Łódź: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku


Numer ogłoszenia: 164856 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe , ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6383500, faks 42 6312839.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.man.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego oprogramowania (dalej Załącznik nr 1). Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowanie było zgodne z opisem zawartym w Załączniku nr 1. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.00.00.00-8, 48.30.00.00-1, 48.31.00.00-4, 48.31.30.00-5, 48.32.10.00-4, 48.33.10.00-7, 48.46.00.00-0, 48.51.60.00-8, 48.62.00.00-0, 48.71.00.00-8, 48.77.10.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt III.4.3.1 dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. 2) Pełnomocnictwo - w przypadkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, b) zmiany stawki podatku VAT, c) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy, d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, e) zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wycofania z rynku wersji oprogramowania wskazanego w ofercie. W sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić oprogramowanie w wersji wyższej (nowszej), udostępnionej przez producenta. W przypadku, gdy oprogramowanie stanowiące następcę będzie posiadało gorsze parametry lub nie będzie posiadało wszystkich cech użytkowych wersji pierwotnie zaoferowanej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć inne, równoważne oprogramowanie o identycznych lub lepszych parametrach. 3. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia wskazanego w ofercie oprogramowania wraz z uzasadnieniem powstałej sytuacji, wskazaniem wersji oprogramowania proponowanego oraz oświadczeniem, iż oprogramowanie spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, uznaje się za zgodę na zmianę oprogramowania.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zp.p.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe,90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, p. 206.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe,90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa oprogramowania I.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania I w ilości 235 licencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego oprogramowania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.30.00.00-1, 48.33.10.00-7, 48.51.60.00-8, 48.62.00.00-0, 48.77.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa oprogramowania II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania II w ilości 31 licencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego oprogramowania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.00.00.00-8, 48.30.00.00-1, 48.31.00.00-4, 48.31.30.00-5, 48.32.10.00-4, 48.71.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa oprogramowania III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania III w ilości 1 licencja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego oprogramowania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.33.10.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa oprogramowania IV.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania IV w ilości 2 licencje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego oprogramowania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.46.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa oprogramowania V.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania V w ilości 1 licencja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego oprogramowania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.33.10.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku


Numer ogłoszenia: 250482 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 164856 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe, ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6383500, faks 42 6312839.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego oprogramowania (dalej Załącznik nr 1). Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowanie było zgodne z opisem zawartym w Załączniku nr 1. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.00.00.00-8, 48.30.00.00-1, 48.31.00.00-4, 48.31.30.00-5, 48.32.10.00-4, 48.33.10.00-7, 48.46.00.00-0, 48.51.60.00-8, 48.62.00.00-0, 48.71.00.00-8, 48.77.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa oprogramowania I


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTEGRIT S. A., {Dane ukryte}, 52-407 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58637,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  58637,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60914,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa oprogramowania II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JUSTTECH Justyna Maryniowska, {Dane ukryte}, 21-030 Motycz, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14430,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10774,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  10774,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16109,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa oprogramowania IV


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VENTI R. Wierzbicki, M. Rytych Sp. J., {Dane ukryte}, 93-192 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6710,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  6710,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7404,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa oprogramowania V


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. J., {Dane ukryte}, 00-784 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2349,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  2349,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2937,92


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: iwona.prusaczyk@p.lodz.pl, Anna.Kasprzak@p.lodz.pl
tel: 42 6313408,
fax: 42 6313408
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16485620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.man.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe,90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, p. 206
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48300000-1 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48313000-5 Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
48331000-7 Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami
48460000-0 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
48516000-8 Pakiety oprogramowania do wymiany danych
48620000-0 Systemy operacyjne
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa oprogramowania I INTEGRIT S. A.
Wrocław
2014-07-25 58 637,00
Dostawa oprogramowania II JUSTTECH Justyna Maryniowska
Motycz
2014-07-25 10 774,00
Dostawa oprogramowania IV VENTI R. Wierzbicki, M. Rytych Sp. J.
Łódź
2014-07-25 6 710,00
Dostawa oprogramowania V RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. J.
Warszawa
2014-07-25 2 349,00