Mikołów: Termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45.


Numer ogłoszenia: 167547 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Mikołowskiego , ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.mikolowski.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 w zakresie: termomodernizacja Budynku Głównego (segment A,B oraz Łącznik), dobudowana klatka schodowa) wraz z robotami towarzyszącymi, termomodernizacja budynku Hostelu, termomodernizacja budynku Terapii Zajęciowej,wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacji w budynku głównym (pralni i suszarni) wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, montaż kolektorów słonecznych - 56 sztuk część technologiczna i automatyka,budowa kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. część technologiczna, wykonanie automatyki sterowania, wentylacji, instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni, przyłącza gazu do budynku,wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w budynku głównym (segment B). CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW W ramach zadania przewiduje się wykonanie termomodernizacji trzech budynków Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45. Wszystkie budynki znajdujące na terenie obiektu Domu Pomocy Społecznej pochodzą z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Elewacje budynków są zniszczone i wymagają poprawy, termoizolacji, modernizacji. Budynki nie spełniają współczesnych norm dotyczących termoizolacyjności. Izolacyjność przegród zewnętrznych budynków z uwagi na zastosowaną technologię (nieocieplone ściany zewnętrzne, nieocieplony strop) występujące zawilgocenia ścian oraz nieefektywny system grzewczy uniemożliwiają zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego budynkom DPS Budynek Główny Jest to budynek złożony z trzech połączonych ze sobą części: A - dwupiętrowej, częściowo podpiwniczonej oraz B i łącznika - parterowych, nie podpiwniczonych. W budynku mieszczą się pomieszczenia mieszkalne, biurowe, higieniczno - sanitarne i techniczne. Powierzchnia użytkowa 2 142 m2, kubatura 7 291 m3. W części B budynku zlokalizowana jest kotłownia olejowo węglowat, wyposażoną w kocioł olejowy firmy Viessmann typu PD 058 (moc kotła 675 kW, rok prod. 1992) oraz w kocioł firmy KORTEX typu ECCO-PLUS (moc kotła 150 kW, rok produkcji 2006), opalany ekogroszkiem z podajnikiem ślimakowym i palnikiem retortowym. Wysokość emitorów ok. 18 m. Do węzłów cieplnych bezpośrednich w budynkach Hostelu i Terapii Zajęciowej czynnik grzewczy dostarczany jest podziemną siecią kanałową. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania, która została w większej części zmodernizowana (oprócz pomieszczeń pralni i suszarni w Budynku Głównym), wykonana jest z rur stalowych, elementami grzejnymi są grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. W pomieszczeniach pralni i suszarni instalacja jest stara z grzejnikami żeliwnymi członowymi bez zaworów termostatycznych. W budynku wymieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplono stropodach w części A (oprócz stropodachu nadszybia windy). Budynek Hostelu Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony. W budynku mieszczą się pomieszczenia mieszkalne, higieniczno - sanitarne i techniczne. Powierzchnia użytkowa 264 m2, kubatura 726 m3. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania (zmodernizowana w całości), wykonana jest z rur stalowych, elementami grzejnymi są grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. W budynku wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Budynek terapii zajęciowej Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony budynek terapii zajęciowej. W budynku mieszczą się pomieszczenia terapii zajęciowej. Powierzchnia użytkowa 264 m2, kubatura 703 m3 Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania (zmodernizowana w całości), wykonana jest z rur stalowych, elementami grzejnymi są grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. W budynku wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. ZAKRES INWESTYCJI Budynek Główny - Ocieplenie stropodachów części B, łącznika i nadszybia części A styropapą o grubości 18 cm. Do wykonania 700,0 m2 ocieplenia, - Zamurowanie otworów po luksferach w Budynku Głównym - powierzchnia F= 10,0 m2 oraz docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm, - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm - powierzchnia docieplana F= 1 428,0 m2, - Wymiana luksferów na okna U=1,60 W/m2K - łączna powierzchnia F= 0,98 m2, - Modernizacja instalacji c.o., wentylacji w pralni i suszarni wraz z robotami budowlanymi (wymiana orurowania oraz montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi). - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w segmencie B Budynku Głównego (pomieszczenia pralni, suszarni oraz pomieszczenia przyległe); a) demontaż instalacji elektrycznych; b) wykonanie rozdzielni RG c) instalacji oświetlenia ogólnego; d) instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; e) instalacji gniazd wtyczkowych f) instalacji do zasilania technologii (pralki, suszarki) g) instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym - Termomodernizacja dobudowanej