Sanok: dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok.


Numer ogłoszenia: 164053 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  zozsanok.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów biurowych, fabrycznie nowych tonerów, taśm tuszów do drukarek i faksów oraz akcesoriów komputerowych i innych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na 4 zadania (części) z godnie z częścią IV SIWZ Opis części Zamówienia Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów tj. nowa obudowa, nowy bęben światłoczuły, nowy toner w przypadku drukarek laserowych, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV- 30.19.00.00-7 - materiały biurowe CPV- 32.58.12.10-4 - materiały eksploatacyjne do faxów CPV- 30.19.23.20-0 - materiały eksploatacyjne do drukarek CPV- 30.23.00.00-0 - akcesoria komputerowe 3.Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, ze zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, fabrykowany, nie poddany procesowi ponownego napełnienia a także nie taki w którym został wymieniony jakikolwiek element- materiał. Zaoferowane materiały muszą posiadać minimum 6-cio miesięczną gwarancję przydatności do użycia liczoną od dnia dostawy, określoną przez producenta na opakowaniu. Pojemniki (tonery/ tusze) kompatybilne do drukarek mają posiadać nazwę producenta (logo) i nazwę (kod, symbol) produktu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany produkt spełnia wymogi określone przez Zamawiającego na etapie składania ofert (art. 30 ust. 5). W razie ewentualnego uszkodzenia urządzenia i nie uznania warunków gwarancji przez autoryzowany serwis gwarancyjny (danego urządzenia) z uwagi na zastosowanie niezgodnego z zaleceniem producenta tonera (wkładu), taśmy, tuszu dostawca pokryje całkowity koszt naprawy takiego urządzenia (dot. dostarczanych zamienników - ofert równoważnych)..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 32.58.12.10-4, 30.19.23.20-0, 30.23.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. b) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia i przy zastosowaniu tych samych cen jednostkowych c) przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, 2. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zozsanok.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul.800-lecia 26, POK. NR 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
materiały biurowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  materiały biurowe w 72 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. ocena użytkowa - 40


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
akcesoria komputerowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  akcesoria komputerowe w 22 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. termin wykonania - dostawy - 3


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
tonery do drukarek, taśmy do drukarek, folie do faxu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tonery do drukarek, taśmy do drukarek, folie do faxu w 65 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.23.20-0, 32.58.12.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. termin wykonania - dostawy - 3


Sanok: Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok..


Numer ogłoszenia: 148454 - 2016; data zamieszczenia: 23.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 164053 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów biurowych, fabrycznie nowych tonerów, taśm tuszów do drukarek i faksów oraz akcesoriów komputerowych i innych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na 4 zadania (części) z godnie z częścią IV SIWZ Opis części Zamówienia Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów tj. nowa obudowa, nowy bęben światłoczuły, nowy toner w przypadku drukarek laserowych, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV- 30.19.00.00-7 - materiały biurowe CPV- 32.58.12.10-4 - materiały eksploatacyjne do faxów CPV- 30.19.23.20-0 - materiały eksploatacyjne do drukarek CPV- 30.23.00.00-0 - akcesoria komputerowe 3.Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, ze zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, fabrykowany, nie poddany procesowi ponownego napełnienia a także nie taki w którym został wymieniony jakikolwiek element- materiał. Zaoferowane materiały muszą posiadać minimum 6-cio miesięczną gwarancję przydatności do użycia liczoną od dnia dostawy, określoną przez producenta na opakowaniu. Pojemniki (tonery/ tusze) kompatybilne do drukarek mają posiadać nazwę producenta (logo) i nazwę (kod, symbol) produktu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany produkt spełnia wymogi określone przez Zamawiającego na etapie składania ofert (art. 30 ust. 5). W razie ewentualnego uszkodzenia urządzenia i nie uznania warunków gwarancji przez autoryzowany serwis gwarancyjny (danego urządzenia) z uwagi na zastosowanie niezgodnego z zaleceniem producenta tonera (wkładu), taśmy, tuszu dostawca pokryje całkowity koszt naprawy takiego urządzenia (dot. dostarczanych zamienników - ofert równoważnych)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 32.58.12.10-4, 30.19.23.20-0, 30.23.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Materiały biurowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.09.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT Papier Ryszard Cebula Sp.j., {Dane ukryte}, 35-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46964,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53028,63


 • Oferta z najniższą ceną:
  53028,63
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56211,16


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Akcesoria komputerowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.09.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT - PAPIER Ryszard Cebula So. j., {Dane ukryte}, 35-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29930,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37141,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  37141,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42600,57


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Tonery do drukarek, taśmy do drukarek, folie do faxu..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.09.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 137267,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  155706,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  155706,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  207582,51


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zam.pub@zozsanok.pl
tel: 134 656 290
fax: 134 656 290
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16405320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: zozsanok.pl
Informacja dostępna pod: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul.800-lecia 26, POK. NR 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192320-0 Taśmy do drukarek
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
32581210-4 Akcesoria i elementy składowe do urządzeń faksowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Materiały biurowe HURT Papier Ryszard Cebula Sp.j.
Rzeszów
2016-09-23 53 028,00
Akcesoria komputerowe HURT - PAPIER Ryszard Cebula So. j.
Rzeszów
2016-09-23 37 141,00
Tonery do drukarek, taśmy do drukarek, folie do faxu.. JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-09-23 155 706,00