Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Utworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego Mapy Aktywności i Generatora Wniosków dotacyjnych organizacji pozarządowych dla Miasta Łodzi i Miasta Ełku w ramach Zadania 4 Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sektora Projektu NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi


Numer ogłoszenia: 169510 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego Mapy Aktywności i Generatora Wniosków dotacyjnych organizacji pozarządowych dla Miasta Łodzi i Miasta Ełku w ramach Zadania 4 Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sektora Projektu NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Zadania 4. Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sektora Projektu pn. NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi Zadanie dotyczy zaprojektowania i wykonania zintegrowanego systemu informatycznego, który ma usprawnić współpracę JST z organizacjami pozarządowymi (OP) w zakresie realizacji przez nie zadań publicznych oraz wymiany aktualnych informacji. Ma on stanowić nowy kanał komunikacji, głównie pomiędzy urzędami Miasta Łodzi i Miasta Ełk a OP, umożliwiający użytkownikom (mieszkańcom i pracownikom urzędów miast partnerskich oraz OP) uzyskanie powszechnego, łatwego dostępu do informacji o OP i dla OP, a także aplikowania przez nie o dotacje ze środków publicznych drogą elektroniczną. Umieszczenie systemu na serwerach będących w posiadaniu Miasta Łodzi oraz Miasta Ełku, stworzy możliwość korzystania z danych zgromadzonych w systemie przez każdego użytkownika posiadającego dostęp do Internetu. W ramach Elektronicznego systemu współpracy Miasta z OP zostanie zbudowany portal internetowy, w którym będą funkcjonowały następujące moduły: 1) zarządzania treścią, 2) zarządzania profilami OP, 3) zarządzania konkursami, 4) monitorowania działalności OP. Poprzez ww. portal internetowy ma być możliwy dostęp do wyszczególnionych modułów z wyodrębnieniem elementów modułów dostępnych publicznie i tych, do których dostęp następuje poprzez autentykację i autoryzację.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.00.00.00-5, 79.95.10.00-5, 80.53.31.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN (brutto) każda, polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu, i wdrożeniu systemu informatycznego, działającego w architekturze trójwarstwowej, rozumianej jako architektura składające się z warstwy prezentacji obsługiwanej przez stację użytkownika, warstwy logiki biznesowej obsługiwanej przez serwer aplikacji, warstwy danych obsługiwanej przez bazę danych


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy w szczególności wykażą, że dysponują: - Co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem polegającym na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, działającego w architekturze trójwarstwowej, rozumianej jako architektura składająca się z warstwy prezentacji obsługiwanej przez stację użytkownika, warstwy logiki biznesowej obsługiwanej przez serwer aplikacji warstwy danych obsługiwanej przez bazę danych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji podany w ofercie - 5


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku: a) gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego i ten podmiot będzie jego podwykonawcą Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany takiego podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podmiot posiadać będzie nie mniejszy potencjał w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niż dotychczasowy podwykonawca. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie przez nowego podwykonawcę. Ocena spełniania warunków przez nowego podwykonawcę będzie dokonywana na dzień złożenia wniosku do Zamawiającego o taką zmianę. b) pozostałych okolicznościach określonych w części III SIWZ - Wzór umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 - III piętro, pok. nr 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.07.2011 godzina 10:45, miejsce: Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 - III piętro, pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust 1 ustawy. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt.III.3 muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem, iż oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 u.p.z.p., może zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 4. Zamawiający przed zawarciem umowy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto). 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Utworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego Mapy Aktywności i Generatora Wniosków dotacyjnych organizacji pozarządowych dla Miasta Łodzi i Miasta Ełku w ramach Zadania 4 Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sektora Projektu NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi


Numer ogłoszenia: 230282 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 169510 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego Mapy Aktywności i Generatora Wniosków dotacyjnych organizacji pozarządowych dla Miasta Łodzi i Miasta Ełku w ramach Zadania 4 Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sektora Projektu NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Zadania 4. Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sektora Projektu pn. NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi Zadanie dotyczy zaprojektowania i wykonania zintegrowanego systemu informatycznego, który ma usprawnić współpracę JST z organizacjami pozarządowymi (OP) w zakresie realizacji przez nie zadań publicznych oraz wymiany aktualnych informacji. Ma on stanowić nowy kanał komunikacji, głównie pomiędzy urzędami Miasta Łodzi i Miasta Ełk a OP, umożliwiający użytkownikom (mieszkańcom i pracownikom urzędów miast partnerskich oraz OP) uzyskanie powszechnego, łatwego dostępu do informacji o OP i dla OP, a także aplikowania przez nie o dotacje ze środków publicznych drogą elektroniczną. Umieszczenie systemu na serwerach będących w posiadaniu Miasta Łodzi oraz Miasta Ełku, stworzy możliwość korzystania z danych zgromadzonych w systemie przez każdego użytkownika posiadającego dostęp do Internetu. W ramach Elektronicznego systemu współpracy Miasta z OP zostanie zbudowany portal internetowy, w którym będą funkcjonowały następujące moduły: 1) zarządzania treścią, 2) zarządzania profilami OP, 3) zarządzania konkursami, 4) monitorowania działalności OP. Poprzez ww. portal internetowy ma być możliwy dostęp do wyszczególnionych modułów z wyodrębnieniem elementów modułów dostępnych publicznie i tych, do których dostęp następuje poprzez autentykację i autoryzację.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.00.00.00-5, 79.95.10.00-5, 80.53.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • jPalio S.A., ul. Joteyki 20, 02-317 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 367384,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198740,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  157440,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  466145,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16951020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 167 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 - III piętro, pok. nr 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego Mapy Aktywności i Generatora Wniosków dotacyjnych organizacji pozarządowych dla Miasta Łodzi i Miasta Ełku w ramach Zadania 4 Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sekto jPalio S.A.
ul. Joteyki 20, 02-317 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-08-04 198 740,00