klatki schodowej przy budynku głównym pow. docieplenia ścian 216,3 m2, docieplenie stropodach pow. 54,5 m2, wymiana obróbek blacharskich - Termomodernizacja - uporządkowanie terenu przy budynkach po robotach termomodernizacyjnych Budynek Terapii Zajęciowej - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko mokrą, o grubości warstwy izolacyjnej 14 cm, pow. docieplenia 152,47 m2 - docieplenie stropodachu styropapą o grubości 20 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pow. 257,02 m2 - wykonanie opaski żwirowej i izolacji przeciwwilgociowej Budynek Hostelu - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko mokrą, o grubości warstwy izolacyjnej 14 cm; pow. 228,67 m2 - docieplenie dachu styropapą grubość warstwy izolacyjnej 20 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych pow. 138,95 m2 - docieplenie ścian piwnic styrodurem - grubość warstwy 14 cm, pow 63,05 m2 Modernizacja istniejącej kotłowni wraz z przyłączem gazu do kotłowni w zakresie: - prace budowlano - demontażowe (demontaż urządzeń kotłowni olejowej) - wykonanie wentylacji nawiewnej, wywiewnej kotłowni; - zakup i montaż systemów kominowych dla kotłów; - instalacja gazowa wewnętrzna wraz z zewnętrzną szafką gazową - zabudowa kotłów o mocy Q=300kW (dwa kotły o mocy 150 kW każdy) z palnikiem wentylatorowym modulowanym i regulatorem elektronicznym typu GE315 prod. BUDERUS lub innego producenta o równoważnych parametrach technicznych opalanych gazem ziemnym; - montaż 2 podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. z wężownicą o pojemności 1000 dm3 - modernizacja instalacji elektrycznej; - wykonanie przyłącza gazowego O63 niskiego ciśnienia do kotłowni gazowej; - montaż pomp kotłowych; - montaż pompy podgrzewacza c.w.u.; - montaż rozdzielaczy c.w.u. i uzupełnienie obiegów - montaż pompy cyrkulacyjnej; - uzupełnienie obiegów c.o. - obieg c.w.u. strona kotłowa; - obieg c.w.u. strona solarna; - instalacja wodociągowa - uzupełnienie wody w podgrzewaczu c.w.u. - wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA Montaż kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u. w zakresie: - zabudowę kolektorów słonecznych o całkowitej powierzchni absorpcji projektowanego pola kolektorów słonecznych 147,84 m2 ( 56 sztuk); kolektory płaskie o powierzchni absorpcji 2,64 m2 i powierzchni brutto 2,85 m2, - wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej; - montaż pompy dla obiegu solarnego; - zbiornik uzupełniający; - pompy obiegowe; - zasobniki buforowe pionowe z wężownicą solarną o pojemności 1500 dm3 każdy ( 2 szt.), magazynujące energię solarną, o stałej wydajności 1910l/h (45°C/90°C), moc wymiennika solarnego 77,3 kW; - wymienniki woda/woda (2 szt.) łączone szeregowo; - układ rozładowania bufora, wyposażony w wymiennik płytowy; - zawór mieszający termostatyczny - dla uniknięcia osadzania się kamienia kotłowego na wymienniku płytowym obwodu rozładowania buforów; - zawór trójdrożny zabezpieczający wężownice buforów przed zamarznięciem; - podgrzewacz wstępny ciepłej wody, o pojemności 1500 dm3 ładowany za pomocą pompy z wężownicą; - regulator solarny sterujący automatycznie pracą systemu solarnego - wykonanie instalacji elektrycznej (rozdzielnia 400/230V, szafki obwodów zewnętrznych instalacji solarnej, instalacja urządzeń automatyki i sterowania instalacji solarnej). Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 3 Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji - 8335,51 m3 Powierzchnia części ogrzewanej - 3010,05 m2 Moc nowego systemu grzewczego - 0,45 MW Ilość kolektorów słonecznych - 56 sztuk Szczegółowo przedmiot i zakres robót opisany jest w: zał. nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja Budynku Głównego docieplenie ścian zewnętrznych (segment A, B oraz Łącznik) - (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja dobudowanej klatki schodowej - (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 4 do SIWZ- Termomodernizacja budynku Hostelu ( przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja budynku Terapii Zajęciowej (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 6 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie c.w.u. i roboty dostosowawcze w pomieszczeniu węzła solarnego (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 7 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u. - część elektryczna i AKPiA. (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) zał. nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni wodnej dwufunkcyjnej opalanej olejem opałowym i paliwem stałym - zabudowa kotłów o mocy Q=300 kW opalanych gazem ziemnym - instalacja elektryczna i AKPiA. (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) zał. nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni wodnej dwufunkcyjnej opalanej olejem opałowym i paliwem stałym - zabudowa kotłów o mocy Q=300 kW opalanych gazem ziemnym (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 10 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - przyłącza gazu O63 do kotłowni gazowej dwufunkcyjnej o mocy Q= 300 kW wraz z układem pomiarowym ( przedmiar robót,projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 11 do SIWZ - Projekt technologii rozbiórki komina ( przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy) zał. nr 12 do SIWZ - Wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacji w budynku głównym segment B (pralni i suszarni) wraz z robotami budowlanymi, towarzyszącymi (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 13 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy remontu pralni i suszarni oraz pomieszczeń przyległych w budynku głównym segment B (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 14 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy remontu pralni i suszarni oraz pomieszczeń przyległych w budynku głównym segment B branża elektryczna ( przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał nr 15 do SIWZ - Termomodernizacja - uporządkowanie terenu przy budynkach po robotach termomodernizacyjnych (przedmiar robót) zał nr 16 do SIWZ - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym DPS (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). W przypadku, gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zastosowano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych znaków towarowych, patentów, nazw, pochodzenia to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez projektanta, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia , materiały i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu DPS -u - harmonogram realizacji robót musi być uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 5 lat i rękojmi na okres minimum 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego całości zadania..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.12.00-8, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.32.00.00-6, 45.33.10.00-6, 45.45.30.00-7, 45.23.10.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagania dotyczące wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 68 000 zł (słownie:sześćdziesiątosiemtysięcyzłotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski, na rachunek: nr 03 1050 1214 1000 0022 9075 1375 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 20.08.2012 r. do godz.900. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Pozostałe formy wadium należy złożyć do depozytu w kasie Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pok. 146, najpóźniej do dnia 20.08.2012 r. do godz.900. W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie opisuje tego warunku.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: - minimum dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektów budowlanych ,o kubaturze minimum 8000 m3 każdy i wartości każdej roboty budowlanej minimum 2.000.000,00 zł netto ; - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub modernizacji kotłowni c.o. w obiektach budowlanych o wartości robót minimum 350.000,00 netto; - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji solarnej w obiektach budowlanych o wartości robót minimum 350.000,00 netto; Wykonawca w przypadku ww. warunku musi się wykazać w sumie czterema,niezależnymi robotami budowlanymi o wyżej opisanym zakresie i wartości.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wielkość średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebność personelu kierowniczego u wykonawcy robót budowlanych wynosiła minimum 35 osób;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują : - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych ;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000 PLN. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1). wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy sporządzony w formie szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów , sprzętu, robocizny oraz tabelą elementów scalonych ; 3) Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzialenia zamówienia pełnomocnictwo/upoważnieniem dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 17 1.Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 w/w ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wystąpienia: 2.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 2.1.1 Zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. 2.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 2.1.3. Zmiany związanej z udzieleniem w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mających wpływ na uzgodniony termin realizacji niniejszej umowy. 2.1.4. Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1.1. - 2.1.4. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego w formie pisemnej. 2.3. Pozostałe zmiany: a. zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie realizacji zadania wymagają każdorazowej akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 1.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2.Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) : a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b. zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.mikolowski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43 -190 Mikołów, wejście B, Biuro Podawcze, osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, cena : 400 PLN plus koszt wysyłki..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, wejście B, parter, pokój nr 127 - kancelaria..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 18.09.2012.


