Kozienice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe.


Numer ogłoszenia: 168173 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 48 6142403, 6146084, faks 48 6142403.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.kgkkozienice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. 2. Zakres praw i obowiązków inspektora nadzoru określony jest w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) i obejmuje w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, SIWZ, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac wynikających z umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych; b) współpraca z kierownikiem budowy, geodetą i autorem projektu; c) sprawdzanie jakości wykonanych robót, kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem i z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem; d) sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót; e) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy; f) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisami do Dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń; g) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływałaby zagrożenia bądź powodowałaby niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; h) kontrola jakości i terminowości wykonania i finansowego zaangażowania robót; i) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót; j) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do niego pytań i zastrzeżeń do projektu; k) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji; l) bieżące reprezentowanie Zamawiającego w tym na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową i dokumentacją projektową; m) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w tym m.in. kosztorysów powykonawczych i powykonawczej dokumentacji geodezyjnej; n) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej; o) skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. p) sprawdzanie finansowego zaangażowania robót wraz z kosztorysami powykonawczymi. 3. Szczegółowy zakres i opis inwestycji robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu do złożenia oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na konto Zamawiającego w banku: Bank BPH S.A. 04 1060 0076 0000 3310 0019 9206 z dopiskiem WADIUM - NADZÓR MOZOLICE MAŁE. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. a także w przypadku gdy Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym nadzorem inwestorskim (lub kierowanie budową) co najmniej jednej roboty budowlanej obejmujących budo-wę/modernizację sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej o wartości brutto roboty budo-walnej nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Opis sposobu dokonywania oceny powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu wykonanych głównych usług - nadzorów inwestorskich (lub kierowanie budową) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: a) poświadczenia, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub przedstawi in-formację o podstawie do dysponowania) inspektorami nadzoru, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadającymi co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie wskazanej specjalności, aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie następujących dokumentów: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty sporządzonej w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a) dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ, b) dowód wniesienia wadium, c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o art. 23 ustawy (oferta wspólna), d) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności - 2


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiany terminu realizacji, zakresu przedmiotu umowy mogą powodować następujące przyczyny: I.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) Klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2002r. Nr 62, poz. 558) b) Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), c) Niewypały i niewybuchy; d) Wykopaliska archeologiczne; e) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); f) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne, itp.), I.2 Przedłużanie się procedury przetargowej tj. w sytuacji wystąpienia procedury odwoławczej, bądź w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawców o przedłużenie terminu ważności ofert zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy. II. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) Wstrzymanie robot przez Zamawiającego; b) Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót. III. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) zmiana stawki podatku VAT. IV. Zmiana inspektora nadzoru. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę tylko wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych dla realizacji niniejszej umowy. V. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kgkkozienice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 - biuro podawcze.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kozienice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe.


Numer ogłoszenia: 187225 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 168173 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 48 6142403, 6146084, faks 48 6142403.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. 2. Zakres praw i obowiązków inspektora nadzoru określony jest w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) i obejmuje w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, SIWZ, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac wynikających z umowy z wybranym wyko-nawcą robót budowlanych; b) współpraca z kierownikiem budowy, geodetą i autorem projektu; c) sprawdzanie jakości wykonanych robót, kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem i z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem; d) sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót; e) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy; f) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisami do Dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń; g) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływałaby zagrożenia bądź powodowałaby niedopuszczalną niezgodność z projek-tem lub pozwoleniem na budowę; h) kontrola jakości i terminowości wykonania i finansowego zaangażowania robót; i) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót; j) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do niego pytań i zastrzeżeń do projektu; k) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną po-prawność realizowanej inwestycji; l) bieżące reprezentowanie Zamawiającego w tym na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową i dokumentacją projektową; m) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w tym m.in. kosztorysów po-wykonawczych i powykonawczej dokumentacji geodezyjnej; n) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej; o) skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. p) sprawdzanie finansowego zaangażowania robót wraz z kosztorysami powykonawczymi. 3. Szczegółowy zakres i opis inwestycji robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. Maciej Okrój, {Dane ukryte}, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43067,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6519,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6519,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94710,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: biuro@kgkkozienice.pl
tel: (48)6142403
fax: (48)6142403
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16817320150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 341 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: www.kgkkozienice.pl
Informacja dostępna pod: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. P.P.U.H. Maciej Okrój
Radom
2015-12-21 6 519,00