Góra Kalwaria: Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2016r.


Numer ogłoszenia: 16832 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2016r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, zwierząt które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a także chorych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pozostawionych bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały z terenu Gminy Góra Kalwaria na polecenie Straży Miejskiej, a w dni świąteczne i w godzinach nocnych od Policji do schroniska dla zwierząt, w szczególności: a) wyłapywanie zwierząt przy pomocy urządzeń i środków, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia, b) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas wyłapywania i transportu zwierząt, c) przewożenia bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi do ich transportu, d) wykonywanie czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) bezpośrednio po wyłapaniu zwierząt bezdomnych zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt w znaczeniu przepisu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 3) objęcie zwierząt w schronisku opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią dla rasy, płci, wieku i kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, zapewnienia możliwości wybiegu/spaceru; 4) bezpośrednio po przyjęciu zwierzęcia do schroniska dla zwierząt należy podjąć działania zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia i skontaktowania się z nim, a w szczególności sprawdzić, czy zwierzę jest oznakowane: mikrochipem - numer chipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych, tatuażem - numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów, w celu podjęcia próby odnalezienia właściciela i skontaktowania się z nim. Jeśli zaś próba kontaktu, w zależności od posiadanych danych kontaktowych (np. dwukrotne wysłanie listu poleconego, kilkukrotna próba dodzwonienia się lub niedotrzymania odpowiedzi na co najmniej dwie wiadomości wysłane drogą elekroniczną w odstępie trzech tygodni) nie odniesie skutku, zwierzę należy potraktować jako bezdomne; 5) wykonanie w schronisku dla zwierząt podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich, w tym: zwalczanie pasożytów, szczepienia obowiązkowe: przeciwko wściekliźnie; 6) wykonanie w schronisku dla zwierząt obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, w stosunku do zwierząt bezdomnych po upływie 14 dni od stwierdzenia, że zwierzę jest bezdomne (tj. po 14 dniach przyjęcia zwierzęcia do schroniska); 7) w schronisku dla zwierząt podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do ogólnostostępnej krajowej bazy danych (np. Safe-Animal), prowadzenie bazy danych; 8) zapewnienie w schronisku dla zwierząt całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Góra Kalwaria w przpadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) zostały w inny sposób okaleczone, c) pogryzły ludzi, w takim przypadku muszą być odłowione, przetrzymane oraz muszą przejść kwarantanę ( badanie w kierunku wścieklizny), 9) w schronisku dla zwierząt przetrzymywanie zwierząt agresywnych oddzielonych od zwierząt nieprzejawiających takich cech; 10) leczenie w schronisku dla zwierząt przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w tym leczenie zwierząt z wypadków; 11) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 12) eutanazję odłowionych zwierząt, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt oraz przekazanie ich zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony na koszt Wykonawcy; 13) w schronisku dla zwierząt usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny; 14) schronisko musi posiadać stronę internetową; 15) przekazanie zwierząt ze schroniska dla zwierząt (po odbyciu kwarantanny, wykonaniu szczepień profilaktycznych oraz zabiegu sterylizacji/kastracji) do adopcji - osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im opiekę i ochronę oraz należyte warunki bytowe uwzględniające potrzeby zwierzęcia (umowa adopcyjna); 16) prowadzenie dokumentacji osób, które stały się posiadaczami zwierząt (przez adopcję) i przekazywanie jej Zamawiającemu- umowy adopcyjne; 17) przyjmowanie przez schronisko zwierząt odebranych w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 18) w przypadku pogryzienia obserwacja w schronisku dla zwierząt psa do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych; 19) zapewnienia całodobowego nadzoru schroniska; 20) zapewnienie w schronisku dla zwierząt dożywotniego pobytu przyjętych zwierząt; 21) prowadzenie dokładnej ewidencji wykazu zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt tj.: a) wykaz podmiotu zgłaszającego konieczność odłowu, opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć , maść i oznakowanie, b) datę przyjęcia, dokumentacja fotograficzna zwierzęcia umożliwiające jego identyfikację, numer mikrochipu, c ) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej, dane dotyczące kwarantanny, d) okres przetrzymywania zwierzęcia, datę opuszczenia oraz imię i nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę pod opieką, e) datę śmierci z podaniem przyczyny. Dane te przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy; 22) zwierzęta, które