Góra Kalwaria: Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich


Numer ogłoszenia: 166269 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowęlub zaświadczenia Starosty Piaseczyńskiego o braku sprzeciwu dla zadania pn.: Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich. Planowana budowa drogi przebiegać będzie na odcinku na odcinku o dł. ok. 250 m, od drogi krajowej nr 79 do końca działki nr ew.19 w miejscowości Moczydłów, gm. Góra Kalwaria. W ramach zadania Zamawiający oczekuje zaprojektowania m.in.: - jezdni o szerokości 6,0 m z jednostronnym spadkiem - chodnika szer. 1,5 m usytuowanego z lewej strony jezdni - odwodnienia ulicy do rowu odwadniającego usytuowanego z prawej strony jezdni oraz uzyskania zgód właścicieli nieruchomości, po których przebiegać będzie projektowana droga, na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych. Zamawiający dysponuje poglądowym planem sytuacyjnym (załącznik nr 1) oraz mapą ze wstępnym planem podziału terenu (załącznik nr 2)..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga wykazu co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi. Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym: Projektant branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia ww. specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz legitymujący się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.). Warunek posiadania uprawnień budowlanych nie ma zastosowania do obywateli państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające zakresem uprawnieniom budowlanym pozwalającym na pełnienie odpowiedniej funkcji w zakresie objętym umową, oraz posiadających odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - termin realizacji przedmiotu zamówienia - 1


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy: - Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1.a.1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 1.a.2. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 1.a.3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 1.a.4. okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi zostać udokumentowany w formie pisemnej (protokołów) spisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 1.a.5. gdy przekroczenie terminu umownego spowodowane zostało przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień lub innych decyzji administracyjnych lub innych uzgodnień, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wniosku w terminie odpowiednio wcześniejszym przed terminem zakończenia prac, termin zakończenia prac ulga przesunięciu o termin uzyskiwania ww. uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Złożenie odpowiednich wniosków i wystąpień musi być odpowiednio potwierdzone. b) Zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, - Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich.


Numer ogłoszenia: 150364 - 2016; data zamieszczenia: 04.10.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 166269 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia Starosty Piaseczyńskiego o braku sprzeciwu dla zadania pn.: Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich. Planowana budowa drogi przebiegać będzie na odcinku na odcinku o dł. ok. 250 m, od drogi krajowej nr 79 do końca działki nr ew.19 w miejscowości Moczydłów, gm. Góra Kalwaria. W ramach zadania Zamawiający oczekuje zaprojektowania m.in.: - jezdni o szerokości 6,0 m z jednostronnym spadkiem - chodnika szer. 1,5 m usytuowanego z lewej strony jezdni - odwodnienia ulicy do rowu odwadniającego usytuowanego z prawej strony jezdni oraz uzyskania zgód właścicieli nieruchomości, po których przebiegać będzie projektowana droga, na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych. Zamawiający dysponuje poglądowym planem sytuacyjnym (załącznik nr 1) oraz mapą ze wstępnym planem podziału terenu (załącznik nr 2)...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A-PRO Anna Utrata, {Dane ukryte}, 05-520 Opacz, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78105,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16626920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 138 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich. A-PRO Anna Utrata
Opacz
2016-10-04 22 500,00