TI Tytuł PL-Rzeszów: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 166277-2012
PD Data publikacji 26/05/2012
OJ Dz.U. S 100
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 23/05/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 02/07/2012
DT Termin 03/07/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
RC Kod NUTS PL325
IA Adres internetowy (URL) http://www.szgichp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

26/05/2012    S100    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Rzeszów: Materiały medyczne

2012/S 100-166277

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Rycerska 2
Punkt kontaktowy: 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Magdalena Czurczak, Sebastian Stareńczak
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@szgichp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szgichp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa jednorazowych produktów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Rycerska 2.

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych produktów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1)Krótki opis
Żele i papier do USG, EKG; ostrza do strzygarki, ostrza wymienne; szczoteczki cytologiczne; pojemniki na odpady medyczne, na zużyte igły, na preparaty operacyjne; kaczki; baseny; worki na wymiociny; identyfikatory dla pacjenta.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1)Krótki opis
Rurki dooskrzelowe; rurki intubacyjne; rurki tracheostomijne; sterylne obwody oddechowe; filtry; maski anestezjologiczne i z dyszą Venturiego; cewniki do tlenu; pojemniki do tlenoterapii; urządzenia do terapii oddechowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
1)Krótki opis
Cewniki do odsysania; Thorax; zgłębniki żołądkowe, dojelitowe; przyrządy do podawania żywienia dojelitowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4
1)Krótki opis
Strzykawki; igły; nakłuwacze; aparaty do pobierania leków; stazy bezlateksowe; opaski uciskowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5
1)Krótki opis
Przyrządy do przetaczania; kaniule; koreczki do wenflonów; przedłużacze do pomp infuzyjnych; filtry do przetoczeń; zestawy do cewnikowania żył; kraniki trójdrożne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6
1)Krótki opis
Staplery, ładunki do staplerów; trokary; klipsownice.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7
1)Krótki opis
Maty podłogowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8
1)Krótki opis
Rękawice diagnostyczne; chirurgiczne, sekcyjne, do cytostatyków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9
1)Krótki opis
Worki, pojemniki do moczu;cewniki Tiemann, Nelaton, Foley, zatyczki do cewników.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10
1)Krótki opis
Wkłady workowe; pojemniki do wkładów; dreny łączące; zestawy do drenażu klatki piersiowej; dreny do zestawów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11
1)Krótki opis
Szwy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12
1)Krótki opis
Pończochy przeciwzakrzepowe; osłonki do termometru; wieszaki do worków; łączniki do drenów Y i proste; zaciskacze do drenów; kanki do odsysania; pojemniki do próbek śluzu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13
1)Krótki opis
Zestaw do drenażu klatki piersiowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14
1)Krótki opis
Nebulizatory.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15
1)Krótki opis
Probówki biochemiczne; morfologiczne; koagulacyjne; OB; igły motylkowe na posiew; igły do ww. probówek; łączniki do wkłuć żylnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16
1)Krótki opis
Pensety chirurgiczne; nożyczki chirurgiczne; imadła; kleszczyki anatomiczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Zadanie nr 17
1)Krótki opis
Kaniule nosowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Zadanie nr 18
1)Krótki opis
Trzonek laryngoskopu; łyżka typu Macintosh.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Zadanie nr 19
1)Krótki opis
Igły do bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Zadanie nr 20
1)Krótki opis
Zestaw przetworników ciśnienia metodą krwawą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 1 200,00 PLN,
Zadanie nr 2 – 4 300,00 PLN,
Zadanie nr 3 – 1 000,00 PLN,
Zadanie nr 4 – 1 800,00 PLN,
Zadanie nr 5 – 1 700,00 PLN,
Zadanie nr 6 – 6 900,00 PLN,
Zadanie nr 7 – 130,00 PLN,
Zadanie nr 8 – 2 600,00 PLN,
Zadanie nr 9 – 50,00 PLN,
Zadanie nr 10 –1 200,00 PLN,
Zadanie nr 11 –2 800,00 PLN,
Zadanie nr 12 – 1 300,00 PLN,
Zadanie nr 13 – 700,00 PLN,
Zadanie nr 14 – 400,00 PLN,
Zadanie nr 15 – 700,00 PLN,
Zadanie nr 16 – 130,00 PLN,
Zadanie nr 17 – 130,00 PLN,
Zadanie nr 18 – 60,00 PLN,
Zadanie nr 19 – 4 000,00 PLN,
Zadanie nr 20 – 50,00 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Bank Ochrony Środowiska O/Rzeszów.
Nr: 73 1540 1131 2001 6207 5170 0002.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg jednorazowe produkty – nr sprawy ZOAG 240/6/12”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium.
W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, płatne przelewem na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także ww. Wykonawcy występujący wspólnie - spełniający warunki określone w ustawie oraz w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – celem oceny spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –wzór załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – celem oceny spełniania ww. warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum dwóch dostaw w ramach dwóch odrębnych umów, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości minimum:
270 000,00 PLN– dla zadania nr 6
130 000,00 PLN– dla zadania nr 2, 8, 11, 19
70 000,00 PLN– dla zadania nr 4, 5,
40 000,00 PLN- dla zadania nr 1, 3, 10, 12
17 000,00 PLN- dla zadania nr 13, 14, 15
5 000,00 PLN– dla zadania nr 7, 16, 17
2 000,00 PLN– dla zadania nr 9,18,20 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet wartość minimalna dostawy musi być sumą wartości minimalnych dla poszczególnych zadań.
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1-6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).
Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału odbędzie się na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia”.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku każdy z warunków określonych w ust. 2 pkt 2.2 – 2.4. rozdziału V SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
W przypadku warunku określonego w ust. 3 niniejszego rozdziału każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować jego spełnienie.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W treści udzielonego pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania:
— pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
— nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia,
— ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólną ofertę.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum dwóch dostaw w ramach dwóch odrębnych umów, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości minimum:
270 000,00 PLN– dla zadania nr 6
130 000,00 PLN– dla zadania nr 2, 8, 11, 19
70 000,00 PLN– dla zadania nr 4, 5,
40 000,00 PLN- dla zadania nr 1, 3, 10, 12
17 000,00 PLN- dla zadania nr 13, 14, 15
5 000,00 PLN– dla zadania nr 7, 16, 17
2 000,00 PLN– dla zadania nr 9,18,20 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet wartość minimalna dostawy musi być sumą wartości minimalnych dla poszczególnych zadań.
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca jest obowiązany przedłożyć:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ).
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ).
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, [w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio, jako: oddzielne (osobne) oświadczenie, (w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)], lub łączne oświadczenie podpisane: przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 48 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału:
3.1. Punkt 1.2 - 1.4. i pkt.1.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Punkt 1.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. lit. a) i c) niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 3.1. lit.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ustępu 4 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Celem oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2 do SIWZ) złoży:
a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia”.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wzór załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZOAG - 240/6/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.7.2012 - 12:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew na konto lub w kasie Zamawiającego.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.7.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.7.2012 - 10:15

