Żory: ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU


Numer ogłoszenia: 165623 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach , Ul. Dworcowa 6, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 434 10 62, faks 32 434 10 62.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://szkolamuzyczna.eu/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego - Żory, ul. Dworcowa 6) transportem własnym fabrycznie nowego, nie będącego przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie wcześniejszego niż w 2015 roku) instrumentu muzycznego klawiszowego - fortepianu - opisanego w pkt 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - instrument, o parametrach nie gorszych niż n/w: a) kolor czarny połysk, lakierowany wielowarstwowo, b) długość: minimum 212 cm - maximum 214 cm, c) minimum 88 klawiszy, pokrywanych: - białe - syntetyczną kością słoniową, zapobiegającą ślizganiu się palców, która posiada delikatną teksturę i absorbuje wilgoć, - czarne - kompozytem drewna hebanowego i tworzywa sztucznego lub drewna hebanowego, d) 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto), e) dno rezonansowe oraz żebra wykonane z długo sezonowanego wysokiej jakości świerku (europejskiego lub północnoamerykańskiego), f) rama wykonana z żeliwa, g) system Duplex lub równoważny system (np. 4 struna alikwotowa lub pojedyncze wiązania strun na całej skali instrumentu), h) kolektor brzmienia Core System z wewnętrznym pierścieniem z drewna, który charakteryzuje się bardzo dużą trwałością i odbija dźwięk z powrotem do dna rezonansowego (efekt lustra) lub równoważny system (np. metalowy korektor brzmienia), i) pionowo laminowany mostek wiolinowy lub wykonany z litego twardego drewna, j) elementy mechaniki wykonane z włókna węglowego lub wysokiej jakości drewna impregnowanego w celu zabezpieczenia przed zmianami wilgotności, k) młotki - ręcznie formowane bez użycia sztucznych utwardzaczy, l) tłumik - główki z litego drewna, - najwyższej jakości filc - włókna wełny, m) mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury, n) minimum 5 możliwości ustawienia pulpitu, o) minimum 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu, p) zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury, q) nogi wyposażone w metalowe mosiężne rolki transportowe z hamulcami, r) w komplecie pokrowiec firmowy w kolorze czarnym dopasowany do instrumentu umożliwiający przykrycie klawiatury oraz boków instrumentu, zewnętrznie wodoodporny, od strony wewnętrznej miękki. 3. Za równoważny instrument w stosunku do wskazanego Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawców instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważny pod względem: - artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwią na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, - technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. Uwagi: a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. c) Przedmiot zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu z intonacją instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania. 4. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 5 letniego okresu gwarancji. b) Zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji w systemie door to door, 5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 21 grudnia 2015 roku. 6. Kod CPV: a) 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne, c) 37.32.16.00-0 - pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria. 7. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury). 8. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 10. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego lub w innym dogodnym dla Wykonawcy i Zamawiającego miejscu. W przypadku testowania instrumentów poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia na jego koszt pobytu (przejazd tam i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie) dwóch wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Termin spotkania będzie ustalany w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. Procedura oceny merytorycznej instrumentów przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentu pod kątem kryterium oceny - jakość. Zamawiający zastrzega sobie, iż oceniany przez Zamawiającego na etapie testowania instrument, będzie tożsamym z tym, który w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Od strony praktycznej będzie to oznaczało dostarczenie przez Wykonawcę (pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy) instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.32.16.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ) zrealizowanych minimum 3 zamówień o podobnym charakterze tj. dostarczenie Zamawiającym profesjonalnych instrumentów muzycznych - fortepianów i/lub pianin o łącznej wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto każde zamówienie, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zrealizowanie minimum 3 zamówień o podobnym charakterze tj. dostarczenie Zamawiającym profesjonalnych instrumentów muzycznych - fortepianów i/lub pianin o łącznej wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto każde zamówienie, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie);


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), b) formularz cenowy (wzór w SIWZ). c) formularz oferty (wzór w SIWZ). d) opracowania własne, wydruki internetowe, karty techniczne (foldery) sporządzone w języku polskim - zawierające opisy proponowanych instrumentów i akcesoriów, na podstawie których Zamawiający będzie w stanie dokonać wstępnej oceny zgodności proponowanych instrumentów i akcesoriów z wymaganymi w przedmiocie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Jakość - 50


