Góra Kalwaria: Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty


Numer ogłoszenia: 166089 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Kąty, polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty. Zamówienie obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz złożenie zgłoszenia budowy (robót budowlanych) - przyjętego bez sprzeciwu - wykonanie robót na podstawie opracowanego projektu - dostawę i montaż elementów placu zabaw, w skład którego wchodzi: bujak, huśtawka, piaskownica, dwie ławki, zestaw sprawnościowy, wraz z rekultywacją terenu, Opis elementów placu zabaw: 1) bujak: Wymiary urządzenia: 550 x 1500 mm. Wysokość: 820 mm. Strefa bezpieczeństwa: 3150x3934 mm. Wysokość upadku: 569 mm. Materiał: Konstrukcja z rury stalowej o średnicy 120 mm malowanej proszkowo, uchwyty na ręce z rury stalowej i średnicy 25 mm malowanej proszkowo, konstrukcja osadzona na sprężynie profesjonalnej, siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Montaż: Wyrób należy zamontować do gruntu poprzez betonowanie na mokro; głębokość posadowienia: -0,50 m. Produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009 2) huśtawka: Huśtawka dla dzieci w wieku od 3 lat. Huśtawka ma trzy miejsca do bujania się dla dzieci, w tym jedno podwójne dla dwójki maluchów. Huśtawka z regulowanymi zawieszeniami. Siedziska z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego. Konstrukcja huśtawki z drewna sosnowego, górna belka o średnicy 10 cm, boczne słupy konstrukcyjne o średnicy 8 cm. Wszystkie elementy należy zaimpregnować ciśnieniowo w 4 klasie impregnacji drewnianych zabawek ogrodowych. 3) piaskownica sześciokątna z bali: urządzenie zgodne z norma PN-EN 1176 długość x szerokość 208 x 240 cm wysokość 31,5 cm wysokość swobodnego upadku 30 cm Powierzchnia zderzenia 508 x 540 cm Maksymalna ilość osób 6 Przedział wiekowy 3 -15 lat Drewno - sosnowe rdzeniowe o przekroju 10 cm, poddane procesowi suszenia i impregnowane w IV klasie metodą próżniowo-ciśnieniową. Sklejka - laminowana, wodoodporna; ewentualnie sklejka płytą z tworzywa sztucznego HDPE. Śruby i nakrętki- elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrującymi. Zaślepki na śruby - wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami z najwyższej jakości tworzyw sztucznych. 4) dwie ławki: - długość siedziska 180 cm - wysokość siedziska 44 cm - wysokość całkowita 77 cm - głębokość siedziska 40 cm Siedzisko - listwy z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane dwukrotnie lakierobejcą Podstawa - element betonowy z kruszyw płukanych 5) zestaw sprawnościowy: Zabawka typu Baltazaar z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo o wym. 244 cm x 519 cm. Zabawka składa się z następujących elementów: - wieża z dachem o wymiarach wskazanych na rysunku: - drabinka wejściowa - przy wieży - piaskownica z wyposażeniem (folia PCV + siatka ochronna) - umieszczona pod wieżą - most łączący wieżę z drugą platformą; wg schematu platformy: - sześcioskałkowa ścianka wspinaczkowa - przy drugiej platformie - rampa z liną ułatwiającą poruszanie się po niej - przy drugiej platformie pozostałe elementy: - ślizgawka (zjeżdżalnia) o długości 2,4 metra, z PCV, kolor - zielony, umieszczona przy wieży - elementy do kotwienia konstrukcji oraz akcesoria podnoszące poziom bezpieczeństwa (osłony na łączniki, uchwyty i inne dodatki). Całkowity wymiar zabawki: szerokość 244 cm, długość 519 cm, wysokość 300 cm..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74.23.20.00-4, 45.11.12.91-4, 45.11.27.23-9, 45.21.21.40-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i budowie placu zabaw;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej: jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, tj. w przypadku zaistnienia warunku: - W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto. - Zmiana osób do kontaktu ze strony Zamawiającego może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. - W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), b) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, c) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania i dotyczy zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 3) Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 4) Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 5) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16608920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45212140-9 Obiekty rekreacyjne