Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Numer ogłoszenia: 167639 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części, zgodnie z art. 2 pkt 6, w celu uzyskania jak najlepszej ceny oraz zwiększenia oszczędności. 2.Okres trwania zamówienia od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 1)Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 326.820,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 163.410,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 163.410,00 kWh) 2)Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 379.208,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 189.604,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 189.604,00 kWh) 3.Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy. Zamawiający posiada umowy kompleksowe, zawarte na czas nieokreślony. 4.Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 5.Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje tj. aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia,nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera rozdział XII SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia,nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera rozdział XII SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia,nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera rozdział XII SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia,nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera rozdział XII SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia,nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera rozdział XII SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. działającym na terenie Gminy Jabłonna.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): 1)na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 20%, 2)Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2016 r., 3)cena jednostkowa za kWh podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22, 23-114 Jabłonna.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna- Majątek 22, 23-114 Jabłonna, pokój 5 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Oświetlenie uliczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oświetlenie uliczne planowana ilość około 326.820,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 163.410,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 163.410,00 kWh)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pozostałe obiekty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pozostałe obiekty planowana ilość około 379.208,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 189.604,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 189.604,00 kWh).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Wrocław: Roboty uzupełniające przy zagospodarowaniu podwórza w obrębie ulic: Dubois, Kurkowej, Otwartej, Pomorskiej we Wrocławiu


Numer ogłoszenia: 169149 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 231058 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, faks 071 7777506.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty uzupełniające przy zagospodarowaniu podwórza w obrębie ulic: Dubois, Kurkowej, Otwartej, Pomorskiej we Wrocławiu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje m.in. prace dotyczące: a) wykonania studni retencyjnej, b) wymiany nawierzchni żwirowej na nawierzchnię mineralną utwardzoną 130 m2 (+/- 3%) wraz z podbudową, c) wymiany nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej czarnej 44 m2 (+/- 5%) wraz z podbudową, d) przesadzenia 10 m2 (+/- 5%) bylin, e) nasadzenia 33 m2 (+/- 5%) traw ozdobnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.91-4, 45.23.32.00-1, 45.23.24.00-6, 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRB METAL-BUD Sp. z o.o., ul. Strachocińska 211, 51-518 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18347,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22565,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  22565,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22565,78


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - zamówienia uzupełniającego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienie stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.


Jabłonna: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Numer ogłoszenia: 263635 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 167639 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części, zgodnie z art. 2 pkt 6, w celu uzyskania jak najlepszej ceny oraz zwiększenia oszczędności. 2.Okres trwania zamówienia od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 1)Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 326.820,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 163.410,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 163.410,00 kWh) 2)Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 379.208,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 189.604,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 189.604,00 kWh) 3.Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy. Zamawiający posiada umowy kompleksowe, zawarte na czas nieokreślony. 4.Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 5.Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
świetlenie uliczne planowana ilość około 326.820,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 163.410,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 163.410,00 kWh)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENEA S.A., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89603,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  89603,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98607,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pozostałe obiekty planowana ilość około 379.208,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 189.604,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 189.604,00 kWh)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BARTON ENERGIA Sp. z o.o., ul. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  108210,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  108210,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119358,37


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16763920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 866 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22, 23-114 Jabłonna
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
świetlenie uliczne planowana ilość około 326.820,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 163.410,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 163.410,00 kWh) ENEA S.A.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
2014-12-23 89 603,00
Pozostałe obiekty planowana ilość około 379.208,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 189.604,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 189.604,00 kWh) BARTON ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki, woj. mazowieckie
2014-12-23 108 210,00