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://szkolamuzyczna.eu/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Żory, ul. Dworcowa 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Żory, ul. Dworcowa 6.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 169997 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
165623 - 2015 data 13.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, Ul. Dworcowa 6, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 434 10 62, fax. 32 434 10 62.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego - Żory, ul. Dworcowa 6) transportem własnym fabrycznie nowego, nie będącego przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie wcześniejszego niż w 2015 roku) instrumentu muzycznego klawiszowego - fortepianu - opisanego w pkt 2..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego - Żory, ul. Dworcowa 6) transportem własnym fabrycznie nowego, nie będącego przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie wcześniejszego niż w 2015 roku) wykonanego ręcznie na najwyższym poziomie technicznym instrumentu muzycznego klawiszowego - fortepianu - opisanego w pkt 2..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - instrument, o parametrach nie gorszych niż n/w: e) dno rezonansowe oraz żebra wykonane z długo sezonowanego wysokiej jakości świerku (europejskiego lub północnoamerykańskiego).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - instrument, o parametrach nie gorszych niż n/w: dno rezonansowe oraz żebra wykonane z długo sezonowanego wysokiej jakości świerku (europejskiego lub północnoamerykańskiego lub azjatyckiego),.


Żory: ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU


Numer ogłoszenia: 179505 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 165623 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, Ul. Dworcowa 6, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 434 10 62, faks 32 434 10 62.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego - Żory, ul. Dworcowa 6) transportem własnym fabrycznie nowego, nie będącego przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie wcześniejszego niż w 2015 roku) wykonanego ręcznie na najwyższym poziomie technicznym instrumentu muzycznego klawiszowego - fortepianu - opisanego w pkt 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - instrument, o parametrach nie gorszych niż n/w: a) kolor czarny połysk, lakierowany wielowarstwowo, b) długość: minimum 212 cm - maximum 214 cm, c) minimum 88 klawiszy, pokrywanych: - białe - syntetyczną kością słoniową, zapobiegającą ślizganiu się palców, która posiada delikatną teksturę i absorbuje wilgoć, - czarne - kompozytem drewna hebanowego i tworzywa sztucznego lub drewna hebanowego, d) 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto), e) dno rezonansowe oraz żebra wykonane z długo sezonowanego wysokiej jakości świerku (europejskiego lub północnoamerykańskiego lub azjatyckiego), f) rama wykonana z żeliwa, g) system Duplex lub równoważny system (np. 4 struna alikwotowa lub pojedyncze wiązania strun na całej skali instrumentu), h) kolektor brzmienia Core System z wewnętrznym pierścieniem z drewna, który charakteryzuje się bardzo dużą trwałością i odbija dźwięk z powrotem do dna rezonansowego (efekt lustra) lub równoważny system (np. metalowy korektor brzmienia), i) pionowo laminowany mostek wiolinowy lub wykonany z litego twardego drewna, j) elementy mechaniki wykonane z włókna węglowego lub wysokiej jakości drewna impregnowanego w celu zabezpieczenia przed zmianami wilgotności, k) młotki - ręcznie formowane bez użycia sztucznych utwardzaczy, l) tłumik - główki z litego drewna, - najwyższej jakości filc - włókna wełny, m) mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury, n) minimum 5 możliwości ustawienia pulpitu, o) minimum 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu, p) zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury, q) nogi wyposażone w metalowe mosiężne rolki transportowe z hamulcami, r) w komplecie pokrowiec firmowy w kolorze czarnym dopasowany do instrumentu umożliwiający przykrycie klawiatury oraz boków instrumentu, zewnętrznie wodoodporny, od strony wewnętrznej miękki. 3. Za równoważny instrument w stosunku do wskazanego Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawców instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważny pod względem: - artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwią na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, - technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. Uwagi: a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. c) Przedmiot zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu z intonacją instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania. 4. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 5 letniego okresu gwarancji. b) Zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji w systemie door to door, 5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 21 grudnia 2015 roku. 6. Kod CPV: a) 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne, c) 37.32.16.00-0 - pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria. 7. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury). 8. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 10. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego lub w innym dogodnym dla Wykonawcy i Zamawiającego miejscu. W przypadku testowania instrumentów poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia na jego koszt pobytu (przejazd tam i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie) dwóch wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Termin spotkania będzie ustalany w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. Procedura oceny merytorycznej instrumentów przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentu pod kątem kryterium oceny - jakość. Zamawiający zastrzega sobie, iż oceniany przez Zamawiającego na etapie testowania instrument, będzie tożsamym z tym, który w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Od strony praktycznej będzie to oznaczało dostarczenie przez Wykonawcę (pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy) instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.32.16.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center Spółka z o. o., {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 156000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  190896,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  190896,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  190896,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Ul. Dworcowa 6, 44-240 Żory
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: kontakt@szkolamuzyczna.eu
tel: 32 434 10 62
fax: 32 434 10 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16562320150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 26 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: http://szkolamuzyczna.eu/
Informacja dostępna pod: Żory, ul. Dworcowa 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37321600-0 Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU Silesia Music Center Spółka z o. o.
Kęty
2015-12-07 190 896,00