Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 168780-2011
PD Data publikacji 28/05/2011
OJ Dz.U. S 103
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/05/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 07/07/2011
DT Termin 07/07/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl

28/05/2011    S103    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2011/S 103-168780

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Anna Piszczek
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126379000-245
E-mail: a.piszczek@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Anna Noceń
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: a.nocen@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: www.zdw.krakow.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa
Inne Zarządzanie drogami wojewódzkimi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
„Obwodnica Wojnicza” – Zadanie II - część południowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych droga wojewódzka 975, województwo małopolskie, powiat Tarnów, gmina Wojnicz.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
„Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4 do skrzyżowania z DW 975 w okolicy Wielkiej Wsi” długość odcinka ok. 4,715 km.
1) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum: Lider: Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Milkulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4 o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza”- zadanie II - część południowa w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.
Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym.
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:
a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);
b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
d) roboty ziemne;
e) przebudowa skrzyżowań;
f) budowa obiektu mostowego;
g) budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy;
h) budowa pobocza wzdłuż obwodnicy;
i) budowa chodników;
j) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników;
k) budowa przepustów drogowych;
l) budowa konstrukcji nawierzchni i pobocza na drogach gminnych i serwisowych;
m) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;
n) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
o) stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
p) w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych;
q) roboty wykończeniowe i porządkowe;
r) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
s) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
t) budowa ekranów akustycznych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 71248000, 71322300, 45221111

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 35 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Składając ofetrę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 200 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – zgodnie z zapisami w cz. III.2.3;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami w cz. III.2.3;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane w części III 2.1) I.2 dokumenty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach których oświadczeniach.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,
1.2 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów,
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt 1.5 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji;
1.6 pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b;
1.7 jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (pkt II 1.4) SIWZ) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w pkt III 1.5, dotyczącej tych podmiotów;
2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Uwaga. oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1),
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7 jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt od 2.1 do 2.6;
4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt 2.2-2.4 i ppkt 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;
5. dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit.a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
7. wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
8. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt 2.1 pkt I. 2 oraz cz. III pkt III. 2.1 pkt II. 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;
9. w przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1;
10. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub odpowiadającej tej klasie, albo wyższej, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje kandydatem na stanowisko kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub lub odpowiadającej tej klasie, albo wyższej.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-51/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 7.7.2011
Dokumenty odpłatne
podać cenę 1 951,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówka w kasie Zamawiającego, przelewem za pobraniempocztowym (w tym przypadku zostanie naliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.7.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.7.2011

Miejsce

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Planowane jest zgłoszenie zadania do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu MRPO w dokumentach budowy.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26.5.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 171005-2011
PD Data publikacji 01/06/2011
OJ Dz.U. S 105
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 30/05/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 07/07/2011
DT Termin 07/07/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21

01/06/2011    S105    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2011/S 105-171005

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.5.2011, 2011/S 103-168780)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71248000, 71322300, 45221111

Roboty drogowe.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Usługi projektowania mostów.

Zamiast: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 7.7.2011.

Powinno być: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 7.7.2011 (10:00).


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 197122-2011
PD Data publikacji 25/06/2011
OJ Dz.U. S 120
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 22/06/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/08/2011
DT Termin 01/08/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21

25/06/2011    S120    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2011/S 120-197122

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.5.2011, 2011/S 103-168780)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71248000, 71322300, 45221111

Roboty drogowe.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Usługi projektowania mostów.

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 7.7.2011.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 7.7.2011 - 09:30.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 7.7.2011 - 10:00.

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 1.8.2011.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1.8.2011 - 09:30.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 1.8.2011 - 10:00.


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 209819-2011
PD Data publikacji 06/07/2011
OJ Dz.U. S 127
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 01/07/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/08/2011
DT Termin 01/08/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21

06/07/2011    S127    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2011/S 127-209819

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.5.2011, 2011/S 103-168780)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71248000, 71322300, 45221111

Roboty drogowe.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Usługi projektowania mostów.

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

„Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4 do skrzyżowania z DW 975 w okolicy Wielkiej Wsi” długość odcinka ok. 4,715 km.

1) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum: Lider: Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Milkulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4 o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza”- zadanie II - część południowa w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym.

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

d) Roboty ziemne;

e) Przebudowa skrzyżowań;

f) Budowa obiektu mostowego;

g) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy;

h) Budowa pobocza wzdłuż obwodnicy;

i) Budowa chodników;

j) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników;

k) Budowa przepustów drogowych;

l) Budowa konstrukcji nawierzchni i pobocza na drogach gminnych i serwisowych;

m) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

n) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

o) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

p) W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych;

q) Roboty wykończeniowe i porządkowe;

r) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

s) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

t) Budowa ekranów akustycznych.

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

„Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4 do skrzyżowania z DW 975 w okolicy Wielkiej Wsi” długość odcinka ok. 4,715 km.

1) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.5.2008 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum: Lider: Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Milkulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4 o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza”- zadanie II -część południowa w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym.

