Bielsko-Biała: DOSTAWA INSTRUMENTÓW DLA POSM I i II STOPNIA W BIELSKU-BIAŁEJ


Numer ogłoszenia: 165242 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki , ul. Wyspiańskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4988410, faks 033 4988423.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psm.bielsko.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA INSTRUMENTÓW DLA POSM I i II STOPNIA W BIELSKU-BIAŁEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa transportem własnym do siedziby Zamawiającego instrumentów muzycznych dla potrzeb Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Bielsku - Białej. Szczegółowy opis instrumentów został zawarty w punkcie 7 niniejszego rozdziału. 2. Wszystkie instrumenty powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji, być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 3. Przedmiot zamówienia - w odniesieniu do harfy - obejmuje również strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. 4. Na dostarczany przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji od daty dostawy i sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego. W odniesieniu do instrumentu muzycznego - harfy- wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.. 5. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy instrumentuj w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy. 6. W przypadkach, o których mowa w punkcie 5, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy instrumentu - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 7. Dane przedmiotu zamówienia: a) Harfa koncertowa - 47 strun, skala od G0 do C7, wysokość od. 180 do 187 cm, szerokość pola gry - od 50 do 55 cm, minimalna szerokość pudla rezonansowego w dole harfy od 95 do 100 cm, waga instrumentu od 35 do 37 kg, pudło rezonansowe - klon i świerk, żłobiona klonowa kolumna z licznymi ornamentami, płyta rezonansowa świerkowa zdobiona motywami winnej latorośli, bogato zdobione elementy mosiężnej mechaniki, klasyczny kontur instrumentu mechanizm - mosiądz, wykończenie - dopuszcza się: drewno naturalne, heban, mahoń, wiśnia, palisander, klucz do strojenia i pokrowiec na instrument. b) Saksofon sopranowy - dwie, ręcznie przystosowane szyjki z kamieniem półszlachetnym wzbogacającym rezonans, kamienie półszlachetne na klapach z opcjonalnymi podwyższaczami, kamień rezonansowy na szyjce, wysokie G, konstrukcja żeberkowa, laserowo grawerowany rozłączany roztrąb, potrójnie wyżarzane mosiężny korpus i szyjki H, wysokiej jakości włoskie poduszki, niklowane mosiężne rezonatory, sprężynki z niebieskiej stali, śrubki regulacyjne górnej i dolnej części, mosiężne wykuwane klapy, unikalnie opracowane ochronki. c) Rożek angielski - model studencki, pełen automat, zakryta mechanika, podwójna klapa oktawowa, klapa rezonansowa G, klapy trylowe C/C# i C/D#, połączenie F#/G#, system mechaniki widełkowej,- posrebrzane eso, drewno Grandill, klapy posrebrzane, rezonansowa klapa F, futerał i akcesoria. 8. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: a) 37.30.00.00-0 - Instrumenty muzyczne i ich części b) 37.31.00.00-0 - Instrumenty muzyczne 9. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy (producenta). W przypadku testowania instrumentów poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia na jego koszt pobytu (przejazd tam i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie) dwóch wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Termin spotkania będzie ustalany w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. Procedura oceny merytorycznej instrumentu przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentów jest potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanych instrumentów z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny. 10. Termin realizacji zamówienia - od momentu (daty) podpisania umowy do 17.08.2012 roku 11. Termin i sposób płatności - płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania oryginału faktury, podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego zrealizowanie zamówienia publicznego w pełnym zakresie UWAGI: 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-0, 37.31.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 17.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 5.000,00 zł. na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 zamówienia o podobnym charakterze tj. dostarczenie Zamawiającym profesjonalnych instrumentów muzycznych i akcesoriów o łącznej wartości co najmniej 100 000,- złotych brutto każde zamówienie. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  a) lista oferowanych instrumentów muzycznych i akcesoriów (wzór w SIWZ) wraz z kartami technicznymi (folderami) zawierającymi opisy proponowanych instrumentów i akcesoriów, na podstawie których Zamawiający będzie w stanie dokonać wstępnej oceny zgodności proponowanych instrumentów i akcesoriów z wymaganymi w przedmiocie zamówienia. b) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy, z podaniem zakresu powierzonych dostaw (wzór w SIWZ). c) kopia dowodu wniesienia wadium.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Jakość - 40


