Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/150420/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R.).


Numer ogłoszenia: 163467 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/150420/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/150420/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: naprawie elementów konstrukcji żelbetowych, naprawie i wymianie balustrad, barier energochłonnych, chodników, kap chodnikowych, naprawie przepustów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.12.44-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.26.23.30-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 96312-2015, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wymianę uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów mostowych, oczyszczenie przepustów, kolektorów drogowych, separatorów rowów, naprawę skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni i chodników. W związku z pogorszeniem się stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich wynikającego z użytkowania, zniszczeń w wyniku kolizji, zachodzi konieczność uruchomienia wykonania zamówienia uzupełniającego do umowy Nr WM/P/150420/1/1 z dnia 15 czerwca 2015 r., w celu wykonania naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji żelbetowych, czyszczenia i naprawy kolektorów deszczowych, czyszczenia wpustów ulicznych, naprawy balustrad i barier energochłonnych. Roboty budowlane będą wykonywane na nw. obiektach: - naprawa uszkodzeń na moście nad potokiem Żar w ciągu DW nr 948 w km 23+694 w m. Międzybrodzie Bialskie; - naprawa uszkodzeń na moście nad potokiem Kocierzanka w ciągu DW 946 w km 9+556 w m. Łękawica; - naprawa przepustu Nr 1 przy DW 932 w m. Marklowice; - naprawa przepustu Nr 2 przy DW 932 w m. Marklowice; - wykonanie przepustu przy DW 946 w m. Las; - umocnienie skarpy przy DW 946 w m. Okrajnik; - naprawa mostu nad rz. Sołą w ciągu DW 946 w km 0+070 w m. Żywiec; - naprawa mostu nad cbn w ciągu DW 946 w km 18+749 w m. Ślemień; - naprawa przepustu nad cbn w ciągu DW 907 w km 28+967 w m. Tworóg. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 442 160,00 zł (netto) co stanowi 35,70 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • TRYTON SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDER KRYWULT, BEATA KRYWULT, UL. ZDROJOWA 2, 43-200 PSZCZYNA, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/150420/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R.).


Numer ogłoszenia: 169263 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 163467 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/150420/1/1 Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: naprawie elementów konstrukcji żelbetowych, naprawie i wymianie balustrad, barier energochłonnych, chodników, kap chodnikowych, naprawie przepustów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.12.44-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.26.23.30-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRYTON SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDER KRYWULT, BEATA KRYWULT, ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 442160,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  543856,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  543856,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  543856,80


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 96312-2015, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wymianę uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów mostowych, oczyszczenie przepustów, kolektorów drogowych, separatorów rowów, naprawę skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni i chodników. W związku z pogorszeniem się stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich wynikającego z użytkowania, zniszczeń w wyniku kolizji, zachodzi konieczność uruchomienia wykonania zamówienia uzupełniającego do umowy Nr WM/P/150420/1/1 z dnia 15 czerwca 2015 r., w celu wykonania naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji żelbetowych, czyszczenia i naprawy kolektorów deszczowych, czyszczenia wpustów ulicznych, naprawy balustrad i barier energochłonnych. Roboty budowlane będą wykonywane na nw. obiektach: - naprawa uszkodzeń na moście nad potokiem Żar w ciągu DW nr 948 w km 23+694 w m. Międzybrodzie Bialskie; - naprawa uszkodzeń na moście nad potokiem Kocierzanka w ciągu DW 946 w km 9+556 w m. Łękawica; - naprawa przepustu Nr 1 przy DW 932 w m. Marklowice; - naprawa przepustu Nr 2 przy DW 932 w m. Marklowice; - wykonanie przepustu przy DW 946 w m. Las; - umocnienie skarpy przy DW 946 w m. Okrajnik; - naprawa mostu nad rz. Sołą w ciągu DW 946 w km 0+070 w m. Żywiec; - naprawa mostu nad cbn w ciągu DW 946 w km 18+749 w m. Ślemień; - naprawa przepustu nad cbn w ciągu DW 907 w km 28+967 w m. Tworóg. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 442 160,00 zł (netto) co stanowi 35,70 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16346720150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów
45221244-4 Roboty budowlane w zakresie kanałów
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/150420/1/1 Z DNIA 15 CZ TRYTON SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDER KRYWULT, BEATA KRYWULT
ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie
2015-11-19 543 856,00