Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych, z podziałem na 4 części


Numer ogłoszenia: 166329 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.powiat.poznan.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych, z podziałem na 4 części.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych, z podziałem na 4 następujące części: 1) Część nr 1 - Artykuły biurowe; 2) Część nr 2 - Papier; 3) Część nr 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących; 4) Część nr 4 - Materiały archiwizacyjne.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.76.00-2, 30.19.76.42-8, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.76.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część nr 1 - 1.200,00 zł; Część nr 2 - 1.100,00 zł; Część nr 3 - 3.000,00 zł; Część nr 4 - 700,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, w zakresie każdej części, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, w zakresie każdej z części oddzielnie, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, z których każde obejmuje swoim zakresem dostawę: a) Część nr 1 - artykułów biurowych o wartości minimum 40.000,00 zł brutto, b) Część nr 2 - papieru o wartości minimum 40.000,00 zł brutto, c) Część nr 3 - materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, d) Część nr 4 - materiałów archiwizacyjnych o wartości minimum 20.000,00 zł brutto. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, w zakresie każdej części, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, w zakresie każdej części, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, w zakresie każdej części, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca jest zobowiązany wskazać w przedłożonym wykazie lub złożonych poświadczeniach usługi, których zakres określony został w Sekcji III ust. 3.2) ogłoszenia, odpowiednio do części zamówienia, na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku zaoferowania produktów równoważnych: W zakresie części nr 1 i 4: szczegółowy opis techniczny oferowanego asortymentu potwierdzający posiadanie wszystkich wymaganych parametrów oraz zdjęcie (wydruk na papierze). W zakresie części nr 3: 1) specyfikację, która w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje producenta zaoferowanego materiału eksploatacyjnego oraz która potwierdza, że zaoferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe co produkt oryginalny. Specyfikacja ta zawierać powinna co najmniej następujące informacje o zaoferowanym materiale eksploatacyjnym: oznaczenie jakiego oryginalnego produktu jest zamiennikiem, nazwę i typ urządzenia, do którego jest przeznaczony, potwierdzenie, że jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, zdjęcie umożliwiające identyfikację zaoferowanego materiału eksploatacyjnego (wydruk na papierze); 2) dokumenty poświadczające jakość i wydajność oferowanych produktów równoważnych, tj.: raporty z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych, ISO/IEC 24711 dla tuszy czarnych, ISO/IEC 24712 dla tuszy kolorowych, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla producentów materiałów równoważnych.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze szczegółową kalkulacją cenową, oddzielnie do każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę; 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku przedłużenia terminu obowiązywania umowy, gdy Zamawiający w okresie do dnia 31.12.2016 r. nie wykorzysta kwoty, którą przeznaczył na realizację zamówienia w zakresie poszczególnych części; 2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia. 3. Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. możliwość zmian, korzystnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiat.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
1) ww. strona internetowa; 2) Siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, pok 103A; 3) przesłanie na Wniosek Wykonawcy listem poleconym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, pok. 002.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Artykuły biurowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty 55.000,00 zł brutto. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) zaproponował materiały fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w nienaruszonych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, najwyższej jakości, 2) w celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, załączył do oferty szczegółowy opis techniczny oferowanego asortymentu potwierdzający posiadanie wszystkich wymaganych parametrów oraz zdjęcie (wydruk na papierze), 3) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy (podany w pełnych dniach; maksymalny: 3 dni robocze) - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Papier.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa papieru dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty 52.000,00 zł brutto. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) zaproponował materiały fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w nienaruszonych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, najwyższej jakości, 2) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.00-2, 30.19.76.42-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy (podany w pełnych dniach; maksymalny: 3 dni robocze) - 5


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty 135.000,00 zł brutto. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) zaoferował materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, posiadające oryginalne fabryczne opakowania (hermetycznie zamknięte), nie noszące znamion otwierania, zawierające, co najmniej: numer katalogowy produktu, nazwę i typ urządzenia, do którego są przeznaczone, symbol/nazwę producenta, wolne od wad technicznych i prawnych, 2) w trakcie realizacji zamówienia dostarczał materiały eksploatacyjne posiadające datę ważności / przydatności do użytku przez okres min. 12 miesięcy od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a informacja o tej dacie winna znaleźć się na jednostkowym opakowaniu materiału eksploatacyjnego. Ponadto dostarczane materiały nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy. Informacja ta winna widnieć na opakowaniu, 3) zaoferował dla urządzeń objętych gwarancją producenta (pozycje kalkulacji cenowej nr 7, 10-16, 21-28, 30-40), wyłącznie oryginalne tonery, atramenty, bębny, taśmy separatory oraz rolki, 4) w celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, załączył do oferty: specyfikację, która w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje producenta zaoferowanego materiału eksploatacyjnego oraz która potwierdza, że zaoferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe co produkt oryginalny. Specyfikacja ta zawierać powinna co najmniej następujące informacje o zaoferowanym materiale eksploatacyjnym: oznaczenie jakiego oryginalnego produktu jest zamiennikiem, nazwę i typ urządzenia, do którego jest przeznaczony, potwierdzenie, że jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, zdjęcie umożliwiające identyfikację zaoferowanego materiału eksploatacyjnego (wydruk na papierze), dokumenty poświadczające jakość i wydajność oferowanych produktów równoważnych, tj.: raporty z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych, ISO/IEC 24711 dla tuszy czarnych, ISO/IEC 24712 dla tuszy kolorowych, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla producentów materiałów równoważnych, 5) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5, 30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy (podany w pełnych dniach; maksymalny: 3 dni robocze) - 5