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psm.bielsko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bielsko-Biała: DOSTAWA INSTRUMENTÓW DLA POSM I i II STOPNIA W BIELSKU-BIAŁEJ


Numer ogłoszenia: 235726 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 165242 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki, ul. Wyspiańskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4988410, faks 033 4988423.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA INSTRUMENTÓW DLA POSM I i II STOPNIA W BIELSKU-BIAŁEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa transportem własnym do siedziby Zamawiającego instrumentów muzycznych dla potrzeb Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Bielsku - Białej. Szczegółowy opis instrumentów został zawarty w punkcie 7 niniejszego rozdziału. 2. Wszystkie instrumenty powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji, być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 3. Przedmiot zamówienia - w odniesieniu do harfy - obejmuje również strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. 4. Na dostarczany przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji od daty dostawy i sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego. W odniesieniu do instrumentu muzycznego - harfy- wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.. 5. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy instrumentuj w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy. 6. W przypadkach, o których mowa w punkcie 5, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy instrumentu - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 7. Dane przedmiotu zamówienia: a) Harfa koncertowa - 47 strun, skala od G0 do C7, wysokość od. 180 do 187 cm, szerokość pola gry - od 50 do 55 cm, minimalna szerokość pudla rezonansowego w dole harfy od 95 do 100 cm, waga instrumentu od 35 do 37 kg, pudło rezonansowe - klon i świerk, żłobiona klonowa kolumna z licznymi ornamentami, płyta rezonansowa świerkowa zdobiona motywami winnej latorośli, bogato zdobione elementy mosiężnej mechaniki, klasyczny kontur instrumentu mechanizm - mosiądz, wykończenie - dopuszcza się: drewno naturalne, heban, mahoń, wiśnia, palisander, klucz do strojenia i pokrowiec na instrument. b) Saksofon sopranowy - dwie, ręcznie przystosowane szyjki z kamieniem półszlachetnym wzbogacającym rezonans, kamienie półszlachetne na klapach z opcjonalnymi podwyższaczami, kamień rezonansowy na szyjce, wysokie G, konstrukcja żeberkowa, laserowo grawerowany rozłączany roztrąb, potrójnie wyżarzane mosiężny korpus i szyjki H, wysokiej jakości włoskie poduszki, niklowane mosiężne rezonatory, sprężynki z niebieskiej stali, śrubki regulacyjne górnej i dolnej części, mosiężne wykuwane klapy, unikalnie opracowane ochronki. c) Rożek angielski - model studencki, pełen automat, zakryta mechanika, podwójna klapa oktawowa, klapa rezonansowa G, klapy trylowe C/C# i C/D#, połączenie F#/G#, system mechaniki widełkowej,- posrebrzane eso, drewno Grandill, klapy posrebrzane, rezonansowa klapa F, futerał i akcesoria. 8. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: a) 37.30.00.00-0 - Instrumenty muzyczne i ich części b) 37.31.00.00-0 - Instrumenty muzyczne 9. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy (producenta). W przypadku testowania instrumentów poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia na jego koszt pobytu (przejazd tam i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie) dwóch wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Termin spotkania będzie ustalany w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. Procedura oceny merytorycznej instrumentu przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentów jest potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanych instrumentów z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium oceny. 10. Termin realizacji zamówienia - od momentu (daty) podpisania umowy do 17.08.2012 roku 11. Termin i sposób płatności - płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania oryginału faktury, podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego zrealizowanie zamówienia publicznego w pełnym zakresie UWAGI: 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-0, 37.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center Spółka z o. o., {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 94877,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  118600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  118600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wyspiańskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: psmpil@bb.onet.pl
tel: 033 4988410
fax: 033 4988423
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16524220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 74 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.psm.bielsko.pl
Informacja dostępna pod: Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4 Instrumenty muzyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWA INSTRUMENTÓW DLA POSM I i II STOPNIA W BIELSKU-BIAŁEJ Silesia Music Center Spółka z o. o.
Kęty
2012-07-05 118 600,00