zostały przyjęte do schroniska dla zwierząt , należy sfotografować, a zdjęcia wraz ze wskazaniem, gdzie i kiedy zwierzę zostało znalezione, opublikować na stronie internetowej Wykonawcy niezwłocznie po przyjęciu zwierzęcia, 23) przekazywanie powyższej informacji wraz z dokumentacją zdjęciową Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu w formie protokółu przyjętego przez Zamawiającego oraz elektronicznie w postaci bazy danych zawierających historię pobytu i leczenia zwierząt; 24) w schronisku dla zwierząt sterylizację / kastrację wolno żyjących kotów z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu; 25) w schronisku dla zwierząt sterylizację / kastrację bezdomnych psów wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do bazy danych z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu, 26) współpraca z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania bezdomności na terenie Gminy Góra Kalwaria. 2. Lokalizacja schroniska dla zwierząt nie może znajdować się dalej, niż w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający w czasie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w schronisku kontroli minimum 1 raz na kwartał. 4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobowy kontakt telefoniczny, podając conajmniej dwa numeru telefonu, adres e-mail. 5. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie co najmniej 2 osób do kontaktu ze strony Wykonawcy za bieżące kontakty z Zamawiającym w związku ze świadczeniem usługi w ramach Zamówienia. 6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską w Górze Kalwarii, a w dni świąteczne i w godzinach nocnych od Policji, a) w przypadku zgłoszeń dotyczących psów agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt rannych w wyniku wypadku w terminie do 2 godzin od zgłoszenia, b) w pozostałych przypadkach do 12 godzin od zgłoszenia. Zamawiający przewiduje: 1) wyłapywnie i transport bezdomnych psów - około 75 sztuk; 2) zapewnienie bezdomnym psom w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu znalezienia właściciela - około 75 sztuk; 3) wyłapywanie i transport bezdomnych kotów - około 10 sztuk; 4) zapewnienie bezdomnym kotom w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu przekazania do adopcji - około 10 sztuk; 5) usypianie w schronisku dla zwierząt ślepych miotów bezdomnych psów z dojazdem - około 10 sztuk; 6) usypianie w schronisku dla zwierząt ślepych miotów bezdomnych kotów z dojazdem - około 10 sztuk; 7) usypianiew schronisku dla zwierząt zwierzęcia dorosłego nieuleczalnie chorego wraz z utylizacją zwłok - około 5 sztuk; 8) sterylizacja w schronisku dla zwierząt wolnożyjącego kota (samicy) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 9) kastracja w schronisku dla zwierząt wolnożyjącego kota (samca) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 10) sterylizacja w schronisku dla zwierząt bezdomnej suki z transportem/bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu- około 10 sztuk; 11) kastracja w schronisku dla zwierząt bezdomnego psa z transportem/ bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu-- około 5 sztuk; 12) wyłapywanie, transport innych zwierząt - około 2 sztuk; 13) zapewnienie w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej innym zwierzętom - około 2 sztuk. Przewidywane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zezwolenie Wójta/Burmistrza Gminy/Miasta na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (na terenie, której prowadzone jest schronisko). 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 3. Zezwolenie związane z transportem zwierząt, w tym decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu środka transportu do przewożenia zwierząt. 4. Zaświadczenie o działalności gospodarczej. 5 Umowę z punktem odbioru martwych zwierząt w celu utylizacji, gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym zakresie. 6. Umowa z Lekarzem Weterynarii zawarta w celu zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej, jeśli Wykonawca prowadzący schronisko dla zwierząt nie jest lekarzem weterynarii. 7. Umowę ze schroniskiem, z której w sposób nie budzący wątpliwości wynika zapewnienie bezdomnym zwiezrzętom opieki zgodnej z przepisami prawa na przekazywanie wyłapanych zwierząt w przypadku, gdy oferent sam nie prowadzi schroniska.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna że wykonawca wykonał lub wykonuje usługę polegająca na odławianiu, przygotowaniu do adopcji bezdomnych zwierząt za kwotę min. 100.000 zł,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania czynności i zabiegów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas wyłapywania - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3) terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 5) wydłużenia terminu gwarancji, 6) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 10 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 20836 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
16832 - 2016 data 25.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna że wykonawca wykonał lub wykonuje usługę polegająca na odławianiu, przygotowaniu do adopcji bezdomnych zwierząt za kwotę min. 100.000 zł,.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..