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
II. Inne warunki, które musi spełniać Wykonawca. Brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania poszczególnych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego w ogloszeniu i SIWZ i zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 174225 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
167547 - 2012 data 02.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Mikołowskiego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacja na temat wadium:Wymagania dotyczące wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 68 000 zł (słownie:sześćdziesiątosiemtysięcyzłotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski, na rachunek: nr 03 1050 1214 1000 0022 9075 1375 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 20.08.2012 r. do godz.900. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Pozostałe formy wadium należy złożyć do depozytu w kasie Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pok. 146, najpóźniej do dnia 20.08.2012 r. do godz.900. W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacja na temat wadium:Wymagania dotyczące wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 68 000 zł (słownie:sześćdziesiątosiemtysięcyzłotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski, na rachunek: nr 03 1050 1214 1000 0022 9075 1375 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 23.08.2012 r. do godz.900. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Pozostałe formy wadium należy złożyć do depozytu w kasie Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pok. 146, najpóźniej do dnia 23.08.2012 r. do godz.900. W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012, godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, wejście B,parter, pokój nr 127 - kancelaria..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2012, godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, wejście B,parter, pokój nr 127 - kancelaria..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.5..

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin związania ofertą: do 18.09.2012..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin związania ofertą: do 21.09.2012..


Mikołów: Termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45.


Numer ogłoszenia: 207503 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 167547 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Mikołowskiego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 w zakresie: termomodernizacja Budynku Głównego (segment A,B oraz Łącznik), dobudowana klatka schodowa) wraz z robotami towarzyszącymi, termomodernizacja budynku Hostelu, termomodernizacja budynku Terapii Zajęciowej,wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacji w budynku głównym (pralni i suszarni) wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, montaż kolektorów słonecznych - 56 sztuk część technologiczna i automatyka,budowa kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. część technologiczna, wykonanie automatyki sterowania, wentylacji, instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni, przyłącza gazu do budynku,wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w budynku głównym (segment B). CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW W ramach zadania przewiduje się wykonanie termomodernizacji trzech budynków Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45. Wszystkie budynki znajdujące na terenie obiektu Domu Pomocy Społecznej pochodzą z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Elewacje budynków są zniszczone i wymagają poprawy, termoizolacji, modernizacji. Budynki nie spełniają współczesnych norm dotyczących termoizolacyjności. Izolacyjność przegród zewnętrznych budynków z uwagi na zastosowaną technologię (nieocieplone ściany zewnętrzne, nieocieplony strop) występujące zawilgocenia ścian oraz nieefektywny system grzewczy uniemożliwiają zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego budynkom DPS Budynek Główny Jest to budynek złożony z trzech połączonych ze sobą części: A - dwupiętrowej, częściowo podpiwniczonej oraz B i łącznika - parterowych, nie podpiwniczonych. W budynku mieszczą się pomieszczenia mieszkalne, biurowe, higieniczno - sanitarne i techniczne. Powierzchnia użytkowa 2 142 m2, kubatura 7 291 m3. W części B budynku zlokalizowana jest kotłownia olejowo węglowat, wyposażoną w kocioł olejowy firmy Viessmann typu PD 058 (moc kotła 675 kW, rok prod. 1992) oraz w kocioł firmy KORTEX typu ECCO-PLUS (moc kotła 150 kW, rok produkcji 2006), opalany ekogroszkiem z podajnikiem ślimakowym i palnikiem retortowym. Wysokość emitorów ok. 18 m. Do węzłów cieplnych bezpośrednich w budynkach Hostelu i Terapii Zajęciowej czynnik grzewczy dostarczany jest podziemną siecią kanałową. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania, która została w większej części zmodernizowana (oprócz pomieszczeń pralni i suszarni w Budynku Głównym), wykonana jest z rur stalowych, elementami grzejnymi są grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. W pomieszczeniach pralni i suszarni instalacja jest stara z grzejnikami żeliwnymi członowymi bez zaworów termostatycznych. W budynku wymieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplono stropodach w części A (oprócz stropodachu nadszybia windy). Budynek Hostelu Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony. W budynku mieszczą się pomieszczenia mieszkalne, higieniczno - sanitarne i techniczne. Powierzchnia użytkowa 264 m2, kubatura 726 m3. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania (zmodernizowana w całości), wykonana jest z rur stalowych, elementami grzejnymi są grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. W budynku wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Budynek terapii zajęciowej Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony budynek terapii zajęciowej. W budynku mieszczą się pomieszczenia terapii zajęciowej. Powierzchnia użytkowa 264 m2, kubatura 703 m3 Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania (zmodernizowana w całości), wykonana jest z rur stalowych, elementami grzejnymi są grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. W budynku wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. ZAKRES INWESTYCJI Budynek Główny - Ocieplenie stropodachów części B, łącznika i nadszybia części A styropapą o grubości 18 cm. Do wykonania 700,0 m2 ocieplenia, - Zamurowanie otworów po luksferach w Budynku Głównym - powierzchnia F= 10,0 m2 oraz docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm, - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm - powierzchnia docieplana F= 1 428,0 m2, - Wymiana luksferów na okna U=1,60 W/m2K - łączna powierzchnia F= 0,98 m2, - Modernizacja instalacji c.o., wentylacji w pralni i suszarni wraz z robotami budowlanymi (wymiana orurowania oraz montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi). - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w segmencie B Budynku Głównego (pomieszczenia pralni, suszarni oraz pomieszczenia przyległe); a) demontaż instalacji elektrycznych; b) wykonanie rozdzielni RG c) instalacji oświetlenia ogólnego; d) instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; e) instalacji gniazd wtyczkowych f) instalacji do zasilania technologii (pralki, suszarki) g) instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym - Termomodernizacja dobudowanej klatki schodowej przy budynku głównym pow. docieplenia ścian 216,3 m2, docieplenie stropodach pow. 54,5 m2, wymiana obróbek blacharskich - Termomodernizacja - uporządkowanie terenu przy budynkach po robotach termomodernizacyjnych Budynek Terapii Zajęciowej - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko mokrą o grubości warstwy izolacyjnej 14 cm, pow. docieplenia 152,47 m2 - docieplenie stropodachu styropapą o grubości 20 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pow. 257,02 m2 - wykonanie opaski żwirowej i izolacji przeciwwilgociowej Budynek Hostelu - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko mokrą o grubości warstwy izolacyjnej 14 cm; pow. 228,67 m2 - docieplenie dachu styropapą grubość warstwy izolacyjnej 20 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych pow. 138,95 m2 - docieplenie ścian piwnic styrodurem - grubość warstwy 14 cm, pow 63,05 m2 Modernizacja istniejącej kotłowni wraz z przyłączem gazu do kotłowni w zakresie: - prace budowlano - demontażowe (demontaż urządzeń kotłowni olejowej) - wykonanie wentylacji nawiewnej, wywiewnej kotłowni; - zakup i montaż systemów kominowych dla kotłów; - instalacja gazowa wewnętrzna wraz z zewnętrzną szafką gazową - zabudowa kotłów o mocy Q=300kW (dwa kotły o mocy 150 kW każdy) z palnikiem wentylatorowym modulowanym i regulatorem elektronicznym typu GE315 prod. BUDERUS lub innego producenta o równoważnych parametrach technicznych opalanych gazem ziemnym; - montaż 2 podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. z wężownicą o pojemności 1000 dm3 - modernizacja instalacji elektrycznej; - wykonanie przyłącza gazowego O63 niskiego ciśnienia do kotłowni gazowej; - montaż pomp kotłowych; - montaż pompy podgrzewacza c.w.u.; - montaż rozdzielaczy c.w.u. i uzupełnienie obiegów - montaż pompy cyrkulacyjnej; - uzupełnienie obiegów c.o. - obieg c.w.u. strona kotłowa; - obieg c.w.u. strona solarna; - instalacja wodociągowa - uzupełnienie wody w podgrzewaczu c.w.u. - wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA Montaż kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u. w zakresie: - zabudowę kolektorów słonecznych o całkowitej powierzchni absorpcji projektowanego pola kolektorów słonecznych 147,84 m2 ( 56 sztuk); kolektory płaskie o powierzchni absorpcji 2,64 m2 i powierzchni brutto 2,85 m2, - wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej; - montaż pompy dla obiegu solarnego; - zbiornik uzupełniający; - pompy obiegowe; - zasobniki buforowe pionowe z wężownicą solarną o pojemności 1500 dm3 każdy ( 2 szt.), magazynujące energię solarną, o stałej wydajności 1910l/h (45°C/90°C), moc wymiennika solarnego 77,3 kW; - wymienniki woda,woda (2 szt.) łączone szeregowo; - układ rozładowania bufora, wyposażony w wymiennik płytowy; - zawór mieszający termostatyczny - dla uniknięcia osadzania się kamienia kotłowego na wymienniku płytowym obwodu rozładowania buforów; - zawór trójdrożny zabezpieczający wężownice buforów przed zamarznięciem; - podgrzewacz wstępny ciepłej wody, o pojemności 1500 dm3 ładowany za pomocą pompy z wężownicą; - regulator solarny sterujący automatycznie pracą systemu solarnego - wykonanie instalacji elektrycznej (rozdzielnia 400/230V, szafki obwodów zewnętrznych instalacji solarnej, instalacja urządzeń automatyki i sterowania instalacji solarnej). Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 3 Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji - 8335,51 m3 Powierzchnia części ogrzewanej - 3010,05 m2 Moc nowego systemu grzewczego - 0,45 MW Ilość kolektorów słonecznych - 56 sztuk Szczegółowo przedmiot i zakres robót opisany jest w: zał. nr 2 do SIWZ - Termomodernizacja Budynku Głównego docieplenie ścian zewnętrznych (segment A, B oraz Łącznik) - (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 3 do SIWZ - Termomodernizacja dobudowanej klatki schodowej - (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 4 do SIWZ- Termomodernizacja budynku Hostelu ( przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 5 do SIWZ - Termomodernizacja budynku Terapii Zajęciowej (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych); zał nr 6 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie c.w.u. i roboty dostosowawcze w pomieszczeniu węzła solarnego (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 7 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u. - część elektryczna i AKPiA. (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) zał. nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni wodnej dwufunkcyjnej opalanej olejem opałowym i paliwem stałym - zabudowa kotłów o mocy Q=300 kW opalanych gazem ziemnym - instalacja elektryczna i AKPiA. (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) zał. nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni wodnej dwufunkcyjnej opalanej olejem opałowym i paliwem stałym - zabudowa kotłów o mocy Q=300 kW opalanych gazem ziemnym (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 10 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - przyłącza gazu O63 do kotłowni gazowej dwufunkcyjnej o mocy Q= 300 kW wraz z układem pomiarowym ( przedmiar robót,projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 11 do SIWZ - Projekt technologii rozbiórki komina ( przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy) zał. nr 12 do SIWZ - Wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacji w budynku głównym segment B (pralni i suszarni) wraz z robotami budowlanymi, towarzyszącymi (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 13 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy remontu pralni i suszarni oraz pomieszczeń przyległych w budynku głównym segment B (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał. nr 14 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy remontu pralni i suszarni oraz pomieszczeń przyległych w budynku głównym segment B branża elektryczna ( przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); zał nr 15 do SIWZ - Termomodernizacja - uporządkowanie terenu przy budynkach po robotach termomodernizacyjnych (przedmiar robót) zał nr 16 do SIWZ - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym DPS (przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). W przypadku, gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż zastosowano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych znaków towarowych, patentów, nazw, pochodzenia to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez projektanta, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia , materiały i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu DPS -u - harmonogram realizacji robót musi być uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 5 lat i rękojmi na okres minimum 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego całości zadania..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.12.00-8, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.32.00.00-6, 45.33.10.00-6, 45.45.30.00-7, 45.23.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAN POL M.Piechota Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2268233,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1688524,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  1688524,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2446719,43


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zampub@mikolowski.pl
tel: (032) 32-48-100, 32-48-125
fax: (032) 32-48-147, 32-48-132
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16754720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 324 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.mikolowski.pl
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul.Żwirki i Wigury 4a, 43 -190 Mikołów, wejście B, Biuro Podawcze, osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, cena : 400 PLN plus koszt wysyłki.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45. DAN POL M.Piechota Spółka Jawna
Tychy
2012-09-28 1 688 524,00