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Materiały archiwizacyjne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa materiałów archiwizacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty 38.000,00 zł brutto. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) zaproponował materiały fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w nienaruszonych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, najwyższej jakości, 2) w celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, załączył do oferty szczegółowy opis techniczny oferowanego asortymentu potwierdzający posiadanie wszystkich wymaganych parametrów oraz zdjęcie (wydruk na papierze), 3) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy (podany w pełnych dniach; maksymalny: 3 dni robocze) - 5


Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych, z podziałem na 4 części. ZP.272.00070.2015; ZP.ZD-00007/16


Numer ogłoszenia: 7366 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 166329 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych, z podziałem na 4 części. ZP.272.00070.2015; ZP.ZD-00007/16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych, z podziałem na 4 następujące części: I. Część nr 1 - Artykuły biurowe. Zamawiający przewidział realizację zamówienia do wykorzystania kwoty 55.000,00 zł brutto. Zamawiający wymagał, by Wykonawca: 1) zaproponował materiały fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w nienaruszonych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, najwyższej jakości, 2) w celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, załączył do oferty szczegółowy opis techniczny oferowanego asortymentu potwierdzający posiadanie wszystkich wymaganych parametrów oraz zdjęcie (wydruk na papierze), 3) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze; II. Część nr 2 - Papier. Zamawiający przewidział realizację zamówienia do wykorzystania kwoty 52.000,00 zł brutto. Zamawiający wymagał, by Wykonawca: 1) zaproponował materiały fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w nienaruszonych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, najwyższej jakości, 2) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze; III. Część nr 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących. Zamawiający przewidział realizację zamówienia do wykorzystania kwoty 135.000,00 zł brutto. Zamawiający wymagał, by Wykonawca: 1) zaoferował materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, posiadające oryginalne fabryczne opakowania (hermetycznie zamknięte), nie noszące znamion otwierania, zawierające, co najmniej: numer katalogowy produktu, nazwę i typ urządzenia, do którego są przeznaczone, symbol/nazwę producenta,wolne od wad technicznych i prawnych, 2) w trakcie realizacji zamówienia dostarczał materiały eksploatacyjne posiadające datę ważności / przydatności do użytku przez okres min. 12 miesięcy od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a informacja o tej dacie winna znaleźć się na jednostkowym opakowaniu materiału eksploatacyjnego. Ponadto dostarczane materiały nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy. Informacja ta winna widnieć na opakowaniu, 3) zaoferował dla wskazanych urządzeń, objętych gwarancją producenta wyłącznie oryginalne tonery, atramenty, bębny, taśmy separatory oraz rolki, 4) w celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, załączył do oferty: specyfikację, która w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje producenta zaoferowanego materiału eksploatacyjnego oraz która potwierdza, że zaoferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe co produkt oryginalny. Specyfikacja ta zawierać powinna co najmniej następujące informacje o zaoferowanym materiale eksploatacyjnym: oznaczenie jakiego oryginalnego produktu jest zamiennikiem, nazwę i typ urządzenia, do którego jest przeznaczony, potwierdzenie, że jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, zdjęcie umożliwiające identyfikację zaoferowanego materiału eksploatacyjnego (wydruk na papierze), dokumenty poświadczające jakość i wydajność oferowanych produktów równoważnych, tj.: raporty z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych, ISO/IEC 24711 dla tuszy czarnych, ISO/IEC 24712 dla tuszy kolorowych, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla producentów materiałów równoważnych, 5) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze; IV. Część nr 4: Materiały archiwizacyjne. Zamawiający przewidział realizację zamówienia do wykorzystania kwoty 38.000,00 zł brutto. Zamawiający wymagał, by Wykonawca: 1) zaproponował materiały fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w nienaruszonych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, najwyższej jakości, 2) w celu potwierdzenia, że zaproponowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, załączył do oferty szczegółowy opis techniczny oferowanego asortymentu potwierdzający posiadanie wszystkich wymaganych parametrów oraz zdjęcie (wydruk na papierze), 3) zaproponował termin dostawy nie dłuższy niż 3 dni robocze.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.20.00-1, 30.19.76.00-2, 30.19.76.42-8, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.76.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Artykuły biurowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RODAN Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44652,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54025,41


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Papier


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RODAN Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42216,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  58429,58


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 109739,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  138329,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  138329,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  142774,52


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Materiały archiwizacyjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka, {Dane ukryte}, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30853,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40217,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  40217,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40217,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zp@powiat.poznan.pl
tel: 618 410 500
fax: 618 480 556
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16632920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 400 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.bip.powiat.poznan.pl
Informacja dostępna pod: 1) ww. strona internetowa; 2) Siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, pok 103A; 3) przesłanie na Wniosek Wykonawcy listem poleconym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192000-1 Wyroby biurowe
30197600-2 Papier i tektura gotowe
30197610-5 Papier i tektura złożone
30197642-8 Papier fotokopiujący i kserograficzny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Artykuły biurowe RODAN Sp. z o. o.
Poznań
2016-01-12 50 000,00
Papier RODAN Sp. z o. o.
Poznań
2016-01-12 54 900,00
Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-01-12 138 329,00
Materiały archiwizacyjne Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka
Gniezno
2016-01-12 40 217,00