Góra Kalwaria: Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2016r.


Numer ogłoszenia: 75148 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 16832 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2016r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, zwierząt które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a także chorych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pozostawionych bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały z terenu Gminy Góra Kalwaria na polecenie Straży Miejskiej, a w dni świąteczne i w godzinach nocnych od Policji do schroniska dla zwierząt, w szczególności: a) wyłapywanie zwierząt przy pomocy urządzeń i środków, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia, b) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas wyłapywania i transportu zwierząt, c) przewożenia bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi do ich transportu, d) wykonywanie czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) bezpośrednio po wyłapaniu zwierząt bezdomnych zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt w znaczeniu przepisu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 3) objęcie zwierząt w schronisku opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią dla rasy, płci, wieku i kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, zapewnienia możliwości wybiegu/spaceru; 4) bezpośrednio po przyjęciu zwierzęcia do schroniska dla zwierząt należy podjąć działania zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia i skontaktowania się z nim, a w szczególności sprawdzić, czy zwierzę jest oznakowane: mikrochipem - numer chipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych, tatuażem - numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów, w celu podjęcia próby odnalezienia właściciela i skontaktowania się z nim. Jeśli zaś próba kontaktu, w zależności od posiadanych danych kontaktowych (np. dwukrotne wysłanie listu poleconego, kilkukrotna próba dodzwonienia się lub niedotrzymania odpowiedzi na co najmniej dwie wiadomości wysłane drogą elekroniczną w odstępie trzech tygodni) nie odniesie skutku, zwierzę należy potraktować jako bezdomne; 5) wykonanie w schronisku dla zwierząt podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich, w tym: zwalczanie pasożytów, szczepienia obowiązkowe: przeciwko wściekliźnie; 6) wykonanie w schronisku dla zwierząt obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, w stosunku do zwierząt bezdomnych po upływie 14 dni od stwierdzenia, że zwierzę jest bezdomne (tj. po 14 dniach przyjęcia zwierzęcia do schroniska); 7) w schronisku dla zwierząt podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do ogólnostostępnej krajowej bazy danych (np. Safe-Animal), prowadzenie bazy danych; 8) zapewnienie w schronisku dla zwierząt całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Góra Kalwaria w przpadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) zostały w inny sposób okaleczone, c) pogryzły ludzi, w takim przypadku muszą być odłowione, przetrzymane oraz muszą przejść kwarantanę ( badanie w kierunku wścieklizny), 9) w schronisku dla zwierząt przetrzymywanie zwierząt agresywnych oddzielonych od zwierząt nieprzejawiających takich cech; 10) leczenie w schronisku dla zwierząt przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w tym leczenie zwierząt z wypadków; 11) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 12) eutanazję odłowionych zwierząt, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt oraz przekazanie ich zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony na koszt Wykonawcy; 13) w schronisku dla zwierząt usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny; 14) schronisko musi posiadać stronę internetową; 15) przekazanie zwierząt ze schroniska dla zwierząt (po odbyciu kwarantanny, wykonaniu szczepień profilaktycznych oraz zabiegu sterylizacji/kastracji) do adopcji - osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im opiekę i ochronę oraz należyte warunki bytowe uwzględniające potrzeby zwierzęcia (umowa adopcyjna); 16) prowadzenie dokumentacji osób, które stały się posiadaczami zwierząt (przez adopcję) i przekazywanie jej Zamawiającemu- umowy adopcyjne; 17) przyjmowanie przez schronisko zwierząt odebranych w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 18) w przypadku pogryzienia obserwacja w schronisku dla zwierząt psa do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych; 19) zapewnienia całodobowego nadzoru schroniska; 20) zapewnienie w schronisku dla zwierząt dożywotniego pobytu przyjętych zwierząt; 21) prowadzenie dokładnej ewidencji wykazu zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt tj.: a) wykaz podmiotu