Wrocław: Wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69


Numer ogłoszenia: 167660 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego , ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  psmpodwale.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty rozbiórkowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, b) roboty murowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, nadproża stalowe, c) stropy - nad parterem, nad I piętrem, nad II piętrem, strop poziom 16,68 i 19.40, d) dach- konstrukcja dachu, pokrycie dachu papą na blasze trapezowej, pokrycie dachu blachą tytan cynk, pokrycie dachu papą na stropach, obróbki blacharskie, e) szyb windowy- roboty ziemne, izolacyjne, żelbetowe, f) klatka schodowa- roboty rozbiórkowe i ziemne, izolacyjne, żelbetowe, murowe, g) schody żelbetowe zewnętrzne- roboty rozbiórkowe i ziemne, izolacyjne, żelbetowe, h) izolacje- izolacje wewnętrzne i zewnętrzne, i) okładziny wewnętrzne, zabudowy i ścianki g-k, piwnica, parter, I piętro, II piętro, III i IV piętro, j) licowanie ścian, tynki, piwnica, parter, I piętro, II piętro, III i IV piętro, zewnętrzna klatka schodowa, k) stolarka i ślusarka- stolarka dachowa, okienna, ślusarka stalowa, l) instalacje elektryczne podtynkowe - demontaż instalacji elektrycznej, główna linia zasilająca RG, wewnętrzne linie zasilające tablice T -1 -T-9, TW, TK, rozdzielnice elektryczne, montaż instalacji elektrycznej - ułożenie przewodów dla oświetlenie, gniazd wtyczkowych, sieci komputerowi, CCTV, kontroli dostępu. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót) i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiar Robót to dokument informacyjny dla oszacowania kosztów wykonania zamówienia, które należy podać w Wycenionym Wykazie Cen. Wszelkie pominięcia w Przedmiarze Robót nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia, który jest szczegółowo opisany w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w STWiORB. Warunki gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszym zamówieniu. Wykonawca udziela gwarancji jakości: 1) na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy, 2) na zamontowane urządzenia i sprzęt objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy chyba, że gwarancja jakości producenta/sprzedawcy jest dłuższa, licząc od daty obioru końcowego. Ponadto wybrany Wykonawca: zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności, od ryzyka mogącego powstać w wyniku wykonywania niniejszej umowy (w tym w okresie gwarancji i rękojmi) takiego jak ryzyka utraty zdrowia lub śmierci osób trzecich oraz zniszczeń lub uszkodzeń mienia należącego do osób trzecich, które mogą się wydarzyć wskutek lub w następstwie wykonywania niniejszej umowy z limitem nie mniejszym niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 5% , polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.11.10.00-8, 45.22.30.00-6, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: - minimum dwa (2) zamówienia/kontrakty/zadania dotyczące kompleksowego remontu lub przebudowy obiektu o wartości robót minimum 2 mln zł brutto każdy i - minimum jeden (1) remont lub przebudowę (1) jednego obiektu w zwartej zabudowie* o min. powierzchni użytkowej 900 m2 i - minimum dwa (2) remonty lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków. *jako zwartą zabudowę Zamawiający rozumie, że zabudowa ta cechuje się bardzo bliskim położeniem budynków tworzących tę zabudowę, a wręcz dopasowaniem tych budynków do siebie w sensie przestrzennym, tworząc pierzeję z budynków przystających do siebie bezpośrednio ścianami bocznymi lub tylnymi (w szczególnych przypadkach tworząc tzw. zabudowę plombową).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: c.1dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. Kierownikiem Budowy będącym jednocześnie Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik Budowy musi także posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i w tym okresie pełnić funkcję kierownika budowy na minimum (2) dwóch inwestycjach przy realizacji obiektów kubaturowych wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, c.2 dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. Kierownikiem Robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane za zasadach przewidzianych w ustawie z 18 marca 2008 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( w formie oryginału).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę Kierownika Budowy i Kierownika Robót przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią zgoda Zamawiającego, akceptując nowego Kierownika Budowy i Kierownika Robót w przypadku gdy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę jeśli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), b) Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy i Kierownika Robót jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest wtedy zobowiązany zmienić Kierownika Robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w ustalonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany Kierownika Budowy i Kierownika Robót nowy kierownik musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 3. Dopuszczalna jest zmiana obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (jeśli w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych zamówieniem Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano). 4. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy z powodu zmiany w trakcie wykonywania umowy unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. 6. Dopuszczalna jest zmiana w sprawie podwykonawstwa: jeśli Wykonawca wyrazi potrzebę zawarcia umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą a nie deklarował powierzenia wykonania części zamówienia w swojej ofercie, a proponowana do podwykonawstwa część zamówienia nie została wyłączona z dopuszczalności podwykonawstwa. 7. Dopuszczalna jest zmiana w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych to znaczy nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie wybrana. 8. W przypadku zmian formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do umowy Aneksem. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.): zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy i zmiany danych teleadresowych. 10. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron. 11. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego zobowiązanie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www: http://psmpodwale.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, 50-449 Wrocław, ul. Podwale 68/69.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 68/69, Sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 182456 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
167660 - 2014 data 19.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, fax. 71 3560210.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 3.06.2014 Godzina: 11.30 Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 68/69, Sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 6.06.2014 Godzina: 11.30 Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 68/69, Sekretariat..