Miejscowość:

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Choró Płuc, ul. Rycerska 2, 35-242 Rzeszów, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Czesława Najda.
Sebastian Stareńczak.
Magdalena Czurczak.
Zbigniew Machnio.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Maj 2013.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Pozostałe wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – dla każdego zadania osobny!
2. Formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - dla każdego zadania osobny!
3. Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w ust. 1 pkt. 1.2 rozdziału VII SIWZ (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Oświadczenie, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
7. Oświadczenie iż oferowane wyroby posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie kraju i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania:
a) dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 113 poz. 657 ze zm.) i posiadają deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności, potwierdzający spełnienie wymagań, wydany przez jednostkę notyfikowaną - jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów;
b) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
8. Potwierdzenie, że Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione w pkt. 7 na każde żądanie zamawiającego, a w przypadku podpisania umowy z pierwszą dostawą.
9. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http:/www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http:/www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.5.2012
TI Tytuł PL-Rzeszów: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 301919-2012
PD Data publikacji 25/09/2012
OJ Dz.U. S 184
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 20/09/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
RC Kod NUTS PL325
IA Adres internetowy (URL) http://www.szgichp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

25/09/2012    S184    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Rzeszów: Materiały medyczne

2012/S 184-301919

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Magdalena Czurczak, Sebastian Stareńczak
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@szgichp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szgichp.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa jednorazowych produktów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn SZGiCHP.

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych produktów medycznych podzielona na 20 części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 523 600,64 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZOAG - 240/6/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 100-166277 z dnia 26.5.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie nr 1.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3
35-105 Rzeszów
POLSKA
E-mail: ph.medres@neostrada.pl
Tel.: +48 178529675
Faks: +48 178622955

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 60 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 50 054,35 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 2.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
E-mail: zamowienia@covidien.com
Tel.: +48 223202000
Adres internetowy: www.covidien.com
Faks: +48 223202020

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 232 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 217 660,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 3.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
E-mail: zamowienia@covidien.com
Tel.: +48 223202000
Adres internetowy: www.covidien.com
Faks: +48 223202020

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 51 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 48 146,51 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie nr 4.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3
35-205 Rzeszów
POLSKA
E-mail: ph.medres@neostrada.pl
Tel.: +48 178529675
Faks: +48 178622955

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 93 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 94 310,59 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie nr 5.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3
35-205 Rzeszów
POLSKA
E-mail: ph.medres@neostrada.pl
Tel.: +48 178529675
Faks: +48 178622955

