Katowice: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu


Numer ogłoszenia: 164089 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://katowice.stat.gov.pl/

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  http://katowice.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu, dla następujących lokalizacji: 1)Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 2)Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała 3)Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bytomiu ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bytom 4)Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa 5)Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Rybniku ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik 6)Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn.zm.). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentu wskazanego w pkt. VI.A. ppkt. 2 oraz Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usług pocztowych (przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych), każda o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu wykazania, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga przedstawienia Wykazu wykonanych usług stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z referencjami lub innymi dokumentami, z których jednoznacznie wynika, że wykazane usługi zostały wykonane należycie oraz Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1)co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich, 2)co najmniej jedną placówkę pocztową, licząc średnio w skali kraju, przypadającą na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich, 3)w każdej gminie co najmniej jedną placówkę pocztową. Wskazane placówki pocztowe muszą być otwarte przez minimum 6 godzin dziennie, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie dokumentu wskazanego w pkt. VI.A. ppkt. 4 oraz Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy, na cały okres wykonania zamówienia, niezbędnych zasobów: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych lub ekonomicznych, jeżeli Wykonawca polega na zasobach tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Procentowy udział osób, które przy realizacji zamówienia będą zaangażowane jako zatrudnione na podstawie umowy o pracę - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie realizacji zamówienia możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy: a) zmianę wartości przedmiotu umowy określoną w § 5 ust. 1 w wyniku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub zmianą obowiązku podatkowego Wykonawcy, b) zmianę wartości przedmiotu umowy określoną w § 5 ust. 1 w wyniku zmiany cennika usług pocztowych, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo pocztowe. 2.W związku z zawarciem niniejszej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 142 ust. 5 ustawy Pzp), określa się następujące zasady wprowadzania zmian wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany wymienione w pkt. 2.a-2.c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.Warunkiem wprowadzenia zmian zgodnie z ust. 2 jest uprzednie każdorazowe przedłożenie przez Wykonawcę pisemnego, uzasadnionego wniosku Zamawiającemu, w wykazaniem jaki wpływ (należy określić %) będą miały w/w zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Przedłożenie w/w wniosku jest obligatoryjne dla Wykonawcy zarówno w sytuacji wzrostu jak i spadku kosztów. 4.Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku zmian organizacyjnych związanych m.in. z likwidacją Oddziałów, możliwość zmniejszenia ilości jednostek organizacyjnych. Zmiany te zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://katowice.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 40-158 Katowice p.001 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.11.2015 godzina 08:30, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 40-158 Katowice p.001 (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu


Numer ogłoszenia: 14042 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 164089 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu, dla następujących lokalizacji: 1.Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 2. Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała 3. Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bytomiu ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bytom 4. Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa 5. Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Rybniku ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik 6. Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska S.A., {Dane ukryte}, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 283185,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83233,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  60426,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83233,80


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16408920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: http://katowice.stat.gov.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3 40-158 Katowice p.001 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z Poczta Polska S.A.
Warszawa
2016-01-21 83 233,00