Numer ogłoszenia: 189056 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
167660 - 2014 data 19.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, fax. 71 3560210.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty rozbiórkowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, b) roboty murowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, nadproża stalowe, c) stropy - nad parterem, nad I piętrem, nad II piętrem, strop poziom 16,68 i 19.40, d) dach- konstrukcja dachu, pokrycie dachu papą na blasze trapezowej, pokrycie dachu blachą tytan cynk, pokrycie dachu papą na stropach, obróbki blacharskie, e) szyb windowy- roboty ziemne, izolacyjne, żelbetowe, f) klatka schodowa- roboty rozbiórkowe i ziemne, izolacyjne, żelbetowe, murowe, g) schody żelbetowe zewnętrzne- roboty rozbiórkowe i ziemne, izolacyjne, żelbetowe, h) izolacje- izolacje wewnętrzne i zewnętrzne, i) okładziny wewnętrzne, zabudowy i ścianki g-k, piwnica, parter, I piętro, II piętro, III i IV piętro, j) licowanie ścian, tynki, piwnica, parter, I piętro, II piętro, III i IV piętro, zewnętrzna klatka schodowa, k) stolarka i ślusarka- stolarka dachowa, okienna, ślusarka stalowa, l) instalacje elektryczne podtynkowe - demontaż instalacji elektrycznej, główna linia zasilająca RG, wewnętrzne linie zasilające tablice T -1 -T-9, TW, TK, rozdzielnice elektryczne, montaż instalacji elektrycznej - ułożenie przewodów dla oświetlenie, gniazd wtyczkowych, sieci komputerowi, CCTV, kontroli dostępu. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót) i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiar Robót to dokument informacyjny dla oszacowania kosztów wykonania zamówienia, które należy podać w Wycenionym Wykazie Cen. Wszelkie pominięcia w Przedmiarze Robót nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia, który jest szczegółowo opisany w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w STWiORB. Warunki gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszym zamówieniu. Wykonawca udziela gwarancji jakości: 1) na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy, 2) na zamontowane urządzenia i sprzęt objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy chyba, że gwarancja jakości producenta/sprzedawcy jest dłuższa, licząc od daty obioru końcowego. Ponadto wybrany Wykonawca: zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności, od ryzyka mogącego powstać w wyniku wykonywania niniejszej umowy (w tym w okresie gwarancji i rękojmi) takiego jak ryzyka utraty zdrowia lub śmierci osób trzecich oraz zniszczeń lub uszkodzeń mienia należącego do osób trzecich, które mogą się wydarzyć wskutek lub w następstwie wykonywania niniejszej umowy z limitem nie mniejszym niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty rozbiórkowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, b) roboty murowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, nadproża stalowe, c) stropy - nad parterem, nad I piętrem, nad II piętrem, strop poziom 16,68 i 19.40, d) dach- konstrukcja dachu, pokrycie dachu papą na blasze trapezowej, pokrycie dachu blachą tytan cynk, pokrycie dachu papą na stropach, obróbki blacharskie, e) szyb windowy- roboty ziemne, powłoki przeciwwilgociowe, roboty żelbetowe, f) klatka schodowa- roboty rozbiórkowe i ziemne, powłoki przeciwwilgociowe, roboty żelbetowe, roboty murowe, g) schody żelbetowe zewnętrzne- roboty rozbiórkowe i ziemne, powłoki przeciwwilgociowe, roboty żelbetowe, h) powłoki przeciwwilgociowe wewnętrzne i zewnętrzne, i) stolarka i ślusarka- stolarka dachowa, okienna, ślusarka stalowa. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót) i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiar Robót to dokument informacyjny dla oszacowania kosztów wykonania zamówienia, które należy podać w Wycenionym Wykazie Cen. Wszelkie pominięcia w Przedmiarze Robót nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia, który jest szczegółowo opisany w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w STWiORB. Warunki gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszym zamówieniu. Wykonawca udziela gwarancji jakości: 1) na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy, 2) na zamontowane urządzenia i sprzęt objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres 36 miesięcy chyba, że gwarancja jakości producenta/sprzedawcy jest dłuższa, licząc od daty obioru końcowego. Ponadto wybrany Wykonawca: zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności, od ryzyka mogącego powstać w wyniku wykonywania niniejszej umowy (w tym w okresie gwarancji i rękojmi) takiego jak ryzyka utraty zdrowia lub śmierci osób trzecich oraz zniszczeń lub uszkodzeń mienia należącego do osób trzecich, które mogą się wydarzyć wskutek lub w następstwie wykonywania niniejszej umowy z limitem nie mniejszym niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: - minimum dwa (2) zamówienia/kontrakty/zadania dotyczące kompleksowego remontu lub przebudowy obiektu o wartości robót minimum 2 mln zł brutto każdy i - minimum jeden (1) remont lub przebudowę (1) jednego obiektu w zwartej zabudowie* o min. powierzchni użytkowej 900 m2 i - minimum dwa (2) remonty lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków. *jako zwartą zabudowę Zamawiający rozumie, że zabudowa ta cechuje się bardzo bliskim położeniem budynków tworzących tę zabudowę, a wręcz dopasowaniem tych budynków do siebie w sensie przestrzennym, tworząc pierzeję z budynków przystających do siebie bezpośrednio ścianami bocznymi lub tylnymi (w szczególnych przypadkach tworząc tzw. zabudowę plombową).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: - minimum dwa (2) zamówienia/kontrakty/zadania dotyczące kompleksowego remontu lub przebudowy obiektu o wartości robót minimum 2 mln zł brutto każdy i - minimum jeden (1) remont lub przebudowę (1) jednego obiektu w zwartej zabudowie* o min. powierzchni użytkowej 900 m2 i - minimum dwa (2) remonty lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków. *jako zwartą zabudowę Zamawiający rozumie, że zabudowa ta cechuje się bardzo bliskim położeniem budynków tworzących tę zabudowę, a wręcz dopasowaniem tych budynków do siebie w sensie przestrzennym, tworząc pierzeję z budynków przystających do siebie bezpośrednio ścianami bocznymi lub tylnymi (w szczególnych przypadkach tworząc tzw. zabudowę plombową).

