Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM O NATĘŻENIU RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW/ROK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG WYNOSZĄCEJ 162,305 KM


Numer ogłoszenia: 16888 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM O NATĘŻENIU RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW/ROK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG WYNOSZĄCEJ 162,305 KM.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM O NATĘŻENIU RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW/ROK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG WYNOSZĄCEJ 162,305 KM. Przedmiotem usługi objętej przedmiotem zamówienia jest sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich, dla których Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pełni funkcję zarządu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo ochrony środowiska. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.71.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 14 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: a) Pieniądz. b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) Gwarancje bankowe. d) Gwarancje ubezpieczeniowe. e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 27.01.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE, NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: - trzy analizy akustyczne dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych o wartości minimum 35 000,00 zł brutto za każde z opracowań, w ramach których były wykonywane analizy akustyczne lub - jedną mapę akustyczną (o której mowa w art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji), o wartości minimum 100 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj. - całkującym miernikiem dźwięku klasy 1 (lub dokładniejszej) posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania - minimum 2 szt.; - odbiornikiem GPS zapewniającym dokładność pomiaru do 5 m w czasie rzeczywistym - minimum 1 szt. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 4 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: 4.1. KIEROWNIK ZESPOŁU - minimum 1 osoba z wykształceniem wyższym i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, - która brała udział w przygotowaniu minimum 3 analiz akustycznych dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych lub która kierowała zespołem przygotowującym minimum 3 analizy akustyczne dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych lub - która brała udział lub kierowała zespołem wykonującym minimum 1 mapę akustyczną (o której mowa w art. 179 ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji). 4.2. AKUSTYK - minimum 2 osoby z wykształceniem wyższym w zakresie akustyki lub z wykształceniem wyższym wraz z ukończonymi studniami podyplomowymi w zakresie ochrony przed hałasem i z 5 letnim doświadczeniem zawodowym, które brały udział w przygotowaniu minimum 1 mapy akustycznej (o której mowa w art. 179 ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji). 4.3. TECHNIK GIS - minimum 1 osoba, z wykształceniem minimum średnim, która posiada co najmniej 3 - letni staż pracy w zakresie technik GIS, tzn. w wykonywaniu zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi programowych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 420 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną - osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia); 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3 do SIWZ; 4. Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w p. 1.6.1 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów. - W przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się w wykonaniu zamówienia na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków musi złożyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy - § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów i oświadczeń z p. 1.6 pp. 7 do 8; - W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w p. 1.6 pp. 7 do 8 SIWZ oddzielnie i zgodnie z informacją zawartą w pkt. 1.10 B. - Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2012 r., z tym, że Etap I Wykonawca ma wykonać i dostarczyć w terminie: do dnia 14.09.2012 r.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d) zamówienia dodatkowe, e) zmiany stanu prawnego, C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.01.2012 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
NIE DOTYCZY.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 19364 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
16888 - 2012 data 18.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TEGO WARUNKU Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 4 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: 4.1. KIEROWNIK ZESPOŁU - minimum 1 osoba z wykształceniem wyższym i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, - która brała udział w przygotowaniu minimum 3 analiz akustycznych dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych lub która kierowała zespołem przygotowującym minimum 3 analizy akustyczne dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych lub - która brała udział lub kierowała zespołem wykonującym minimum 1 mapę akustyczną (o której mowa w art. 179 ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji). 4.2. AKUSTYK - minimum 2 osoby z wykształceniem wyższym w zakresie akustyki lub z wykształceniem wyższym wraz z ukończonymi studniami podyplomowymi w zakresie ochrony przed hałasem i z 5 letnim doświadczeniem zawodowym, które brały udział w przygotowaniu minimum 1 mapy akustycznej (o której mowa w art. 179 ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji). 4.3. TECHNIK GIS - minimum 1 osoba, z wykształceniem minimum średnim, która posiada co najmniej 3 - letni staż pracy w zakresie technik GIS, tzn. w wykonywaniu zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi programowych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TEGO WARUNKU Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 4 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: 4.1 KIEROWNIK ZESPOŁU - minimum 1 osoba z wykształceniem wyższym i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, - która brała udział w przygotowaniu minimum 3 analiz akustycznych dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych lub która kierowała zespołem przygotowującym minimum 3 analizy akustyczne dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych lub - która brała udział lub kierowała zespołem wykonującym minimum 1 mapę akustyczną (o której mowa w art. 179 ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji). 4.2 AKUSTYK - minimum 2 osoby z wykształceniem wyższym w zakresie akustyki lub z wykształceniem wyższym wraz z ukończonymi studniami podyplomowymi w zakresie ochrony przed hałasem i z 5 letnim doświadczeniem zawodowym, - które brały udział w przygotowaniu minimum 1 mapy akustycznej (o której mowa w art. 179 ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji) lub - które brały udział w przygotowaniu minimum 3 analiz akustycznych dla inwestycji liniowych w ramach raportów o oddziaływaniu na środowisko lub analiz porealizacyjnych lub przeglądów ekologicznych. 4.3 TECHNIK GIS - minimum 1 osoba, z wykształceniem minimum średnim, która posiada co najmniej 3 - letni staż pracy w zakresie technik GIS, tzn. w wykonywaniu zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi programowych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM (jeżeli dotyczy) Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 14 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: - Pieniądz. - Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - Gwarancje bankowe. - Gwarancje ubezpieczeniowe. - Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 27.01.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE, NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM (jeżeli dotyczy) Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 14 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: - Pieniądz. - Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - Gwarancje bankowe. - Gwarancje ubezpieczeniowe. - Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 31.01.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE, NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERT (jeżeli dotyczy): 27.01.2012 godzina 09:00 MIEJSCE: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERT (jeżeli dotyczy): 31.01.2012 godzina 09:00 MIEJSCE: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter.


Katowice: SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM O NATĘŻENIU RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW/ROK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG WYNOSZĄCEJ 162,305 KM.


Numer ogłoszenia: 48408 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 16888 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM O NATĘŻENIU RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW/ROK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG WYNOSZĄCEJ 162,305 KM..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM O NATĘŻENIU RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW/ROK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG WYNOSZĄCEJ 162,305 KM. Przedmiotem usługi objętej przedmiotem zamówienia jest sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich, dla których Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pełni funkcję zarządu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo ochrony środowiska. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.71.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SGS EKO - PROJEKT SP. Z O.O., UL. CIESZYŃSKA 52A, 43-200 PSZCZYNA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 476563,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  137760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  113652,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  429270,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1688820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 293 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM O NATĘŻENIU RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW/ROK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG WYNOSZĄCEJ 162,305 KM. SGS EKO - PROJEKT SP. Z O.O.
UL. CIESZYŃSKA 52A, 43-200 PSZCZYNA, woj. śląskie
2012-02-17 137 760,00