Łódź: ZAKUP JEDNORAZOWEJ BIELIZNY SZPITALNEJ


Numer ogłoszenia: 164842 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP JEDNORAZOWEJ BIELIZNY SZPITALNEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
JEDNORAZOWA BIELIZNA SZPITALNA.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 19.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
NIE DOTYCZY


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA:1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji); 2 oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (załącznik nr 5 do specyfikacji); 3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA: oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA: 1 dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą,2 aktualny katalog - dla oferowanego towaru, dopuszcza się katalog w języku angielskim.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO 90-153 ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 22, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.06.2010 godzina 09:00, miejsce: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO 90-153 ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 22, SEKRETARIAT FINANSOWO-TECHNICZNY, POK. 201, BUDYNEK ADMINISTARCJI.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
NIE DOTYCZY.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prześcieradło bardzo grube jednorazowe z włókniny rozmiar 230x180 lub 250x160 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy zabiegowe z włókniny trzywarstwowej o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m2, łatwe do zakładania, z długimi rękawami z białymi bawełnianymi mankietami, z trokami do wiązania w pasie, jałowe, rozmiar uniwersalny (dopuszcza się fartuch z mankietami poliestrowymi zgodnie z normą PN EN 13795)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy wizytacyjne, niejałowe, wykonane z włókniny niepylącej, łatwe do zakładania, z długimi rękawami, z trokami do wiązania w pasie, rozmiar uniwersalny..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Komplet włókninowy męski niesterylny z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, składający się z bluzy i spodni, bluza z 3 kieszeniami, rękaw krótki, w rozmiarach - M, L, XL i XXL.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuch chirurgiczny jednorazowy Sterylny - wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, mankiet syntetyczny, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, bez lateksu, ze wzmocnionymi wstawkami w części brzusznej i na przedramionach, troki fartucha złączone kartonikiem umożliwiającym aseptyczną aplikację, na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr fabrycznym, datą ważności i numerem serii, rozmiary M, L i XL.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochraniacze na buty, wykonane z włókniny, rozmiar uniwersalny - duży, odporne na rozdarcia o gramaturze minimum 50g/m2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Czepki operacyjne typu beret, wykonane z włókniny z gumką , rozmiar uniwersalny, z możliwością poddania procesowi sterylizacji..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Czepki operacyjne z opaską przeciwpotną, tył czepka w gumkę, rozmiar uniwersalny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maski ochronne, trzywarstwowe, wykonane z włókniny, środkowa warstwa z bibuły, z kształtką na nos, z trokami do wiązania, z możliwością poddania procesowi sterylizacji..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poszwa jednorazowa z włókniny rozmiar 210x150.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poszewka jednorazowa z włókniny rozmiar 70x80 lub 90x75 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prześcieradło jednorazowe z włókniny rozmiar: 240x150 lub 250x160 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Spodenki jednorazowe z otworem do badań.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubrania jednorazowe dwuczęściowe (spodnie + bluza) - rozmiar uniwersalny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
PAKIET 1 POZ. 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podkłady higieniczne celulozowe o wymiarach 60x60 cm, chłonne, z wkładem z pulpy celulozowej, zgrzewane.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
PAKIET 1 POZ 18.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
PAKIET 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: ZAKUP JEDNORAZOWEJ BIELIZNY SZPITALNEJ


Numer ogłoszenia: 243120 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 164842 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP JEDNORAZOWEJ BIELIZNY SZPITALNEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
JEDNORAZOWA BIELIZNA SZPITALNA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI, {Dane ukryte}, 51-107 WROCŁAW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4025,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3985,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  3985,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5911,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3611,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2840,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  2840,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4012,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O., {Dane ukryte}, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3947,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3449,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  3449,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5572,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH SP Z O.O., {Dane ukryte}, 15-703 BIAŁYSTOK, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87662,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  80464,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20458,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90986,38


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN POLSKA SP Z O.O., {Dane ukryte}, 95-200 PABIANICE, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22289,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21089,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  21089,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21089,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI, {Dane ukryte}, 51-107 WROCŁAW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9726,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9630,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9630,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16371,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP J, {Dane ukryte}, 95-503 SOCHACZEW, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5619,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6259,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  6259,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8346,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI, {Dane ukryte}, 51-107 WROCŁAW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 778,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  224,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  224,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75435,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI, {Dane ukryte}, 51-107 WROCŁAW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4322,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4815,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4815,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8025,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IDEAL PARTNER DOROTA I JAROSŁAW DOJLIDZKO, MAREK GŁUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA, {Dane ukryte}, 16-070 CHOROSZCZ, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30908,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31297,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  31297,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77896,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP J, {Dane ukryte}, 95-503 SOCHACZEW, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1629,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1641,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  1641,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8179,08


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IDEAL PARTNER DOROTA I JAROSŁAW DOJLIDZKO, MAREK GŁUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA, {Dane ukryte}, 16-070 CHOROSZCZ, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34042,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29853,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29853,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71583,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GORNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O., {Dane ukryte}, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2917,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2792,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  2792,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9116,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O., {Dane ukryte}, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13184,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10443,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  10443,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37878,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A., {Dane ukryte}, 87-100 TORUŃ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37348,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24652,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  24652,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79351,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
PAKIET 1 POZ 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PASO-TRADING SP Z O.O., {Dane ukryte}, 95-200 PABIANICE, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 68624,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56710,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  56710,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63665,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
PAKIET 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O., {Dane ukryte}, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100080,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76873,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  76873,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  99168,51


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16484220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 19
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO 90-153 ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 22, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PAKIET 1 POZ 1 FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI
WROCŁAW
2010-08-09 3 985,00
PAKIET 1 POZ 2 TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
TORUŃ
2010-08-09 2 840,00
PAKIET 1 POZ 3 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O.
ZABRZE
2010-08-09 3 449,00
PAKIET 1 POZ 6 JKT WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH SP Z O.O.
BIAŁYSTOK
2010-08-09 80 464,00
PAKIET 1 POZ 7 PAUL HARTMANN POLSKA SP Z O.O.
PABIANICE
2010-08-09 21 089,00
PAKIET 1 POZ 8 FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI
WROCŁAW
2010-08-09 9 630,00
PAKIET 1 POZ 9 EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP J
SOCHACZEW
2010-08-09 6 259,00
PAKIET 1 POZ 10 FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI
WROCŁAW
2010-08-09 224,00
PAKIET 1 POZ 11 FPUH MIECZYSŁAW KRUSZELNICKI
WROCŁAW
2010-08-09 4 815,00
PAKIET 1 POZ 12 IDEAL PARTNER DOROTA I JAROSŁAW DOJLIDZKO, MAREK GŁUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA
CHOROSZCZ
2010-08-09 31 297,00
PAKIET 1 POZ 13 EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP J
SOCHACZEW
2010-08-09 1 641,00
PAKIET 1 POZ 14 IDEAL PARTNER DOROTA I JAROSŁAW DOJLIDZKO, MAREK GŁUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA
CHOROSZCZ
2010-08-09 29 853,00
PAKIET 1 POZ 15 GORNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O.
ZABRZE
2010-08-09 2 792,00
PAKIET 1 POZ 16 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O.
ZABRZE
2010-08-09 10 443,00
PAKIET 1 POZ 17 TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
TORUŃ
2010-08-09 24 652,00
PAKIET 1 POZ 18 PASO-TRADING SP Z O.O.
PABIANICE
2010-08-09 56 710,00
PAKIET 2 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP Z O.O.
ZABRZE
2010-08-09 76 873,00