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.IV.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: c.1dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. Kierownikiem Budowy będącym jednocześnie Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik Budowy musi także posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i w tym okresie pełnić funkcję kierownika budowy na minimum (2) dwóch inwestycjach przy realizacji obiektów kubaturowych wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, c.2 dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. Kierownikiem Robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane za zasadach przewidzianych w ustawie z 18 marca 2008 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: c.1dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. Kierownikiem Budowy będącym jednocześnie Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik Budowy musi także posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i w tym okresie pełnić funkcję kierownika budowy na minimum (2) dwóch inwestycjach przy realizacji obiektów kubaturowych wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane za zasadach przewidzianych w ustawie z 18 marca 2008 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.3..

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę Kierownika Budowy i Kierownika Robót przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią zgoda Zamawiającego, akceptując nowego Kierownika Budowy i Kierownika Robót w przypadku gdy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę jeśli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), b) Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy i Kierownika Robót jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest wtedy zobowiązany zmienić Kierownika Robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w ustalonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany Kierownika Budowy i Kierownika Robót nowy kierownik musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 3. Dopuszczalna jest zmiana obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (jeśli w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych zamówieniem Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano). 4. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy z powodu zmiany w trakcie wykonywania umowy unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. 6. Dopuszczalna jest zmiana w sprawie podwykonawstwa: jeśli Wykonawca wyrazi potrzebę zawarcia umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą a nie deklarował powierzenia wykonania części zamówienia w swojej ofercie, a proponowana do podwykonawstwa część zamówienia nie została wyłączona z dopuszczalności podwykonawstwa. 7. Dopuszczalna jest zmiana w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych to znaczy nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie wybrana. 8. W przypadku zmian formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do umowy Aneksem. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.): zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy i zmiany danych teleadresowych. 10. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron. 11. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego zobowiązanie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgoda Zamawiającego, akceptując nowego Kierownika Budowy w przypadku gdy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę jeśli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), b) Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest wtedy zobowiązany zmienić Kierownika Budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w ustalonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany Kierownika Budowy nowy kierownik musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 3. Dopuszczalna jest zmiana obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (jeśli w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych zamówieniem Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano). 4. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy z powodu zmiany w trakcie wykonywania umowy unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. 6. Dopuszczalna jest zmiana w sprawie podwykonawstwa: jeśli Wykonawca wyrazi potrzebę zawarcia umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą a nie deklarował powierzenia wykonania części zamówienia w swojej ofercie, a proponowana do podwykonawstwa część zamówienia nie została wyłączona z dopuszczalności podwykonawstwa. 7. Dopuszczalna jest zmiana w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych to znaczy nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie wybrana. 8. W przypadku zmian formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do umowy Aneksem. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.): zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy i zmiany danych teleadresowych. 10. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron. 11. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego zobowiązanie.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 68/69, Sekretariat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 68/69, Sekretariat.


Wrocław: Wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69


Numer ogłoszenia: 234952 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 167660 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty rozbiórkowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, b) roboty murowe - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze, dach, nadproża stalowe, c) stropy - nad parterem, nad I piętrem, nad II piętrem, strop poziom 16,68 i 19.40, d) dach- konstrukcja dachu, pokrycie dachu papą na blasze trapezowej, pokrycie dachu blachą tytan cynk, pokrycie dachu papą na stropach, obróbki blacharskie, e) szyb windowy- roboty ziemne, izolacyjne, żelbetowe, f) klatka schodowa- roboty rozbiórkowe i ziemne, izolacyjne, żelbetowe, murowe, g) schody żelbetowe zewnętrzne- roboty rozbiórkowe i ziemne, izolacyjne, żelbetowe, h) izolacje- izolacje wewnętrzne i zewnętrzne, i) okładziny wewnętrzne, zabudowy i ścianki g-k, piwnica, parter, I piętro, II piętro, III i IV piętro, j) licowanie ścian, tynki, piwnica, parter, I piętro, II piętro, III i IV piętro, zewnętrzna klatka schodowa, k) stolarka i ślusarka- stolarka dachowa, okienna, ślusarka stalowa, l) instalacje elektryczne podtynkowe - demontaż instalacji elektrycznej, główna linia zasilająca RG, wewnętrzne linie zasilające tablice T -1 -T-9, TW, TK, rozdzielnice elektryczne, montaż instalacji elektrycznej - ułożenie przewodów dla oświetlenie, gniazd wtyczkowych, sieci komputerowi, CCTV, kontroli dostępu. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót) i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.11.10.00-8, 45.22.30.00-6, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, {Dane ukryte}, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1683200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1980460,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  1980460,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2208241,48


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16766020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 196 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: psmpodwale.pl/
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, 50-449 Wrocław, ul. Podwale 68/69
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie przebudowy, modernizacji i remontu budynku dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 69 Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ząbkowice Śląskie
2014-07-14 1 980 460,00