Maków Mazowiecki: 04W/GAZY MEDYCZNE/2010


Numer ogłoszenia: 16458 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
04W/GAZY MEDYCZNE/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
TLENU MED. W STANIE CIEKŁYM Z DZIERŻ. ZBIORNIKA I DOST. GAZÓW SPRĘŻONYCH W BUTLACH - MEDYCZNYCH.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.szpital-makow.pl.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.01.2010 godzina 10:00, miejsce: KANCELARIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ ZAKŁADÓW Ul. Witosa 2 06-200 Maków Maz.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Maków Mazowiecki: 04W/GAZY MEDYCZNE/2010


Numer ogłoszenia: 40280 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 16458 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
04W/GAZY MEDYCZNE/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO W STANIE CIEKŁYM Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I DOSTAWY GAZÓW SPRĘŻONYCH W BUTLACH MEDYCZNYCH.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LINDE GAZ POLSKA Sp z o.o., {Dane ukryte}, 31-864 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119050,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  119050,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119050,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1645820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 378 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: www.szpital-makow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
24111500-0 Gazy medyczne
24111900-4 Tlen
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
04W/GAZY MEDYCZNE/2010 LINDE GAZ POLSKA Sp z o.o.
Kraków
2010-02-12 119 050,00