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

d) Roboty ziemne;

e) Przebudowa skrzyżowań;

f) Budowa obiektu mostowego;

g) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy;

h) Budowa pobocza wzdłuż obwodnicy;

i) Budowa chodników;

j) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników;

k) Budowa przepustów drogowych;

l) Budowa konstrukcji nawierzchni i pobocza na drogach gminnych i serwisowych;

m) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

n) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

o) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

p) W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych;

q) Roboty wykończeniowe i porządkowe;

r) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

s) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

t) Budowa ekranów akustycznych;

u) Przejście podziemne pieszo-rowerowe w/c ul. Tarnowskiej.


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 218287-2011
PD Data publikacji 13/07/2011
OJ Dz.U. S 132
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 08/07/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/08/2011
DT Termin 01/08/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21

13/07/2011    S132    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2011/S 132-218287

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.5.2011, 2011/S 103-168780)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71248000, 71322300, 45221111

Roboty drogowe.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Usługi projektowania mostów.

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

„Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4 do skrzyżowania z DW 975 w okolicy Wielkiej Wsi” długość odcinka ok. 4,715 km.

1) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum: Lider: Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Milkulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4 o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza”- zadanie II - część południowa w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym.

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

d) roboty ziemne;

e) przebudowa skrzyżowań;

f) budowa obiektu mostowego;

g) budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy;

h) budowa pobocza wzdłuż obwodnicy;

i) budowa chodników;

j) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników;

k) budowa przepustów drogowych;

l) budowa konstrukcji nawierzchni i pobocza na drogach gminnych i serwisowych;

m) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

n) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

o) stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

p) w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych;

q) roboty wykończeniowe i porządkowe;

r) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

s) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

t) budowa ekranów akustycznych;

u) przejście podziemne pieszo-rowerowe w/c ul. Tarnowskiej.

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

„Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4 do skrzyżowania z DW 975 w okolicy Wielkiej Wsi” długość odcinka ok. 4,715 km.

1) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum: Lider: Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Milkulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „WANTA Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” (dalej zwanym Jednostką Projektową) wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4 o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza”- zadanie II -część południowa w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

Ponadto, wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania zatoki do ważenia pojazdów na projektowanej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 – Zadanie 2.

Zamawiający wskazuje następujące możliwe lokalizacje zatoki do ważenia pojazdów: między istniejącym węzłem drogi krajowej DK4 a projektowanym mostem nad potokiem Więckówka, między km około 4+000 a km 4+700, w rejonie km 6+500;

Zatokę do ważenia pojazdów należy zaprojektować w lokalizacji nie wymagającej zmiany decyzji środowiskowej. W związku z projektem zatoki w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy wykonać dodatkowe podziały działek.

Powyższą zatokę należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 nr 188 poz. 1345 z 25.09.2007r) oraz wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego stanowiącym załącznik do PFU.

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

d) roboty ziemne;

e) przebudowa skrzyżowań;

f) budowa obiektu mostowego;

g) budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy;

h) budowa pobocza wzdłuż obwodnicy;

i) budowa chodników;

j) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników;

k) budowa przepustów drogowych;

l) budowa konstrukcji nawierzchni i pobocza na drogach gminnych i serwisowych;

m) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

n) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

o) stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

p) w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych;

q) roboty wykończeniowe i porządkowe;

r) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

s) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

t) budowa ekranów akustycznych;

u) przejście podziemne pieszo-rowerowe w/c ul. Tarnowskiej.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 326594-2011
PD Data publikacji 19/10/2011
OJ Dz.U. S 201
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/10/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/10/2011    S201    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty drogowe

2011/S 201-326594

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Obwodnica Wojnicza” – zadanie II - część południowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opis przedmiotu zamówienia:
„Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 od włączenia w istniejącą łącznicę węzła drogowego na skrzyżowaniu z DK4 do skrzyżowania z DW 975 w okolicy Wielkiej Wsi” długość odcinka ok. 4,715 km.
1) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.5.2008 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum: Lider: Stanisław Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybyłowicz zam. Al.Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków, Andrzej Milkulaścik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków prowadzący działalność pod nazwa „Wanta Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków reprezentowanymi przez Stanisława Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu „Altrans” (dalej zwanym Jednostką Projektową) wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4 o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza”- zadanie II - część południowa w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.
Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 71248000, 71322300, 45221111

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-51/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 103-168780 z dnia 30.5.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11 A
02-673 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 728 662,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 261 115,66 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Przewidywane jest realizowanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie: obsługa geodezyjna, organizacjia ruchu, roboty drogowe, roboty bitumiczne, roboty kanalizacyjne, roboty wodociągowe, roboty gazociągowe, roboty elektroenergetyczne, roboty teletechniczne, roboty inżynieryjne (most, przejście podziemne pieszo - rowerowe w/c ul. Tarnowskiej), ektrany akustyczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http;//www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http;//www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2011

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16878020111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 35 miesięcy
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 07/07/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa sieci kablowej NN w SPS ZOZ „Zdroje” – w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt „Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ "Zdroje". Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
1970-01-01 30 261 115,00