Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r


Numer ogłoszenia: 163902 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych , pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6161230, faks 12 6161217.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.krakow.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem - dostępny na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl (postępowanie nr OR-10.271.63.2012). Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne. W trakcie związania umową Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaoferowanej ceny. Dostawy będą realizowane na podstawie częściowych zamówień asortymentowo-ilościowych wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą faksową lub pocztą elektroniczną w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Koszt transportu każdorazowej dostawy i wniesienia do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynku Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza dostawy produktów równoważnych do produktów wskazanych w zalączniku do umowy. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne i wykonane z elementów nowych, wcześniej nieużywanych (nie mogą być regenerowane, refilowane ani refabrykowane), a jedynym elementem powtórnie wykorzystywanym może być obudowa. Każdy materiał eksploatacyjny objęty daną partią dostawy będzie posiadał załączoną kopię aktualnego na dzień dostawy certyfikatu ISO 9001: 2000 na projektowanie i produkcję tonerów i tuszy (nie na obieg dokumentów w firmie), załączoną kopię aktualnego na dzień dostawy certyfikatu ISO 14001, który dotyczy normy Systemów Zarządzania Środowiskiem.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przed upływem terminu składania wniosków zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone: a) przelewem - wpłacane na rachunek Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa Pekao SA nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 (IBAN: PL 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, SWIFT: PKOPPLPW) z dopiskiem Dostawa materiałów eksploatacyjnych (post. OR-10.271.63.2012) tak, aby przed upływem terminu składania wniosków wadium znajdowało się na ww. rachunku. b) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275) - wystawione na Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4), składane w oryginale w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania wniosków lub załączane do wniosku (tj. w kopercie z wnioskiem, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 na parterze - jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:15. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium - nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4); b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy; c) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych Wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa wydaje (przesyła) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonali co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i/lub faksów , o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów wchodzących w skład wniosku. Przy ocenie spełniania warunków pod uwagę będą brane tylko te pozycje wykazu, których należyte wykonanie zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami (np. referencje). Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku składa wykaz, o którym mowa w sekcji III 4.1) ogłoszenia. Wzór wykazu dostaw oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy) są dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl - post. nr OR-10.271.63.2012.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej (wzór) dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl - post. nr OR-10.271.63.2012.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
licytacja elektroniczna.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w tym zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://licytacje.uzp.gov.pl


IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
www.bip.krakow.pl


IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. 2. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma LOGIN - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wyłącznie o swoim LOGIN-ie. W przypadku wpisania nieprawidłowego LOGIN-u lub nie podania go Zamawiającemu we wnioskiu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego LOGIN-u. Brak LOGIN-u bądź brak poprawnego LOGIN-u uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła należącego do Wykonawcy. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa).


IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. Licytacja jest licytacją jednoetapową. 2. Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę brutto realizacji zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 500 zł (słownie: pięścet złotych). Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od ceny brutto zaproponowanej przez innego Wykonawcę. 6. Zamawiający informuje, że cena wywoławcza brutto wykonania zamówienia wynosi: 179 541,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden 00/100). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 7. Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert.


IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


 • Licytacja jednoetapowa

  czas trwania:
  60 minut


IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
29.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1, Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:40 - 15:30.


IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni od dnia przekazania zaproszeń do Wykonawców - godzina 11:00.


IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
(jeżeli dotyczy):

Termin zamknięcia licytacji upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:00 (licytacja zostanie zamknięta, gdy po upływie czasu wskazanego w sekcji IV.4.10) nie zostanie złożona żadna oferta)


IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(dotyczy licytacji elektronicznej):

Nie dotyczy


IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
(dotyczy licytacji elektronicznej):

Wzór umowy wraz z załącznikiem (Tabela z wykazem materiałów eksploatacyjnych) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.krakow.pl (post. OR-10.271.63.2012).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Oprócz dokumentów określonych w sekcji III.4) oraz III.6.) ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. UWAGA: Pełnomocnictwa składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: a) każdy z osobna - dokumenty wymienione w sekcji III.4.2) tiret 2 ogłoszenia. b) Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (część I) oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (część II) zgodnie z treścią zamieszczoną na stronie Zamawiającego www.bip.krakow.pl. c) dokument o, którym mowa w sekcji III 6) ogłoszenia. 3) Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) Wniosek powinien zawierać w szczególności: oświadczenie woli Wykonawcy dotyczący udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, fax, adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz LOGIN Wykonawcy (wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl - post. nr OR-10.271.63.2012). W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych Wykonawców. b) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. c) Część wniosku, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem: Zastrzeżona część wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. d) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia Pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). e) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. f) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres wykonawcy /ewentualnie pieczęć/, Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych, Znak sprawy: OR- OR-10.271.63.2012, Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie udzieli tych wyjaśnień na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce dotyczącej niniejszego ogłoszenia. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych: Marcin Żak - tel. 12 616-12-89, Mikołaj Moskal - tel. 12 616-12-16..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 147569 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 163902 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6161230, faks 12 6161217.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem - dostępny na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl (postępowanie nr OR-10.271.63.2012). Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne. W trakcie związania umową Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaoferowanej ceny. Dostawy będą realizowane na podstawie częściowych zamówień asortymentowo-ilościowych wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą faksową lub pocztą elektroniczną w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Koszt transportu każdorazowej dostawy i wniesienia do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynku Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza dostawy produktów równoważnych do produktów wskazanych w załączniku do umowy. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne i wykonane z elementów nowych, wcześniej nieużywanych (nie mogą być regenerowane, refilowane ani refabrykowane), a jedynym elementem powtórnie wykorzystywanym może być obudowa. Każdy materiał eksploatacyjny objęty daną partią dostawy będzie posiadał załączoną kopię aktualnego na dzień dostawy certyfikatu ISO 9001: 2000 na projektowanie i produkcję tonerów i tuszy (nie na obieg dokumentów w firmie), załączoną kopię aktualnego na dzień dostawy certyfikatu ISO 14001, który dotyczy normy Systemów Zarządzania Środowiskiem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Licytacja elektroniczna


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 145967,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  77000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  170000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: aszczechowicz@zis.krakow.pl
tel: 0-12 616-64-40
fax: 0-12 616-64-00
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-01-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16390220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [LE]: Licytacja Elektroczniczna
Czas na realizację: 15552 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.krakow.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa w 2012 r. JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-07-06 77 000,00