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 91 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 91 368,71 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 6.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
E-mail: zamowienia@covidien.com
Tel.: +48 223202000
Adres internetowy: www.covidien.com
Faks: +48 223202020

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 370 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 353 505,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie nr 7.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
POLSKA
E-mail: zarys@zarys.com.pl
Tel.: +48 323760723
Adres internetowy: www.zarys.pl
Faks: +48 323760766

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 544,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie nr 8.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

HAND–PROD Sp. z o.o.
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40 A
02-496 Warszawa
POLSKA
E-mail: a.boruta@hand-prod.com.pl
Tel.: +48 228678737
Adres internetowy: www.hand-prod.com.pl
Faks: +48 228678737-133

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 139 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 137 186,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie nr 9.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3
35-205 Rzeszów
POLSKA
E-mail: ph.medres@neostrada.pl
Tel.: +48 178529675
Faks: +48 178622955

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 019,68 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 10 - Nazwa: Zadanie nr 10.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BERYL MED Ltd.
1st Floor, 26 Fouberts Place
W1F 7PP London
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
E-mail: bman@beryl-med.com
Tel.: +48 126344411
Adres internetowy: www.beryl-med.com
Faks: +48 126344411

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 64 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 082,23 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 11 - Nazwa: Zadanie nr 11.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
E-mail: zamowienia@covidien.com
Tel.: +48 223202000
Adres internetowy: www.covidien.com
Faks: +48 223202020

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 150 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 146 282,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 12 - Nazwa: Zadanie nr 12.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
E-mail: zamowienia@covidien.com
Tel.: +48 223202000
Adres internetowy: www.covidien.com
Faks: +48 223202020

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 68 013,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 13 - Nazwa: Zadanie nr 13.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AKME Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: akme@akme.com.pl
Tel.: +48 228535069
Adres internetowy: www.akme.com.pl
Faks: +48 228535071

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 34 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 400,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 14 - Nazwa: Zadanie nr 14.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
POLSKA
E-mail: dzp03@skamex.com.pl
Tel.: +48 426771437
Adres internetowy: www.skamex.com.pl
Faks: +48 426771419

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 38 377,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 15 - Nazwa: Zadanie nr 15.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
05-085 Blizne Łaszczyńskiego
POLSKA
E-mail: info.pl@sarstedt.com
Tel.: +48 227220543
Adres internetowy: www.sarstedt.com
Faks: +48 227200795

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 34 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 651,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 16 - Nazwa: Zadanie nr 16.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
POLSKA
E-mail: marta.mikolajczyk@hartmann.info
Tel.: +48 422252744
Adres internetowy: www.hartmann.pl
Faks: +48 422157478

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 475,14 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 18 - Nazwa: Zadanie nr 18.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
POLSKA
E-mail: dzp03@skamex.com.pl
Tel.: +48 426771437
Adres internetowy: www.skamex.com.pl
Faks: +48 426771419

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 503,52 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 19 - Nazwa: Zadanie nr 19.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Tel.: +48 223660077
Adres internetowy: www.olympus.pl
Faks: +48 228310453

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 213 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 253 866,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.9.2012

Adres: ul. Rycerska, 35-241 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@szgichp.pl
tel: 017 8611421 w. 380
fax: 017 861 14 29
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16627720121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 31150 ZŁ
Szacowana wartość* 1 038 333 PLN  -  1 557 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 20
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.szgichp.pl
Informacja dostępna pod: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 02/07/2012
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1. Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3, 35-105 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2012-07-30 50 054,00
Zadanie nr 2. Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 217 660,00
Zadanie nr 3. Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 48 146,00
Zadanie nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3, 35-205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2012-07-25 94 310,00
Zadanie nr 5. Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3, 35-205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2012-07-30 91 368,00
Zadanie nr 6. Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 353 505,00
Zadanie nr 7. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE
2012-07-30 6 544,00
Zadanie nr 8. HAND–PROD Sp. z o.o.
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40 A, 02-496 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 137 186,00
Zadanie nr 9. Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
ul. Towarowa 3, 35-205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2012-07-30 3 019,00
Zadanie nr 10. BERYL MED Ltd.
1st Floor, 26 Fouberts Place, W1F 7PP London, Wielka Brytania
2012-07-25 64 082,00
Zadanie nr 11. Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 146 282,00
Zadanie nr 12. Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 68 013,00
Zadanie nr 13. AKME Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 32 400,00
Zadanie nr 14. Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2012-07-25 38 377,00
Zadanie nr 15. SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25, 05-085 Blizne Łaszczyńskiego, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-25 31 651,00
Zadanie nr 16. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, woj. ŁÓDZKIE
2012-07-25 6 475,00
Zadanie nr 18. Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2012-07-30 14 080,00
Zadanie nr 19. OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2012-07-30 253 866,00