wyjściowych do kosztorysowania (załączone do SIW-Z), prace i czynności wynikające z norm i przepisów szczegółowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.42.00-2, 45.31.12.00-2, 45.31.21.00-8, 45.31.43.00-4, 45.32.00.00-9, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KATIMEX Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 424474,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  299293,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  299293,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  364396,47


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zamkowa 3, 43400 Cieszyn
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: psmcieszyn@ox.pl
tel: 338 512 877
fax: 338 520 138
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16275620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 5 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psmcieszyn.ox.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn, tel. (0/prefix/33) 85 20 138.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie - Etap II A. Budynek stanowi zabyt KATIMEX Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2011-07-26 299 293,00