Kielce: Dostawa instrumentów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach


Numer ogłoszenia: 169681 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  muzyczna.kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach instrumentów muzycznych, z pokrowcami, futerałami, smyczkami, akcesoriami : a) Instrumenty klawiszowe b) Instrumenty smyczkowe Każdy z instrumentów stanowi odrębną część zamówienia (odrębne Zadanie)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Jeżeli składa ofertę na Zadanie I - 150,00 zł Jeżeli składa ofertę na Zadanie II - 150,00 zł . Jeżeli oferta będzie dotyczyć dwóch zadań wadium będzie stanowić sumę wadiów poszczególnych części 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu: należy wpłacić przelewem na rachunek: Zespół Państwowych Szkóła Muzycznych im.L. Różyckiego w Kielcach Narodowy Bank Polski o/Okręgowy Kielce numer rachunku: 41 1010 1238 0815 1713 9120 0000 z dopiskiem: Wadium na dostawę instrumentów muzycznych do ZPSM I w Kielcach, część ..... Uwaga! Wadium wniesione w pieniądzu powinno znajdować się na w/w rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 3 lipca 2013 r. do godz. 10.00 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wykonanie przelewu wadium - oryginał lub jego kopię (kserokopię) poświadczoną (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach Odpowiedni dokument należy złożyć w formie oryginału, najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. 3.07. 2013 r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, w dziale księgowości, pokój nr BI a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zwrot wadium a. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. d. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zatrzymanie wadium a. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
muzyczna.kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce pok. A4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce pok. A4.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
instrument klawiszowy- akordeon..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pigini PETER PAN z konwertorem W systemie B z manuałem melodycznym w systemie rosyjskim lub równoważny - 1szt. Akordeon guzikowy Strój A1 = 441 Hz Kolor - czarny bez pasków spinających miech Z paskami nośnymi szerokości 6 cm manuał dyskantowy: -ilość rzędów 4 -ilość guzików 45 -ilość dźwięków 34 -skala g- e3 -ilość chórów - 1 -ilość regestrów 3 -dyspozycja 8 manuał basowy -ilość basów 70 -ilość chórów 3 manuał melodyczny -ilość dźwięków 34 -skala e - cis3 -ilość chórów 1 -dyspozycja 16 -waga 4,8 kg - rozmiar: 33 x 19 cm Futerał miękki, plecakowy Gwarancja: 10 lat Serwis w Polsce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
instrument strunowy- wiolonczela..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wiolonczela Start I 1/4 lub równoważna - 1 szt. -płyta wierzchnia: wyselekcjonowany świerk rezonansowy o bardzo widocznych, wyraźnie zaznaczonych słojach, -płyta spodnia, boczki : jawor, z wyrazistymi słojami -szyjka: jawor -akcesoria : hebanowe kołki typu Schweizer z paryskim oczkiem, hebanowa francuska podstrunnica z łukiem dostosowanym do indywidualnej gry, nóżka ze złotym pierścieniem, tworzywowy strunociąg z wbudowanymi mikrostroikami, -wykończenie: lakier w ciemnej tonacji, imitacja na staro W zestawie : lekki pokrowiec z zapinaną kieszenią na nuty, pasek do pokrowca, smyczek z żabką hebanową i naturalnym włosiem, fabryczne metalowe struny, Gwarancja 24 m-ce Wiolonczela Set bukowy 1/4 lub równoważna - 1szt. - garnitur z twardego drewna malowanego na czarno (podstrunnica, kołki ) -świerkowa płyta wierzchnia, klonowa płyta wierzchnia -klonowa płyta spodnia -strunociag tworzywowy z mikrostroikami -kołki w modelu niemieckim podstawowym -nóżka regulowana z masywnym pierścieniem -podstawek model niemiecki -struny fabryczne stalowe W zestawie pokrowiec, smyczek drewniany z naturalnym włosiem.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. jakość - 30


Kielce: Dostawa instrumentów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.


Numer ogłoszenia: 185195 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 169681 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach instrumentów muzycznych, z pokrowcami, futerałami, smyczkami, akcesoriami : a) Instrumenty klawiszowe b) Instrumenty smyczkowe Każdy z instrumentów stanowi odrębną część zamówienia (odrębne Zadanie).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
instrument klawiszowy - akordeon


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANDERSKI instrumenty muzyczne, {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5203,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
instrument strunowy - wiolonczele


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald , Nell Henglewscy, {Dane ukryte}, 60-176 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4512,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5511,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5511,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5511,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16968120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 27 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 35%
WWW ogłoszenia: muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce pok. A4
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
instrument klawiszowy - akordeon ANDERSKI instrumenty muzyczne
Rybnik
2013-09-12 6 600,00
instrument strunowy - wiolonczele Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald , Nell Henglewscy
Poznań
2013-09-12 5 511,00