Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R., (UMOWA Z DNIA 04.11.2015 R. NR WD/P/150910/1/1).


Numer ogłoszenia: 168169 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R., (UMOWA Z DNIA 04.11.2015 R. NR WD/P/150910/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5 - 10 cm wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Remont będzie prowadzony na wyznaczonych odcinkach drogi wojewódzkiej Nr 934 na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.09.2015 r. pod nr 255510-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. Znaczna część nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 934 w m. Chełm Śląski oraz Imielin przedstawia znaczne zużycie eksploatacyjne. Jezdnia charakteryzuje się bardzo dużą liczbą spękań, deformacji oraz łat (roboty związane z miejscowym uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilku lat). Pojawiające się często wykruszenia w nawierzchni mogą powodować powstawanie drgań oraz dużego hałasu wywoływanego przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. W związku z powyższym wykonanie remontu cząstkowego jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Odcinki drogi wojewódzkiej nr 934 przeznaczone do remontu cząstkowego - to: - w m. Imielin odcinek od skrzyżowania DW934 z ul. Dobrą do nawierzchni we względnie dobrym stanie w rejonie sklepu Biedronka (ok. 200 m przed sklepem). - w m. Chełm Śląski zaczyna się ok. 100m przed skrzyżowaniem DW934 z ul. Skalną do skrzyżowanie DW934 z DW780 (ok. 300m przed skrzyżowaniem). Odcinki zostały wyznaczone z uwzględnieniem najgorszego stany nawierzchni, tak aby początek i koniec odcinka łączył się z nawierzchnią w stanie dobrym. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji deformacji, spękań, nierówności itp. na całym w/w obszarze. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drogach oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy uszkodzonej nawierzchni polegać będzie na rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm (17 100,0 m2) wraz z odtworzeniem oznakowania pozimowego (635,0 m2) w technologii cienkowarstwowego. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 810 050,00 zł (netto) co stanowi 46,96% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R., (UMOWA Z DNIA 04.11.2015 R. NR WD/P/150910/1/1).


Numer ogłoszenia: 173949 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 168169 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R., (UMOWA Z DNIA 04.11.2015 R. NR WD/P/150910/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5 - 10 cm wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Remont będzie prowadzony na wyznaczonych odcinkach drogi wojewódzkiej Nr 934 na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 810050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  996361,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  996361,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  996361,50


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.09.2015 r. pod nr 255510-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. Znaczna część nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 934 w m. Chełm Śląski oraz Imielin przedstawia znaczne zużycie eksploatacyjne. Jezdnia charakteryzuje się bardzo dużą liczbą spękań, deformacji oraz łat (roboty związane z miejscowym uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilku lat). Pojawiające się często wykruszenia w nawierzchni mogą powodować powstawanie drgań oraz dużego hałasu wywoływanego przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. W związku z powyższym wykonanie remontu cząstkowego jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Odcinki drogi wojewódzkiej nr 934 przeznaczone do remontu cząstkowego - to: - w m. Imielin odcinek od skrzyżowania DW934 z ul. Dobrą do nawierzchni we względnie dobrym stanie w rejonie sklepu Biedronka (ok. 200 m przed sklepem). - w m. Chełm Śląski zaczyna się ok. 100m przed skrzyżowaniem DW934 z ul. Skalną do skrzyżowanie DW934 z DW780 (ok. 300m przed skrzyżowaniem). Odcinki zostały wyznaczone z uwzględnieniem najgorszego stany nawierzchni, tak aby początek i koniec odcinka łączył się z nawierzchnią w stanie dobrym. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji deformacji, spękań, nierówności itp. na całym w/w obszarze. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drogach oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy uszkodzonej nawierzchni polegać będzie na rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm (17 100,0 m2) wraz z odtworzeniem oznakowania pozimowego (635,0 m2) w technologii cienkowarstwowego. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 810 050,00 zł (netto) co stanowi 46,96% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16816920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2015-11-26 996 361,00