zgłaszającego konieczność odłowu, opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć , maść i oznakowanie, b) datę przyjęcia, dokumentacja fotograficzna zwierzęcia umożliwiające jego identyfikację, numer mikrochipu, c ) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej, dane dotyczące kwarantanny, d) okres przetrzymywania zwierzęcia, datę opuszczenia oraz imię i nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę pod opieką, e) datę śmierci z podaniem przyczyny. Dane te przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy; 22) zwierzęta, które zostały przyjęte do schroniska dla zwierząt , należy sfotografować, a zdjęcia wraz ze wskazaniem, gdzie i kiedy zwierzę zostało znalezione, opublikować na stronie internetowej Wykonawcy niezwłocznie po przyjęciu zwierzęcia, 23) przekazywanie powyższej informacji wraz z dokumentacją zdjęciową Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu w formie protokółu przyjętego przez Zamawiającego oraz elektronicznie w postaci bazy danych zawierających historię pobytu i leczenia zwierząt; 24) w schronisku dla zwierząt sterylizację / kastrację wolno żyjących kotów z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu; 25) w schronisku dla zwierząt sterylizację / kastrację bezdomnych psów wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do bazy danych z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu, 26) współpraca z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania bezdomności na terenie Gminy Góra Kalwaria. 2. Lokalizacja schroniska dla zwierząt nie może znajdować się dalej, niż w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający w czasie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w schronisku kontroli minimum 1 raz na kwartał. 4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobowy kontakt telefoniczny, podając conajmniej dwa numeru telefonu, adres e-mail. 5. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie co najmniej 2 osób do kontaktu ze strony Wykonawcy za bieżące kontakty z Zamawiającym w związku ze świadczeniem usługi w ramach Zamówienia. 6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską w Górze Kalwarii, a w dni świąteczne i w godzinach nocnych od Policji, a) w przypadku zgłoszeń dotyczących psów agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt rannych w wyniku wypadku w terminie do 2 godzin od zgłoszenia, b) w pozostałych przypadkach do 12 godzin od zgłoszenia. Zamawiający przewiduje: 1) wyłapywnie i transport bezdomnych psów - około 75 sztuk; 2) zapewnienie bezdomnym psom w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu znalezienia właściciela - około 75 sztuk; 3) wyłapywanie i transport bezdomnych kotów - około 10 sztuk; 4) zapewnienie bezdomnym kotom w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu przekazania do adopcji - około 10 sztuk; 5) usypianie w schronisku dla zwierząt ślepych miotów bezdomnych psów z dojazdem - około 10 sztuk; 6) usypianie w schronisku dla zwierząt ślepych miotów bezdomnych kotów z dojazdem - około 10 sztuk; 7) usypianiew schronisku dla zwierząt zwierzęcia dorosłego nieuleczalnie chorego wraz z utylizacją zwłok - około 5 sztuk; 8) sterylizacja w schronisku dla zwierząt wolnożyjącego kota (samicy) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 9) kastracja w schronisku dla zwierząt wolnożyjącego kota (samca) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 10) sterylizacja w schronisku dla zwierząt bezdomnej suki z transportem/bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu- około 10 sztuk; 11) kastracja w schronisku dla zwierząt bezdomnego psa z transportem/ bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu-- około 5 sztuk; 12) wyłapywanie, transport innych zwierząt - około 2 sztuk; 13) zapewnienie w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej innym zwierzętom - około 2 sztuk. Przewidywane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Schronisko dla zwierząt HAPPY DOG Marian Drewnik, {Dane ukryte}, 08-460 Sobolew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 195121,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  160000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  160000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  160000,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-02-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1683220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-01-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 333 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 10 dni
Kody CPV
85200000-1 Usługi weterynaryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2016r. Schronisko dla zwierząt HAPPY DOG Marian Drewnik
Sobolew
2016-04-01 160 000,00